about 5 years ago -

อาชีพดาวรุ่งสายงาน IT รับกระแสไทยแลนด์ 4.0

20

​​อาชีพดาวรุ่งสายงาน IT รับกระแสไทยแลนด์ 4.0

การเข้ามาของไทยแลนด์ 4.0 ทำให้หลายองค์กรต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ หนึ่งในนั้นคือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ภายในองค์กร กลุ่มสายงาน IT จึงกลายเป็นกลุ่มคนที่มีความต้องการสูงในตลาดแรงงาน

1. Software / Application Developers ความต้องการในการผลิตซอฟท์แวร์หรือแอปพลิเคชั่นยังมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหลายองค์กรมีการใช้งานของซอฟท์แวร์หรือแอปพลิเคชันเฉพาะทางมากขึ้น คนกลุ่มนี้จึงเป็นที่ต้องการของหลายๆ บริษัท

2. Database & Analysis เมื่อกลุ่มคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีจำนวนมากขึ้น ข้อมูลที่มีก็ย่อมมากขึ้นเป็นธรรมดา กลุ่มคนที่ทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน คนที่ทำงานด้านนี้จำเป็นต้องมีความสามารถในการจัดการ วิเคราะห์ และใช้งานได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการขององค์กร

3. Cloud Architectures การเติบโตของระบบ Cloud ในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มในการเติบโตขึ้นอย่างมากในรอบปีที่ผ่านมา หลายองค์กรเริ่มนำ Cloud เข้ามาประยุกต์ใช้กันมากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่จะเริ่มต้นงานในสายนี้ ซึ่งในอนาคต Cloud Architectures อาจจะมีบทบาทสำคัญภายในองค์กร เพราะการเข้ามาของระบบนี้จะช่วยเข้ามาทดแทนในหลากหลายสายอาชีพ ทำให้บริษัทลดต้นทุนในการจ้างพนักงานไปได้มาก

4. IT Business Analysis อาชีพลูกผสมระหว่างนักธุรกิจ และนักวิเคราะห์ระบบ IT ถือว่าเป็นอีกอาชีพที่มีความต้องการสูงมาก เพราะตอบโจทย์ทั้งการวิเคราะห์และการบริหารเข้าด้วยกัน ในหลายองค์กรจะวางตำแหน่งของอาชีพไว้ในระดับผู้บริหารเนื่องจากมีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างมาก ทำให้อาชีพนี้มีฐานเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงเช่นกัน

5. E-Commerce ยังคงเป็นสายงานที่ยังคงมีความต้องการในตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาซื้อสิ่งอุปโภค บริโภคผ่านช่องทางการค้าออนไลน์มากขึ้น รวมไปถึงการมาของการใช้งาน E-Payment ที่

ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย การใช้งานบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้าน E-Commerce จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

6. Cybersecurity Professionals จากหลายเหตุการณ์ที่มีผู้ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีไปในทางที่ผิด เช่น การเข้าไปค้นระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ อย่างผิดกฏหมาย หรือการใช้กลโกงในการหลอกลวงผู้อื่น ทำให้ทางองค์กรเองจำเป็นต้องมีระบบการป้องกันที่รัดกุมมากชึ้น สายนี้นี้จึงมีความต้องการสูงในปัจจุบัน

7. Infrastructure ความต้องการผู้ที่มาวางโครงสร้างพื้นฐานระบบ IT ภายในองค์กรยังมีความต้องการสูงมาก โดยเฉพาะในด้านระบบเครือข่าย สายงานนี้จึงเป็นที่ต้องการอย่างไม่ขาดสาย ยิ่งถ้ามีทักษะในด้านการวิเคราะห์ หรือ Infrastructure Analysis เพิ่มเข้ามาด้วยจะทำให้ได้เปรียบมากยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่าสายงานอาชีพ IT มีความเปลี่ยนมาแปลงอยู่ตลอดมา ดังนั้นคน IT จำเป็นต้องหมั่นอัปเดทเทรนด์ ศึกษาหาความรู้ รวมไปถึงหาเทคนิคใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการทำงาน หากเราสามารถทำได้เราก็จะสามารถทำงานได้หลากหลายและเป็นที่ต้องการตัวในหลายๆ องค์กร

สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency, อาชีพดาวรุ่งสายงาน IT รับกระแสไทยแลนด์ 4.0