Sales

Location ไทย
Discipline Sales
Job reference BBBH28391_1652774933
Salary Negotiable
Job startdate ASAP
Consultant email waleerat.s@manpower.co.th

Sales
สถานที่ทำงาน: บริษัท ทีเอ็มพีแพ็คเกจจิ้ง จำกัด
เลขที่ 42/580 หมู่ 5 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม

วัน-เวลาทำงาน: วันจันทร์ - วันศุกร์ (วันเสาร์ เป็นลักษณะของการ Standby ไม่ต้องเข้า Office, ให้เข้า Office เฉพาะวันเสาร์แรกของเดือน)

เวลำทำงาน: Flexi Hour เลือกได้ 3 ช่วงเวลำ คือ 08.00-17.00 น. หรือ 08.30-17.30 น. หรือ 09.00-18.00 น.

ค่าตอบแทน:
1. เงินเดือน 35,000 - 40,000 บาท
2. ค่าเสื่อมรถ 5,000 บาทต่อเดือน ( ให้ Fleet card เติมน้ำมัน )
3. Sales Incentive วงเงิน 3,500-5,000 บาทต่อเดือน

คุณสมบัติ:
1. ไม่จำกัดเพศ
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านงานขายสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์
4. มีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อและการประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง การพูด อ่าน และเขียน ในระดับที่ดี

หน้าที่งาน:
1. ดูแลรับผิดชอบลูกค้าถ้วยกระดาษและถุงกระดาษสำหรับตลาดในประเทศ
2. ดูแลรับผิดชอบลูกค้ารายที่ได้รับมอบหมายและหาลูกค้ารายใหม่
3. ทำ Precal ต้นทุนสินค้าและทำการเสนอราคาให้ลูกค้า
4. สรุปยอดขายในทุกเดือนเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้
5. รวบรวม Product Spec ที่ได้จากฝ่ายวิจัยและพัฒนาและรับผิดชอบดูแลเอกสาร ISO
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. บริการลูกค้าทั่วไปหลังการขาย
8. ตรวจสอบใบสั่งงานเมื่อเริ่มงานใหม่และตรวจสอบ Layout
9. วางแผนการนัดลูกค้า เพื่อพูดคุยเรื่อง Order
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย