มากกว่า 4 ปี ที่ผ่านมา -

ทักษะที่ต้องการสำหรับเด็กจบใหม่...ให้โดดเด่นในองค์กร

34

​ทักษะที่ต้องการสำหรับเด็กจบใหม่...ให้โดดเด่นในองค์กร

การเปลี่ยนแปลงจากชีวิตนักเรียน/นักศึกษาเข้าสู่วัยทำงานนั้น เป็นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งสำหรับทุกๆ คนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ต้องอาศัยทักษะ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ที่สูงขึ้นกว่าการเป็นนักศึกษา ชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เพียงการเรียนแล้วนำความรู้ไปสอบอีกต่อไป ความสำเร็จและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงสอบผ่านหรือไม่ผ่าน ซึ่งในการทำงานนั้น ความสำเร็จอาจหมายถึง โบนัส การเลื่อนตำแหน่ง ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ผลกำไรมากขึ้น ฯลฯ ในขณะเดียวกัน ความผิดพลาดอาจหมายถึง การขาดทุน การได้รับหนังสือเตือน การถูกพักงาน การถูกไล่ออก ฯลฯ เด็กที่จบใหม่จึงมีความจำเป็นต้องปรับตัว และเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนำตัวเองเข้าสู่วัยทำงาน ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำงานมีดังนี้

1.ทักษะในด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ (Communication & Relation skills) สิ่งจำเป็นในการทำงานร่วมกันคือการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ซึ่งเป็นศิลปะในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีแก่กันกับบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งความรักใคร่ ความนับถือ ความจงรักภักดี และความร่วมมือ ดังนั้นทักษะด้านนี้จึงเป็นทักษะสำคัญอันดับต้นๆ ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพราะสามารถลดความขัดแย้งและยังเป็นการช่วยอำนวยการให้การติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและจะนำมาซึ่งความสำเร็จ

2.ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) การแก้ปัญหาเป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานและบริหารงาน เพราะการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งใดๆ ก็จะต้องเผชิญกับปัญหาและสภาวะการณ์ต่างๆ ดังนั้นความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีระบบไม่เกิดความเครียดทางกายจิตใจเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะทำให้ปัญหาไม่ลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตเกินแก้ไข การแก้ปัญหาต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การกำหนดและแยกแยะสาเหตุของปัญหา มีการตั้งเป้าหมายในการดำเนินการแก้ไขและวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการและการวัดผลหลังการแก้ไขและสร้างมาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเดิม

3.ทักษะในการวางแผน (Organizing and Planning Skills) การทำงานที่ขาดการวางแผนที่ดีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นการมีทักษะในการวางแผนของพนักงานย่อมหมายถึงความสำเร็จ เพราะการวางแผนคือการหาทางเลือกที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้แผนระยะยาวในการพัฒนาทักษะและฝีมือของแรงงานทำให้งานที่ออกมามีคุณภาพเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานหรือผลงานนั้นได้

4.ทักษะในด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (Technology and Computer Skills) ด้วยรูปแบบการทำงานและการพัฒนาของการสื่อสารที่ครอบคลุมมากขึ้น ได้ก่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนในการกำหนดความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่กำหนดทักษะในด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ไว้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของการรับพนักงานใหม่ เพราะพนักงานที่มีทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์จะสามารถทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา (Linguistic Skills) ด้วยความก้าวหน้าของการสื่อสารและการติดต่อประสานงานกันมากขึ้น ทำให้ทักษะการใช้ภาษามีส่วนสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้นพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ จะถือว่าได้เปรียบอย่างมาก เพราะปัจจุบันมีผู้ลงทุนบริษัทจากต่างประเทศหรือการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น องค์กรที่มีพนักงานที่มีทักษะและความสามารถด้านภาษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก

ทักษะต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เด็กที่จบใหม่ควรเรียนรู้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่วัยทำงาน และยังเป็นกุญแจสำคัญที่สามารถทำให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวอีกด้วย นอกเหนือจากนี้ คุณสมบัติสำคัญในการทำงานที่จะลืมไปไม่ได้ก็คือ ทัศนคติ (Attitude) ซึงหากเรามีทัศนคติที่ดีในการทำงานแล้ว ก็จะทำให้มีความสุขและสนุกกับการทำงาน และก่อให้เกิดประสิทธิผลในระยะยาวต่อไป