over 6 years ago -

8 กลเม็ดการสื่อสารแบบผู้นำ 4.0

3

8 กลเม็ดการสื่อสารแบบผู้นำ 4.0

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 82 ประเทศทั่วโลก

การบริหารงานและบริหารคนในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีความหลากหลายทั้งความต่างของ Generation วัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนาและภาษา ล้วนแล้วเป็นปัจจัยที่ผู้นำต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องสื่อสาร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญดังนั้นผู้นำที่ดีควรมีเทคนิคการสื่อสารที่ต้องตอบโจทย์ทั้งองค์กรและลูกค้า รวมทั้งตัวผู้นำเอง ดังนั้น แมนพาวเวอร์ มี “เทคนิคการสื่อสารแบบผู้นำ 4.0” มาแนะนำ

1.การวางความคิดอย่างมีระบบ การที่ผู้นำจะสื่อสารให้ชัดเจนได้ต้องมีกระบวนการเรียบเรียง วางกรอบที่ชัดเจนก่อนเพราะหากทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายและมีเหตุมีผลแล้ว การโน้มน้าวก็จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เลือกวิธีสื่อสารที่ตรงประเด็น-สถานการณ์-เวลา เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับการสื่อสารระหว่างบุคคล(Interpersonal Communication), การสื่อสารในองค์กร (Internal Communication), การสื่อสารกับลูกค้า (Customer Communication), การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร(Stakeholder Communication)นั้น สิ่งสำคัญจะต้องใช้วิธีสื่อสารให้ตรงประเด็นเข้าใจสถานการณ์ และเลือกเวลาให้เหมาะสมที่สุด

3.เป็นผู้ฟังที่ดี อีกหนึ่งกลเม็ดของผู้นำที่ดี ถ้าหากจะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจก็ต้องเข้าใจคนอื่นก่อน ต้องเข้าใจสารที่ผู้สื่อสารส่งมา ไม่คิดไปเอง ถ้าเข้าใจแล้ว ผู้นำก็จะสื่อสารได้ตรงประเด็นยิ่งขึ้น

4.การสื่อสาร2 ทาง (Two way communication) ผู้นำที่ดีควรเรียนรู้วิธีการใช้คำถามแบบปลายเปิด เช่น ทำไม,เพราะอะไร,อย่างไร ไม่ควรใช้คำถามปลายปิด เพราะไม่เกิดประโยชน์ หากเราใช้คำถามถูก จะเกิดการตอบรับที่ดีและต่อยอดอย่างมีประสิทธิภาพ

5.ใช้ช่องทางสื่อหรือเครื่องมือให้เหมาะสม ปัจจุบันมีช่องทางและเครื่องมือในการสื่อสารหลากหลายไม่ว่า Social Media,Direct Communication หรือ อื่นๆ เป็นต้น ผู้นำที่ดีจึงควรเลือกให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของแต่ละกลุ่มที่ต้องการสื่อสาร

6.ใจเขา-ใจเรา หลีกเลี่ยงคำพูดประชดประชัน กระทบกระเทียบแดกดัน ซึ่งสร้างแต่ความขัดแย้งไม่ก่อประโยชน์และจะมีแต่ผลเสียตามมา

7.ภาษากายเป็นเรื่องสำคัญ ผู้นำที่ดีควรใช้ภาษากายแสดงออกถึงความตั้งใจฟัง เช่น สบตาแบบมีไมตรียิ้ม พยักหน้าเบาๆ ให้เกียรติผู้สื่อสารก่อนเสมอ นอกจากนี้จะต้องไม่พูดแทรก ไม่ตัดบทหรือเปลี่ยนเรื่องทันที รอให้ผู้อื่นสื่อสารจบก่อนและค่อยพูด

8.รักษาวาจาสัตย์ เทคนิคการสื่อสารนี้สำคัญมากๆ เหมือนคำที่ว่า “กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำ” ผู้นำที่ดีต้องรักษาคำพูดพูดแล้วควรต้องทำ และทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีเสมอ

ทั้ง 8 เทคนิคการสื่อสารแบบผู้นำ 4.0 เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้นำอย่างคุณควรนำไปใช้ อีกทั้งบุคลิกภาพการใช้น้ำเสียงและภาษากายที่เหมาะสม หากผู้นำที่สามารถเข้าใจและนำเทคนิคดังกล่าวไปปรับใช้ได้ เชื่อมั่นว่าคุณจะพาทีมและองค์กรบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agencyพิชิตความสำเร็จในสายอาชีพ