คำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป โกลบอล

ปรับปรุงล่าสุด: เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

คำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป โกลบอล ฉบับนี้เป็นกรอบเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยแมนพาวเวอร์กรุ๊ป โกลบอล อิงค์ กับบริษัทย่อยและบริษัทในเครือตามรายชื่อ ดังนี้ (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกแยกและ/หรือรวมกันว่า “ผู้ควบคุมข้อมูล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยผู้ควบคุมข้อมูลจะถูกควบคุมและดำเนินการตามข้อกำหนดของคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

คำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับ (1) ผู้ที่สมัครหางานกับเราและผู้รับบริการจัดหางานของเรา (2) ผู้ร่วมงานกับเรา ซึ่งเป็นผู้ที่เราสรรหาหรือนำมาดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายกับลูกค้าของเรา หรือบุคคลที่เราให้บริการช่วยจัดหางานใหม่หรือเปลี่ยนอาชีพ (3) ผู้ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นที่มีรายชื่อ ดังนี้ (“เว็บไซต์”) และ (4) ตัวแทนของหุ้นส่วนธุรกิจ ลูกค้าและผู้จำหน่ายของเรา ผู้พำนักอาศัยในประเทศไทยควรดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับประเทศไทยของเราด้วยโดยสามารถดูได้ ที่นี่ คำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่บังคับใช้กับพนักงานที่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่และในประเทศซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปที่ทำงานเป็นลูกจ้างของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป และทำงานให้แมนพาวเวอร์กรุ๊ปโดยตรง และไม่ได้ทำงานให้ลูกค้าของแมนพาวเวอร์กรุ๊ปโดยตรง

คำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้ วิธีการที่เรานำข้อมูลดังกล่าวไปใช้, วิธีที่เราประมวลผลและคุ้มครองข้อมูล, ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้, ผู้ที่ได้รับการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวจากเรา, ใครที่เราถ่ายโอนข้อมูลให้ และสิทธิสำหรับแต่ละบุคคลเกี่ยวกับการที่เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาเหล่านั้นไปใช้ นอกจากนี้ยังอธิบายถึงวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อสอบถามเราเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราและการใช้สิทธิของท่าน โดยทั่วไปแล้ววิธีที่เราปฏิบัติกับข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของท้องถิ่น และอาจรวมถึงระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไป (GDPR) ของสหภาพยุโรป ทั้งนี้ หลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจเพื่อสะท้อนหลักปฏิบัติและข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่น ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเฉพาะของแต่ละประเทศได้โดยการเข้าชมเว็บไซต์ของประเทศนั้นๆ

คลิกเลือกลิงค์ข้างล่างเพื่อดูรายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

วิธีการนำข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไปใช้

การใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ

เราเก็บข้อมูลด้วยวิธีอัตโนมัติอย่างไร

เรานำข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยเครื่องมืออัตโนมัติไปทำอะไร

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

การสร้างโปรไฟล์และการโฆษณาโดยอิงตามความสนใจ

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

เราประมวลผลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เราจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมมาไว้นานแค่ไหน

ข้อมูลที่เราแบ่งปัน

การถ่ายโอนข้อมูล

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

การปรับปรุงคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ช่องทางในการติดต่อเรา

______________________________________

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของเรา งานที่เราจัดขึ้น และทางโทรศัพท์และแฟกซ์ ทางใบสมัครงานและในการสรรหาบุคลากรด้วยตนเอง และการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จำหน่าย โดยที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้ (ตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาตไว้)

 • ข้อมูลในการติดต่อ (เช่น ชื่อ, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์)

 • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเมื่อท่านลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา

 • ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เกี่ยวกับเพื่อนหรือบุคคลอื่นที่ท่านประสงค์ให้เราติดต่อ (ผู้ควบคุมข้อมูลสันนิษฐานว่าบุคคลอื่นได้อนุญาตให้ทำการติดต่อดังกล่าวแล้ว) และ

 • ข้อมูลอื่นที่ท่านอาจให้เราไว้ เช่น ในแบบสำรวจหรือทางฟีเจอร์ “ติดต่อเรา” ในเว็บไซต์ของเรา

นอกจากนี้ ถ้าท่านเป็นผู้ร่วมงานหรือผู้สมัครงานและท่านสมัครงานในตำแหน่งหนึ่งหรือสร้างบัญชี เพื่อสมัครงานในตำแหน่งใดก็ตาม เราอาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้ (ตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาตไว้)

 • ประวัติการทำงานและการศึกษา

 • ความเชี่ยวชาญทางภาษาและทักษะด้านการทำงานอื่นๆ

 • หมายเลขประกันสังคม, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, หรือหมายเลขประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้

 • วันเดือนปีเกิด

 • เพศ

 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร

 • สัญชาติและสถานภาพการอนุญาตทำงาน

 • ข้อมูลสิทธิประโยชน์

 • ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี

 • ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลอ้างอิง และ

 • ข้อมูลในประวัติส่วนตัวหรือประวัติย่อของท่าน, ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เกี่ยวกับอาชีพ, สิ่งที่ท่านสนใจและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณวุฒิในการจ้างงานของท่าน

​เมื่อได้รับความยินยอมอย่างเปิดเผยจากท่าน เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวดังต่อไปนี้ด้วย (หากเป็นข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

 • ความพิการและข้อมูลด้านสุขภาพ

 • ผลการตรวจหายาเสพติดและประวัติอาชญากรรมและประวัติด้านอื่น

นอกจากนี้เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่นที่ท่านให้ไว้แก่เราด้วย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

วิธีการนำข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไปใช้

ผู้ควบคุมข้อมูลจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เก็บมาเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ (ตามที่กฎหมายอนุญาต)

ก. ให้บริการด้านการบริหารบุคลากรและเชื่อมต่อผู้คนเข้ากับงาน

ข. สร้างและจัดการบัญชีออนไลน์

ค. ดำเนินการชำระเงิน

ง. จัดการความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนธุรกิจ, ลูกค้าและผู้จำหน่ายของเรา

จ. ส่งข่าวสารโปรโมชั่น แจ้งตำแหน่งงานว่างและติดต่อสื่อสารเรื่องอื่นๆ เมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมายและสอดคล้องกับคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ฉ. ติดต่อและบริหารการเข้าร่วมในกิจกรรมพิเศษ, โปรโมชั่น, โปรแกรม, ข้อเสนอ, การสำรวจ, การแข่งขันและการวิจัยตลาดเมื่อกฎหมายอนุญาต

ช. ตอบข้อสอบถามของแต่ละบุคคล

ซ. ดำเนินการ ประเมินและปรับปรุงธุรกิจของเรา (รวมทั้งการพัฒนา, ส่งเสริม, วิเคราะห์และปรับปรุงบริการของเรา, จัดการด้านการสื่อสารของเรา, ดำเนินการวิเคราะห์และดำเนินงานด้านการบัญชี, ตรวจสอบ รวมถึงงานภายในอื่นๆ)

ฌ. ปกป้อง, บ่งชี้และพยายามป้องกันการทุจริตและกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ข้อเรียกร้องและความรับผิดอื่นๆ และ

ญ. ปฏิบัติตามและบังคับใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายที่มีอยู่, มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง, พันธะหน้าที่ตามสัญญาและนโยบายของเรา

การดำเนินการทั้งหมดจะดำเนินไปโดยมีเหตุผลทางกฎหมายรองรับอย่างเพียงพอซึ่งอาจจำแนกออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

 • ความยินยอมหรือความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล หากกฎหมายกำหนด

 • เพื่อให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือสัญญา หรือข้อกำหนดที่จำเป็นเพื่อทำสัญญา (กล่าวคือ การประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าการชำระเงินเดือนและภาษีของท่านเป็นไปด้วยความถูกต้อง) หรือ

 • มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล ตามรายละเอียดด้านล่าง (กล่าวคือ การอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์หนึ่งเพื่อให้บริการที่เสนอ)

นอกจากกิจกรรมที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ถ้าท่านเป็นผู้ร่วมงานหรือผู้สมัครงาน และท่านสมัครงานในตำแหน่งหนึ่งหรือสร้างบัญชีขึ้นมาเพื่อสมัครงานในตำแหน่งหนึ่ง เราจะใช้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต

 1. แจ้งโอกาสงานต่างๆ และงานแก่ท่าน

 2. ให้บริการแผนกบุคคลแก่ท่าน รวมถึงการบริหารแผนงานสิทธิประโยชน์, บัญชีเงินเดือน, การจัดการผลการดำเนินงาน และการดำเนินการทางวินัย

 3. ให้บริการเพิ่มเติมแก่ท่าน เช่น การอบรม, การบริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพและการเปลี่ยนอาชีพ

 4. ประเมินความเหมาะสมของท่านในฐานะผู้สมัครงานและคุณวุฒิของท่านสำหรับตำแหน่งงานต่างๆ และ

 5. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เช่น (i) วิเคราะห์ฐานผู้สมัครและผู้ร่วมงานของเรา (ii) ประเมินผลงานและประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้คะแนนทักษะการทำงาน (iii) บ่งชี้การขาดทักษะ (iv) ใช้ข้อมูลเพื่อจับคู่ระหว่างบุคคลกับโอกาสการทำงานที่เป็นไปได้ และ (v) วิเคราะห์ข้อมูลทางช่องทางเฉพาะ (แนวโน้มเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการจ้างงาน)

นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวในลักษณะอื่น โดยที่จะแจ้งให้ทราบอย่างเฉพาะเจาะจงในหรือก่อนเวลาที่จะเก็บข้อมูล

การใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บข้อมูลบางอย่างด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ เช่น คุกกี้, Web Beacons และ Web Server Logs ข้อมูลที่เราอาจเก็บในลักษณะนี้อาจประกอบด้วย เลขที่อยู่ไอพี (IP Address), รหัสอ้างอิงอุปกรณ์ (Unique Device Identifier: UDI), ลักษณะของบราวเซอร์, ลักษณะของอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ, การเลือกภาษา, Referring URL, ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ทำในเว็บไซต์ของเรา, วันที่และเวลาที่เข้าเว็บไซต์ของเรา และสถิติอื่นๆ ในการใช้เว็บไซต์

“คุกกี้” เป็นไฟล์ที่เว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้ต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อระบุบราวเซอร์ของผู้ใช้ หรือเก็บข้อมูลหรือการตั้งค่าในบราวเซอร์

“Web Beacon” เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Internet Tag, Pixel Tag หรือ Clear GIF จะทำหน้าที่เชื่อมเว็บเพจเข้ากับเว็บเซิร์ฟเวอร์และคุกกี้ และใช้เพื่อส่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากคุกกี้กลับไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์

จากวิธีเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติเหล่านี้ เราอาจได้ “Clickstream Data” ซึ่งบันทึกลิงค์และเนื้อหาอื่นๆ ที่ผู้ใช้คลิกระหว่างที่ดูเว็บไซต์

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

ก) Technical Cookies (คุกกี้ด้านเทคนิค)

คุกกี้ด้านเทคนิคเป็นคุกกี้ที่ใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวคือเพื่อ “ทำการส่งข้อมูลบนเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเท่าที่จำเป็นต่อผู้ให้บริการสังคมข่าวสาร (Information Society Service) ที่ได้รับการร้องขออย่างเปิดเผยจากคู่สัญญาหรือผู้ใช้เพื่อให้บริการดังกล่าว”

ข) Profiling Cookies (คุกกี้โปรไฟล์)

คุกกี้โปรไฟล์คือคุกกี้ที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ คุกกี้ประเภทนี้จะใช้ในการส่งข้อความโฆษณาที่สอดคล้องกับความพึงพอใจที่สะท้อนจากพฤติกรรมของผู้ใช้ระหว่างการท่องอินเทอร์เน็ต เนื่องจากคุกกี้ประเภทนี้มีลักษณะค่อนข้างรุกล้ำ ดังนั้นกฎหมายท้องถิ่นและของยุโรปจึงกำหนดให้ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่ามีการใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อที่ผู้ใช้จะให้ความยินยอมต่อการเก็บข้อมูล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีอัตโนมัติอย่างไร

เมื่อท่านคลิกเว็บไซต์ของเรา อาจมีการเก็บรวบรวมบันทึกสิ่งที่ท่านทำ เราทำการเชื่อมโยงประเภทของข้อมูลที่เราเก็บด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบราวเซอร์ที่ท่านใช้ กับข้อมูลอื่นที่เรามีอยู่แล้วเกี่ยวกับท่าน เพื่อให้เราทราบข้อมูลบางอย่าง เช่น ท่านเปิดอีเมลที่เราส่งให้หรือไม่ บราวเซอร์ของท่านอาจบอกท่านว่าต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับแจ้งเมื่อท่านได้รับคุกกี้บางประเภท หรือต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถจำกัดหรือยกเลิกคุกกี้บางอย่าง บราวเซอร์ของท่านจะช่วยให้ท่านสามารถบล็อกคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตามท่านอาจจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราได้ถ้าไม่มีคุกกี้เหล่านั้น

ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม, เครื่องมือ, วิดเจ็ท และปลั๊กอินในเว็บไซต์ของเรา เช่น เครื่องมือแชร์ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ ก็อาจใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของท่านกับฟีเจอร์เหล่านี้ ผู้ให้บริการฟีเจอร์ดังกล่าวจะเก็บรวบรวมข้อมูลนี้โดยตรง และการเก็บข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แมนพาวเวอร์กรุ๊ปจะไม่รับผิดชอบหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ให้บริการเหล่านั้น

หากเป็นข้อกำหนดของกฎหมาย เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนที่จะเก็บข้อมูลการใช้คุกกี้หรือเครื่องมืออัตโนมัติอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

เรานำข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยเครื่องมืออัตโนมัติไปทำอะไร

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้, Web Beacons, Pixels, Web Server Logs และเครื่องมืออัตโนมัติอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น

i.ทำให้เว็บไซต์ของเราตรงกับความต้องการของผู้ใช้ของเรา

ii.ส่งเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้และวิธีที่ผู้ใช้ของเราใช้เว็บไซต์ของเรา และ

iii.จัดการเว็บไซต์ของเราและแง่มุมอื่นๆ ของธุรกิจของเรา

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

นอกจากนี้เรายังใช้บริการวิเคราะห์ของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของเรา เช่น Google Analytics และ Adobe Omniture ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลที่บริหารจัดการบริการเหล่านี้จะใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้, Web Server Logs และ Web Beacons เพื่อช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ว่าท่านใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร ข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีนี้ (รวมทั้ง IP Address) อาจถูกเปิดเผยต่อผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลและบุคคลที่สามอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ประเมินการใช้เว็บไซต์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้และวิธีที่จะไม่ใช้บริการ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้และเว็บไซต์อื่นๆที่ระบุไว้ในภาคผนวกเฉพาะของประเทศ

การสร้างโปรไฟล์และการโฆษณาโดยอิงตามความสนใจ

บนเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของท่านไว้เพื่อนำเสนอโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความสนใจของท่าน นอกจากนี้เรายังจะได้รับข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจากเว็บไซต์ภายนอกที่มีโฆษณาของเราอยู่

บางครั้งท่านอาจจะเห็นโฆษณาของแมนพาวเวอร์กรุ๊ปปรากฏอยู่บนเว็บไซต์อื่น นั่นเป็นเพราะเราจ้างเครือข่ายโฆษณาจากภายนอก ทั้งนี้ด้วยเครือข่ายโฆษณาดังกล่าว เราสามารถกำหนดเป้าหมายการส่งข่าวสารของเราไปยังผู้ใช้ผ่านช่องทางที่กำหนดตามข้อมูลสถิติประชากร, ความสนใจ, พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมได้ เครือข่ายโฆษณาดังกล่าวทำให้เราสามารถติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่านได้ตลอดเวลาโดยการเก็บข้อมูลผ่านเครื่องมืออัตโนมัติ รวมทั้งผ่านทางคุกกี้, Web Server Logs, Pixels และ Web Beacons จากบุคคลภายนอก เครือข่ายจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งโฆษณาที่สอดคล้องกับความสนใจส่วนตัวและกิจกรรมที่ผ่านมาของท่าน ข้อมูลที่เครือข่ายข้อมูลภายนอกของเราอาจเก็บรวบรวมแทนเรานั้น ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีโฆษณาของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป เช่น เว็บเพจหรือโฆษณาที่ท่านดู และการดำเนินการที่ท่านทำบนเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งการเก็บข้อมูลนี้จะมีขึ้นทั้งในเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์จากภายนอกที่เข้าร่วมในเครือข่ายโฆษณาเหล่านี้ นอกจากนี้กระบวนการนี้ยังช่วยให้เราติดตามประสิทธิผลของการดำเนินการด้านการตลาดของเราได้อีกด้วย ท่านสามารถดูวิธีการเลือกโฆษณาโดยอิงตามความสนใจของเครือข่ายโฆษณานี้ได้ที่ aboutads.info/choices/ เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนใช้ข้อมูลของท่านเพื่อโฆษณาโดยอิงตามความสนใจ โดยเฉพาะในกรณีที่กฎหมายที่มีอยู่กำหนดไว้

เว็บไซต์ของเราไม่ได้ออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเครื่องหมาย “ไม่ต้องติดตาม” จากบราวเซอร์

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านทางปลั๊กอินและวิดเจ็ทของบุคคลที่สามในเว็บไซต์ของเรา (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือแชร์ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์) จะถูกเก็บรวบรวมโดยผู้ให้บริการปลั๊กอินและวิดเจ็ทโดยตรง ข้อมูลนี้ต้องเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการปลั๊กอินและวิดเจ็ท และแมนพาวเวอร์กรุ๊ปจะไม่รับผิดชอบหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ให้บริการดังกล่าว

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ควบคุมข้อมูลอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • หากกระบวนการทำให้เราสามารถเสริม แก้ไข ทำให้เหมาะสมหรือปรับปรุงการบริการ/การสื่อสารของเรา เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า ผู้สมัครงานและผู้ร่วมงานของเรา

 • ระบุและป้องกันการฉ้อโกง

 • เพิ่มการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและข้อมูลของเรา

 • เพิ่มความเข้าใจว่าผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเราอย่างไรบ้าง

 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง

 • ส่งข้อมูลข่าวสารให้ท่านทางไปรษณีย์ ซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน และ

 • ประเมินประสิทธิผลของการส่งเสริมการขายและการโฆษณา

เมื่อไรก็ตามที่เราประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ เราจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเราให้ความสำคัญกับสิทธิของท่านและคำนึงถึงสิทธิเหล่านี้อยู่เสมอ ท่านมีสิทธิปฏิเสธไม่ให้เราทำการประมวลผลดังกล่าว ซึ่งสามารถทำได้โดยติดต่อกับเราตามรายละเอียดด้านล่าง โปรดระลึกไว้เสมอว่า

ถ้าท่านใช้สิทธิในการคัดค้าน นั่นอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการดำเนินการและให้บริการแก่ท่านเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง

เราประมวลผลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมมาด้วยวิธีต่างๆ รวมทั้งโดยเครื่องมืออัตโนมัติ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น และเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลภายในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเก็บไว้นานกว่าที่จำเป็น

เราดำรงการป้องกันทางธุรการ ทางเทคนิคและทางกายภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านให้พ้นจากความเสียหาย, การสูญหาย, การแก้ไข, การเข้าถึง, การเปิดเผยหรือการใช้โดยไม่เจตนา โดยผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจในการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงอาจใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยดังต่อไปนี้ตามความเหมาะสม

 • การเข้ารหัสข้อมูลที่อยู่ระหว่างการส่ง

 • การควบคุมการยืนยันตัวตนของผู้ใช้อย่างเข้มงวด

 • โครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่ายที่เข้มแข็ง และ

 • การตรวจสอบการทำงานของเครือข่าย

เราจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมมาไว้นานแค่ไหน

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบของเราด้วยวิธีการที่ทำให้เราสามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้ และเป็นระยะเวลาไม่นานเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล หรือวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

 • ความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมา เพื่อเสนอให้บริการแก่ผู้ใช้

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลตามที่อธิบายในวัตถุประสงค์ข้างต้น และ

 • การมีพันธะหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเฉพาะเจาะจงซึ่งทำให้จำเป็นต้องทำการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ข้อมูลที่เราแบ่งปัน

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เราเก็บรวบรวมมา ยกเว้นตามที่ระบุในคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือคำประกาศแยกต่างหากที่กำหนดเกี่ยวกับกิจกรรมบางรายการ ทั้งนี้ เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้จำหน่ายที่ดำเนินงานแทนเราภายใต้คำสั่งของเรา โดยเราจะไม่อนุญาตให้ผู้จำหน่ายเหล่านี้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ยกเว้นเมื่อจำเป็นต้องให้บริการแทนเราหรือเมื่อต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย นอกจากนี้เรายังอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (i) ให้บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของเรา (ii) ให้ลูกค้าที่อาจเสนอโอกาสการทำงานหรือสนใจนำผู้สมัครงานของเราไปร่วมงาน กรณีที่ท่านเป็นผู้สมัครงาน และ (iii) กับบุคคลอื่นที่เราร่วมงานด้วย เช่น ที่ปรึกษาและผู้รับจ้างช่วงด้านการสรรหาบุคลากรเข้าบรรจุงานในการจัดหางานให้แก่ท่าน

นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน (i) ถ้าเรามีความจำเป็นต้องกระทำสิ่งดังกล่าวตามกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย (ii) ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ราชการอื่นๆ ตามคำร้องขอให้เปิดเผยที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ (iii) เมื่อเราเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรต้องเปิดเผยเพื่อปกป้องภัยอันตรายทางกายภาพหรือความเสียหายทางการเงิน หรือเกี่ยวกับการสืบสวนการฉ้อโกงหรือการกระทำผิดกฎหมายที่ต้องสงสัยหรือเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่าน ในกรณีที่เราขายหรือโอนถ่ายธุรกิจหรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน (รวมถึงในกรณีของการฟื้นฟูกิจการ, การปิดกิจการหรือการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการด้วย)

การถ่ายโอนข้อมูล

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ออกไปยังประเทศต่างๆ ภายนอกประเทศที่ได้ทำการเก็บข้อมูลขั้นในตอนแรก โดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศเหล่านี้อาจไม่เหมือนกับประเทศที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ในตอนแรก เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปประเทศอื่น เราจะคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ในคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และการถ่ายโอนข้อมูลเช่นว่านั้นจะเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ประเทศที่เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้อาจอยู่

 • ในสหภาพยุโรป

 • นอกสหภาพยุโรป

เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากภายในสหภาพยุโรปไปยังประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป การถ่ายโอนจะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของ

ก. คำตัดสินของคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับความเพียงพอของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ

ข. ในกรณีที่ไม่มีคำตัดสินเกี่ยวกับความเพียงพอของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เหตุผลอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย (ก) ข้อตกลงที่มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตามกฎหมายระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ (ข) กฎเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่มีผลผูกพัน หรือ (ค) ข้อสัญญามาตรฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (เดิมเรียกว่าข้อสัญญาต้นแบบหรือ Model Clauses) ที่ออกโดยคณะกรรมาธิการ

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

เมื่อกฎหมายอนุญาต เจ้าของข้อมูลสามารถใช้สิทธิบางประการ เช่น

 1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล: เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองเพื่อตรวจสอบว่าการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่

 2. ​สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง: เจ้าของข้อมูลอาจขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวและทำให้เหมาะกับการประมวลผลข้อมูล

 3. สิทธิในการลบ: เจ้าของข้อมูลอาจร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน และไม่ประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป

 4. สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูล: เจ้าของข้อมูลอาจร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลจำกัดการประมวลผลข้อมูลของตน

 5. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่เคยให้ไว้แก่ผู้ควบคุมข้อมูล ในรูปแบบที่สามารถอ่านและเข้าใจได้อย่างแพร่หลาย รวมทั้งมีสิทธิขอให้โอนข้อมูลของตนไปให้ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น

 6. สิทธิในการคัดค้าน: เจ้าของข้อมูลที่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ควบคุมข้อมูลมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลเมื่อไรก็ได้ด้วยเหตุผลต่างๆ ที่ระบุไว้ใน GDPR โดยไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลให้กับการตัดสินใจของตนเอง

 7. สิทธิในการคัดค้านการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติ: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะคัดค้านการตัดสินใจโดยอิงจากการประมวลผลโดยอัตโนมัติ รวมถึง Profiling ซึ่งมีผลทางกฎหมายหรือส่งผลกระทบอย่างยิ่งยวดต่อเจ้าของข้อมูล

 8. สิทธิในการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล: เจ้าของข้อมูลทุกคนมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ตนมีถิ่นพำนักอาศัย ที่ทำงานหรือสถานที่ที่กล่าวหาว่ามีการละเมิด ถ้าเจ้าของข้อมูลพิจารณาว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเองละเมิดหลักการ GDPR

ไม่ว่าเมื่อไรก็ตามที่การประมวลผลข้อมูลจำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมดังอธิบายในข้อ 7 ของ GDPR เจ้าของข้อมูลมีสิทธิถอนความยินยอมของตนเมื่อไรก็ได้

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดดูหัวข้อ “ช่องทางในการติดต่อเรา” ด้านล่าง

การปรับปรุงคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

คำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (รวมทั้งภาคผนวกเพิ่มเติม) จะได้รับการปรับปรุงเป็นระยะๆ เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในหลักปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ทั้งนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะแจ้งให้ท่านทราบในเว็บไซต์ของเรา โดยระบุที่มุมด้านบนของนโยบายดังกล่าวเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

ช่องทางในการติดต่อเรา

ถ้าท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่าน กรุณาส่งจดหมายมาที่

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป อิงค์

ส่งถึง: ที่ปรึกษาทั่วไป

100 แมนพาวเวอร์ เพลส

เมืองมิลวอกี รัฐวิสคอนซิน 53212

หรือถ้าท่านอยู่ในประเทศไทย ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลในประเทศของท่านตามที่ระบุในคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ของประเทศของท่าน

คำประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท จัดหางานบอร์เดอร์เลส ทาเล้นท์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัท จัดหางาน เอชอาร์ พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัท จัดหางาน แมนพาวเวอร์ โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ เอ็กเซ็กคูทีฟ จำกัด

1. บทนำ

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท จัดหางานบอร์เดอร์เลส ทาเล้นท์ โซลูชั่น จำกัด บริษัท จัดหางาน เอชอาร์ พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท จัดหางาน แมนพาวเวอร์ โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ เอ็กเซ็กคูทีฟ จำกัด (“แมนพาวเวอร์”) ได้จัดทำและเผยแพร่คำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

คำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

–  ลูกค้าของแมนพาวเวอร์ รวมถึง ลูกค้าทั่วไป กรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล

–  คู่ค้าปัจจุบัน ผู้ที่อาจเป็นคู่ค้าในอนาคต รวมถึงกรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของนิติบุคคลคู่ค้า

–  ผู้สมัครงาน ผู้สมัครฝึกงาน และบุคคลอ้างอิง

–  พนักงาน นักศึกษาฝึกงาน และสมาชิกในครอบครัว

–  บุคคลอื่นๆ ที่แมนพาวเวอร์ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว

 

ทั้งนี้ แมนพาวเวอร์ไม่ประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ประสงค์จะสอบถาม หรือใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน รับบริการ หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับแมนพาวเวอร์ ซึ่งกำหนดให้ผู้เยาว์ต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่แมนพาวเวอร์ ขอให้บิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์ดำเนินการดังกล่าวในนามของผู้เยาว์ต่อไป ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ที่มีอายุเกิน 10 ปี แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และไม่สามารถดำเนินการเรื่องใดได้เองตามกฎหมาย และในการดำเนินการนั้นต้องมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมลของท่าน) แก่แมนพาวเวอร์ แมนพาวเวอร์อาจขอความยินยอมดังกล่าวจากบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์นั้นโดยตรง หรืออาจขอให้ผู้เยาว์แจ้งต่อบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองเพื่อให้ความยินยอมสำหรับการดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ แก่แมนพาวเวอร์

 

2. รายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ลูกค้าของแมนพาวเวอร์

2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่แมนพาวเวอร์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูล

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่แมนพาวเวอร์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

แมนพาวเวอร์มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

– ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีแมนพาวเวอร์อาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ลายนิ้วมือ โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด

– ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล LINE ID Facebook account

– ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรกดเงิน ข้อมูลรายได้ ข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการของแมนพาวเวอร์

– ข้อมูลการติดต่อกับแมนพาวเวอร์ (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับแมนพาวเวอร์

– ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เช่น ข้อมูล IP address หรือ GPSLocation

(2) แหล่งที่มาของข้อมูล

แมนพาวเวอร์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่

(ก) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น

– ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ทำแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่างๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ

– การติดต่อแมนพาวเวอร์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล LINE Facebook Messenger เป็นต้น

– ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของแมนพาวเวอร์ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ

– แมนพาวเวอร์อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของแมนพาวเวอร์ เป็นต้น

(ข) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น

–  ลูกค้าของแมนพาวเวอร์ ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของแมนพาวเวอร์

–  บริษัทในกลุ่มแมนพาวเวอร์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของแมนพาวเวอร์

–  หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook เป็นต้น

 

2.1.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

แมนพาวเวอร์ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์ ดังต่อไปนี้

 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

เพื่อการพิจารณาอนุมัติคำขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือการเข้าทำสัญญาระหว่างท่านหรือนิติบุคคลที่ท่านเป็นตัวแทนกับแมนพาวเวอร์

เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่างๆ ของแมนพาวเวอร์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่างๆ ของบริษัทในกลุ่ม และพันธมิตรทางธุรกิจของแมนพาวเวอร์ที่มีอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของแมนพาวเวอร์ การรับหรือส่งข้อมูลหรือเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์ รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานราชการ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์

เพื่อการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของแมนพาวเวอร์ และบริษัทในกลุ่ม ที่ดำเนินการโดยแมนพาวเวอร์ บริษัทในกลุ่ม หรือบุคคลภายนอก เช่น กิจกรรมชิงโชค คำถามชิงรางวัล การฝึกอบรม การสัมมนา หรือ กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น

เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของแมนพาวเวอร์

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย

เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ

เพื่อป้องกันการทุจริต การสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด

เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ ของแมนพาวเวอร์ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับแมนพาวเวอร์ ณ อาคาร สถานที่ ของแมนพาวเวอร์ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร

เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของแมนพาวเวอร์ เช่น การติดต่อประสานงานในการสอบถามข้อมูลต่างๆ การจัดการข้อแนะนำติชม การเสนอสิทธิประโยชน์รวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด

เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขายต่างๆ กิจกรรมทางการตลาด การเชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรม และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของแมนพาวเวอร์ และบริษัทในกลุ่ม

เพื่อสำรวจความประสงค์ ความพึงพอใจ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของแมนพาวเวอร์ และความสนใจของท่านเพื่อใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของแมนพาวเวอร์ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของแมนพาวเวอร์เพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่าน

เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ ของแมนพาวเวอร์

เพื่อการเปิดเผยให้แก่บริษัทในกลุ่ม พันธมิตรทางธุรกิจของแมนพาวเวอร์ เพื่อพัฒนาบริการ เสนอสิทธิประโยชน์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของแมนพาวเวอร์ บริษัทในกลุ่ม และบริษัทพันธมิตรที่มีร่วมกันอยู่ในปัจจุบันและที่จะจัดทำขึ้นร่วมกันในอนาคต รวมถึงแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ

2.1.3 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

แมนพาวเวอร์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่แมนพาวเวอร์ดำเนินความสัมพันธ์กับท่านและให้บริการแก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามคำประกาศความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดภายในองค์กรของแมนพาวเวอร์

 

2.1.4 การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ แมนพาวเวอร์อาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

(1) บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ (หมายถึง (1) บริษัทที่ถือหุ้นในแมนพาวเวอร์ และ/หรือบริษัทใดๆ ที่ แมนพาวเวอร์ถือหุ้นอยู่ และ (2) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ ของบริษัทดังกล่าวใน (1) ข้างต้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมด้วย) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน เสนอขายสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ระบุในคำประกาศความเป็นส่วนตัว

(2) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย

(3) ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ เช่น

– ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการจัดทำหรือทำลายบัตร ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัย บริษัทรับจ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทรับจ้างจัดหาที่พักและการเดินทาง

– ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ปรึกษาใดๆ

– ผู้ให้บริการด้านงานบริการลูกค้าผ่านระบบ Call Center

– ผู้ให้บริการด้านการออกแบบงานสถานีบริการน้ำมัน

(4) พันธมิตรทางธุรกิจของแมนพาวเวอร์ หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

 

2.2 คู่ค้าของแมนพาวเวอร์

2.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่แมนพาวเวอร์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูล

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่แมนพาวเวอร์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

แมนพาวเวอร์มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

– ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีแมนพาวเวอร์อาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนา ลายนิ้วมือ ข้อมูลสุขภาพ หรือประวัติอาชญากรรม โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด

–ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล LINE ID

– ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ประวัติฐานะทางการเงิน

– ข้อมูลการติดต่อกับแมนพาวเวอร์ (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับแมนพาวเวอร์

– ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของแมนพาวเวอร์ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ

– ข้อมูลติตตามดูแลการปฎิบัติงานตามสัญญา เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพและเสียงระหว่างการปฎิบัติงาน

– ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เช่น ข้อมูล IP address หรือ GPS Location

(2) แหล่งที่มาของข้อมูล

แมนพาวเวอร์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่

(ก) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น

– ขั้นตอนคำขอใช้บริการหรือดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ทำแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่างๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ

–  การติดต่อแมนพาวเวอร์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล LINE เป็นต้น

–  แมนพาวเวอร์อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของแมนพาวเวอร์ เป็นต้น

(ข) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น

–  ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของแมนพาวเวอร์

–  บริษัทในกลุ่มแมนพาวเวอร์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของแมนพาวเวอร์

–  หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook เป็นต้น

 

2.2.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

แมนพาวเวอร์ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้า หรือเป็นคู่ค้า หรือเป็นกรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้าหรือผู้เป็นคู่ค้าของแมนพาวเวอร์ เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์ ดังต่อไปนี้

 วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับแมนพาวเวอร์

เพื่อการพิจารณาอนุมัติการทำสัญญาระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์

เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาและการตรวจสอบการปฎิบัติงานตามสัญญาระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์ การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของแมนพาวเวอร์ การรับหรือส่งเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์ การจัดทำบัตรเข้าอาคาร สถานที่

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย

เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของพนักงานหรือตัวแทนของท่าน การตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานหรือตัวแทนของท่าน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา

เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ

เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด

เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ ของแมนพาวเวอร์ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับแมนพาวเวอร์ ณ อาคาร สถานที่ ของแมนพาวเวอร์ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร

เพื่อติดตามดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานหรือตัวแทนของท่านผ่านระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในระหว่างการปฎิบัติงาน

เพื่อเชิญชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยแมนพาวเวอร์หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะมีการบันทึกภาพและเสียงของท่านขณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

เพื่อเป็นฐานข้อมูลของแมนพาวเวอร์ สำหรับการพิจารณาเลือกคู่ค้า และ/หรือเลือกจ้างสำหรับโครงการอื่น ๆ ในอนาคต

2.2.3 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

แมนพาวเวอร์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่แมนพาวเวอร์ดำเนินความสัมพันธ์กับท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามคำประกาศความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดภายในองค์กรของแมนพาวเวอร์

 

2.2.4 การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ แมนพาวเวอร์อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

(1) บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ (หมายถึง (1) บริษัทที่ถือหุ้นในแมนพาวเวอร์ และ/หรือบริษัทใดๆ ที่ แมนพาวเวอร์ถือหุ้นอยู่ และ (2) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ ของบริษัทดังกล่าวใน (1) ข้างต้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมด้วย) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน เสนอขายสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ระบุในคำประกาศความเป็นส่วนตัว

(2) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย

(3) ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ เช่น

– ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัย บริษัทรับจ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทที่เป็นผู้บริหารอาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ (M Tower)

–  ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ปรึกษาใดๆ

(4) พันธมิตรทางธุรกิจของแมนพาวเวอร์ หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

 

2.3 ผู้สมัครงาน ผู้สมัครฝึกงานและบุคคลอ้างอิง

2.3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่แมนพาวเวอร์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูล

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่แมนพาวเวอร์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

แมนพาวเวอร์มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

–  ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีแมนพาวเวอร์ อาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา กรุ๊ปเลือด ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทุพพลภาพ โดยได้รับความยินยอมจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด

–   ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

–   ข้อมูลทางการเงิน เช่น เงินเดือน

–   ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ประวัติการทำงานและการศึกษา ข้อมูลบุคคลอ้างอิง และสมาชิกในครอบครัว

–   ข้อมูลการติดต่อกับแมนพาวเวอร์ (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับแมนพาวเวอร์

 

(2)  แหล่งที่มาของข้อมูล

แมนพาวเวอร์ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่

(ก)  ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น

– ขั้นตอนการสมัครเข้าทำงานหรือสมัครฝึกงานกับเรา กรอกและลงนามในใบสมัครงาน แนบเอกสารประกอบการพิจารณาและคัดเลือกเข้าทำงานหรือเข้าฝึกงาน ทำแบบสอบถาม หรือลงทะเบียนต่างๆ

– การติดต่อแมนพาวเวอร์ ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

–  แมนพาวเวอร์อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของแมนพาวเวอร์ เป็นต้น

(ข) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น

–  บุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุในแบบฟอร์มสมัครงานหรือฝึกงานของแมนพาวเวอร์

–  มหาวิทยาลัย หรือบริษัทจัดหางาน

– หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์สมัครงานอื่น ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ตหรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น Facebook เป็นต้น

 

2.3.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

แมนพาวเวอร์ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์ ดังต่อไปนี้

 วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

(ก) เพื่อดำเนินการที่จำเป็นในการพิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครงานหรือผู้สมัครฝึกงานในขั้นตอนต่างๆ เช่น ขั้นตอนการสมัครผ่านเว็บไซต์ของแมนพาวเวอร์ การสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานอื่น หรือสมัครผ่านทางแมนพาวเวอร์โดยตรง ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ขั้นตอนการประเมินและคัดเลือก และ/หรือ ขั้นตอนการเสนอสัญญาจ้างให้แก่ท่าน

(ข) เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของท่านก่อนการจ้างงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพ และตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุ

(ค) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงาน เช่น การส่งข้อมูลผู้สมัครหรือรายงานการสัมภาษณ์ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจตัดสินใจคัดเลือก กระบวนการภายในเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง รวมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลอื่นๆ

(ง) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ของแมนพาวเวอร์ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว และการบันทึกภาพภายในอาคาร สถานที่ของแมนพาวเวอร์ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

2.3.3 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

แมนพาวเวอร์ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านไม่ประสบความสำเร็จในการประเมินต่างๆ สำหรับตำแหน่งงานที่ท่านได้สมัครไว้ แมนพาวเวอร์ จะเก็บข้อมูลของท่านเป็นเวลา 2 (สอง) ปี เพื่อสามารถติดต่อท่านในกรณีที่มีตำแหน่งงานใดๆ ในอนาคตที่อาจจะเหมาะสมกับท่าน กรณีที่ท่านให้ความยินยอมไว้กับแมนพาวเวอร์

 

2.3.4 การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ แมนพาวเวอร์อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

(1) บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ (หมายถึง (1) บริษัทที่ถือหุ้นในแมนพาวเวอร์ และ/หรือบริษัทใดๆ ที่ แมนพาวเวอร์ถือหุ้นอยู่ และ (2) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ ของบริษัทดังกล่าวใน (1) ข้างต้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมด้วย) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนองานตำแหน่งอื่นที่บริษัทดังกล่าวเห็นว่าอาจเหมาะสมกับคุณสมบัติของท่านต่อไป

(2) ตัวแทน ผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้รับจ้างช่วง สำหรับการดำเนินงานใดๆ ของแมนพาวเวอร์ เช่น ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสารผู้ให้บริการพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นต้น

(3) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย

(4) บุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

2.4 พนักงาน นักศึกษาฝึกงาน และสมาชิกในครอบครัว

2.4.1  ข้อมูลส่วนบุคคลที่แมนพาวเวอร์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูล

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่แมนพาวเวอร์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

แมนพาวเวอร์มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

–  ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีแมนพาวเวอร์ อาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ลายนิ้วมือ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทุพพลภาพ โดยได้รับความยินยอมจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด

–  ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

–  ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร เงินเดือน

–  ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ข้อมูลการทำงานของท่าน ข้อมูลใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประวัติการลา ประวัติความเจ็บป่วย ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศของแมนพาวเวอร์

–  ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เช่น ประวัติการทำงานและการศึกษา ข้อมูลบุคคลอ้างอิง และสมาชิกในครอบครัว ซึ่งในบางกรณี แมนพาวเวอร์อาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของสมาชิกในครอบครัว เช่น ประวัติการเจ็บป่วย โดยได้รับความยินยอมจากสมาชิกในครอบครัว

–  ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิด

–  ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของแมนพาวเวอร์ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ

(2) แหล่งที่มาของข้อมูล

แมนพาวเวอร์ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่

(ก) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น

–  ขั้นตอนการทำสัญญาจ้างกับแมนพาวเวอร์ ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์มทำสัญญา แนบเอกสารประกอบการทำสัญญา ทำแบบสอบถาม หรือลงทะเบียนต่างๆ

–  การติดต่อแมนพาวเวอร์ ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

–  แมนพาวเวอร์อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของแมนพาวเวอร์ หรือแอปพลิเคชันของแมนพาวเวอร์ เป็นต้น

(ข) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น

–  บุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุในแบบฟอร์มสมัครงานของแมนพาวเวอร์

–  โรงพยาบาล เมื่อท่านทำการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพประจำปี

–  หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่นเว็บไซต์ของบริษัทเว็บไซต์สมัครงานอื่น ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ตหรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆเช่นเฟซบุ๊ก(Facebook) เป็นต้น

2.4.2  วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

แมนพาวเวอร์ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์ ดังต่อไปนี้

 วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

เพื่อการดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตามสัญญาจ้างงานระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์ รวมถึงสัญญาข้อตกลงอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับการว่าจ้าง เช่น สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ นโยบายและข้อบังคับการทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวด้วย

เพื่อการสื่อสารกับพนักงาน การประเมินผลการปฎิบัติงาน การฝึกอบรม การรับรองด้านความรู้ต่างๆ และการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับพนักงาน

เพื่อดำเนินการบริหารจัดการด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งหมายความรวมถึงการจัดทำบัญชีเงินเดือน การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ การหักภาษี การประกันสังคม

เพื่อดำเนินการและบริหารงานด้านบุคลากร ซึ่งหมายความรวมถึงการบริหารจัดการด้านพนักงานและการปฏิบัติตามสัญญาจ้างงานระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์ เช่น การทำบัตรพนักงาน การตรวจสอบเวลาทำงาน การบริหารจัดการวันลาพักร้อน ลากิจ หรือลาป่วย เป็นต้น เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่านภายในขอบเขตงานตามสัญญาจ้างงานระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์ และเพื่อดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการลาออก การเลิกจ้าง การจ่ายเงินค่าชดเชย สวัสดิการหลังการเลิกจ้าง และรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน เช่น การตรวจสอบผลการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี การทำประกันสุขภาพหรือประกันภัย เป็นต้น

เพื่อสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการทำงานและข้อมูลอื่น ๆ ของพนักงาน รวมถึงความผูกพันของพนักงานต่อแมนพาวเวอร์ เพื่อวิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการและนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงาน และการดำเนินการภายในต่าง ๆ ของแมนพาวเวอร์

เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยแมนพาวเวอร์และบุคคลภายนอก รวมทั้งสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะมีการบันทึกภาพและเสียงของท่าน ขณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย

เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

เพื่อติดตามดูแลการปฎิบัติงานผ่านระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในระหว่างการปฎิบัติงาน

เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ของแมนพาวเวอร์ และการบันทึกภาพภายในอาคาร สถานที่ของแมนพาวเวอร์ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

เพื่อการบริหารความเสี่ยง การป้องกันและตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น กระบวนการตรวจสอบทุจริต ประพฤติผิดวินัยของพนักงาน หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องสำหรับพนักงานบางตำแหน่ง การตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับผู้บริหารบางกรณี กระบวนการตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด

เพื่อเปิดเผยให้แก่ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลอื่น อันเนื่องมาจากสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างงาน

เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างช่วง และผู้รับประกันภัยสำหรับการดำเนินงานใดๆ ของแมนพาวเวอร์ เช่น การทำบัตรเข้า-ออกอาคาร

เพื่อการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของท่านให้แก่ผู้ที่จะเป็นนายจ้างใหม่ของท่าน ในกรณีที่ท่านระบุชื่อแมนพาวเวอร์ เป็นบุคคลอ้างอิงในฐานะนายจ้างปัจจุบัน

เพื่อการเปิดเผยให้แก่ บริษัทในกลุ่มของแมนพาวเวอร์

2.4.3  ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

แมนพาวเวอร์ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่แมนพาวเวอร์ดำเนินความสัมพันธ์กับท่านตามสัญญาเกี่ยวกับการจ้างงานหรือการฝึกงาน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามคำประกาศความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดภายในองค์กรของแมนพาวเวอร์

2.4.4 การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ แมนพาวเวอร์อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

(1) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย

(2) ตัวแทน ผู้ให้บริการ และ/หรือผู้รับจ้างช่วง สำหรับการดำเนินงานใดๆ เช่น

– ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทที่เป็นผู้บริหารอาคาร

– ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ปรึกษาใดๆ

(3) โรงพยาบาล เพื่อการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพประจำปี

(4) กลุ่มธุรกิจของแมนพาวเวอร์ หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

2.5 บุคคลอื่นๆ ที่แมนพาวเวอร์ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว

2.5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่แมนพาวเวอร์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูล

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่แมนพาวเวอร์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

แมนพาวเวอร์มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

– ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส และในบางกรณีแมนพาวเวอร์อาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด

– ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

– ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบัญชี ข้อมูลรายได้ ข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการของแมนพาวเวอร์

– ข้อมูลการติดต่อกับแมนพาวเวอร์ (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับแมนพาวเวอร์

–  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการทำงานที่แมนพาวเวอร์ เช่น ตำแหน่งงาน เงินเดือน ผลการปฎิบัติงาน

(2) แหล่งที่มาของข้อมูล

แม