Project Engineer

Location ไทย
Discipline Engineer
Job reference BBBH28944_1654675278
Salary THB20000.00 - THB30000.00 per month
Job startdate
Consultant email darika.s@manpower.co.th
 • วางแผนและควบคุมการติดตั้งชั้นวางสินค้า
 • เปิดฉาก ตีลาย
 • เซอร์ระดับพื้นอาคาร / พร้อมส่งรายงานค่าระดับ (Excel file)
 • ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำงาน
 • ตรวจสอบการนำส่งวัสดุ อุปกรณ์ไปหน้างาน
 • ควบคุมคุณภาพงานติดตั้ง
 • ประชุมและประสานงานกับลูกค้า
 • รายงานความคืบหน้าการทำงาน (Daily report, Weekly report, Monthly report)
 • ตรวจสอบรับมอบ งานติดตั้ง
 • เทรนนิ่งการใช้งานของระบบจัดเก็บ


Qualifications:

 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปจบวุฒิการศึกษา ปริญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ (พอสมควร)
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน (Excel, Word, Power Point)
 • สามารถใช้โปรแกรม AutDo CADได้
 • สามารถใช้กล้องเซอร์เวย์ กล้องระดับ ได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว