over 2 years ago -

Coaching อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Thumbnail Coaching

​Coaching อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

การสอนงาน (COACHING) คือการที่คนๆ หนึ่ง ช่วยให้ใครก็ตามพัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน การสอนงานไม่ได้บอกถึงวิธีการทำงานเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การให้กำลังใจ และให้โอกาสในการทำสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นซึ่งคุณสมบัติที่ดีของผู้สอนงาน ควรมีพื้นฐานลักษณะนิสัยที่ดี ดังต่อไปนี้ การยอมรับความจริง, เห็นอกเห็นใจ, มองโลกในแง่ดี, กระตือรือร้น, ให้โอกาส,ยืดหยุ่น,มั่นใจในตนเอง, กล้ารับผิดรับชอบ, มีวิสัยทัศน์และผู้สอนงาน ควรหลีกเลี่ยงลักษณะนิสัยที่ไม่ดี คือ การไม่ไว้วางใจ ขี้รำคาญ เอาแต่ใจ ถือตัว ชอบเปรียบเทียบ รอไม่ได้ไม่มั่นใจในตนเอง ไม่หวังดี และไม่รีบร้อน

ขั้นตอน Coaching ให้มีประสิทธิภาพ มี 4 ขั้นตอนหลักๆดังนี้

1.Compliment หมายถึง การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Coach และผู้ให้คำแนะนำ ซึ่งเป็นสัมพันธภาพที่สร้างความไว้วางใจ ความสบายใจ ยินดีร่วมในแนวทางของการสอนงาน เทคนิคต่างๆ นับเป็นบทบาทสำคัญของ Coach ที่จะต้องดำเนินการ ดังนั้น ศึกษาข้อมูลของผู้ที่รับการแนะนำ เช่น จุดเด่น ผลงานเด่น ความชอบ อัธยาศัย จุดอ่อน จุดที่ต้องปรับปรุง ข้อมูลต่าง ๆ ควรบันทึก ไว้อย่างเป็นระบบมีความเหมาะสมและนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการสร้างสัมพันธภาพ ได้แก่ การชมเชย หรือการสร้างบรรยากาศ เพื่อการเชื่อมโยงไปสู่ขั้นต่อไป

2. Question หมายถึง การถามเน้นการถามในเชิงขอความคิดเห็นไม่ให้ผู้ตอบ

จนมุมหรือเกิดความไม่สบายใจที่จะตอบคำถาม ซึ่งผู้เป็น Coach อาจจะใช้ความเหมาะสมของผู้รับคำแนะนำและสภาพปัญหา เช่น

- คุณคิดว่าผมจะช่วยอะไรได้บ้าง

- ทุกอย่างจะต้องมีข้อดีและข้อจำกัด คุณคิดว่าวิธีนี้อะไรคือข้อดี อะไรคือข้อจำกัด

3. Correct หมายถึง การเสนอแนะแนวทางแก้ไข ในขั้นตอนนี้ ควรให้ความสำคัญในขั้นตอนที่สืบเนื่องจากขั้น Question นำคำตอบของผู้รับคำแนะนำมาวิเคราะห์และนำเสนอในส่วนที่ยังบกพร่อง และวิเคราะห์เป็นแนวทางปฏิบัติหรือการพัฒนางานในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และในขั้นตอนนี้ควรกำหนดบทบาทในการปฏิบัติแต่ละเรื่องชัดเจน

4. Demonstrate หมายถึง การนำข้อเสนอหรือแนวทางที่ตกลงกันไว้ในขั้นตอนของ Correct ซึ่งผู้รับคำแนะนำเป็นผู้ปฏิบัติ ผู้เป็น Coachเป็นผู้แนะนำอย่างใกล้ชิด บางครั้ง Coach อาจต้องสาธิตและแสดงวิธีการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายให้ดูก่อน

การที่ผู้สอนงานจะประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี ก็ขึ้นอยู่กับผู้สอนงาน ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ และเป็นผู้ที่ผู้รับคำแนะนำยอมรับ และมีความเหมาะสมกับการสอนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย สามารถที่จะเข้าใจถึงเนื้อหาและตัวผู้รับการสอนได้เป็นอย่างดี

​------------------------------------------

หางาน หาคน โทร. 02-171-2345

www.manpowerthailand.com

Hot Job !! https://bit.ly/2y37Fsn

Add Friend https://lnkd.in/fciByBZ

สนใจสมัครงานส่งประวัติส่วนตัวมาที่ [email protected]

หรือกรอกฟอร์ม https://bit.ly/3bzRznU

#ManpowerGroupThailand #คิดถึงงานคิดถึงแมนพาวเวอร์ #ManpowerKnowledge

#Coachingอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ #WWG

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่

สมัครงาน,บริษัทจัดหางาน,Recruitment,Recruitment Agency,Coaching อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ