บริการรับทำเงินเดือนพนักงาน | ManpowerGroup Thailand

บริการรับทำเงินเดือนพนักงาน

เงินเดือน หนึ่งในความลับขององค์กรที่ไม่ควรให้พนักงานทั่วไปล่วงรู้ โดยทั่วไปการทำเงินเดือนนั้นจะมีสองแผนกที่คอยดูแล คือ แผนกทรัพยากรบุคคลและแผนกการเงิน อย่างไรก็ตามการจัดการทำเงินเดือนถือเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอย่างมาก เพราะข้อมูลเงินได้ของพนักงานแต่ละคนล้วนมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ทั้งประเภทเงินได้ ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น ตลอดจนรายละเอียดของการคำนวณภาษี เงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ส่วนใหญ่แล้ว การทำบัญชีเงินเดือนมักจะดำเนินการผ่านโปรแกรมทั่วไป ซึ่งมีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย ทั้งในการคำนวณเงินเดือนหรือแม้แต่รายละเอียดการจ่าย หากมีการคำนวณผิดพลาดอาจส่งผลเสียต่อบริษัทและคนในองค์กรอย่างมาก จึงทำให้หลายองค์กรหันมาดำเนินการผ่านบริษัทรับทำเงินเดือนแทน

บริการรับทำเงินเดือน ทางเลือกสำคัญในการเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ

ด้วยประสบการณ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยมามากกว่า 20 ปีของ ManpowerGroup ทำให้เราทราบข้อมูลเชิงลึกว่า เงินเดือนและการทำเงินเดือนนั้นนอกจากจะเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและอ่อนไหว ยังเป็นงานที่ต้องใช้บุคลากรและเวลาจำนวนมากในการดำเนินการ ซึ่งการมองหาตัวช่วยอย่างบริษัทรับทำเงินเดือนหรือระบบทำบัญชีเงินเดือนนั้นสามารถเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ ผ่านการลดภาระงานและช่วยให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปด้านกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรและงานเร่งด่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถปรับให้เข้ากับการจ่ายเงินเดือน พร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบในทุกระดับงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรและพนักงานให้ได้มากที่สุด

บริการรับทำเงินเดือนของเราประกอบด้วย:

· รองรับการจัดทำบัญชีเงินเดือนและดูแลฐานข้อมูลตลอดระยะเวลาการให้บริการ

· รับผิดชอบการคำนวณเงินเดือน, OT, ค่าคอมมิชชั่น, รายได้อื่น, หักภาษีรายเดือน และประกันสังคม

· จัดทำสลิปเงินเดือนให้พนักงาน

· บริการยื่นนำส่งประกันสังคมแก่พนักงานปัจจุบัน พนักงานเข้าใหม่ และลาออก พร้อมนำส่งข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์

· บริการยื่นนำส่ง ภ.ง.ด. 1 ให้กับกรมสรรพากร และนำส่งข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์

· จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ประจำปี และแบบแสดงรายการภาษีสิ้นปี (ภ.ง.ด. 1 ก)

· ดูแลจัดการในการทำเบิกค่าใช้จ่าย

 

ขั้นตอนง่าย ๆ ของกระบวนการทำงาน:

ติดต่อเรา> ระบุบริการและแจ้งความต้องการ > บริการจัดทำเงินเดือน > ส่งสรุปรายงาน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ บริการรับทำเงินเดือนพนักงาน

1. บริการรับทำเงินเดือน คืออะไร?

บริการรับทำเงินเดือน หรือ Payroll Outsourcing Services คือ บริการจากบริษัทภายนอกที่เข้ามาช่วยทำเงินเดือนพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจะครอบคลุมตั้งแต่การคำนวณเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายพิเศษต่างๆ และการหักค่าใช้จ่ายทั้งด้านภาษี ค่าประกันสังคม และค่าใช้จ่ายด้านกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมยังช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตามเงื่อนไขขององค์กร ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานของแผนกทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ข้อดีของการใช้บริการรับทำเงินเดือนคืออะไร?

การใช้บริการรับทำเงินเดือนนับว่ามีข้อดีมากมายนับประการ เช่น

 • การรักษาความลับเรื่องเงินเดือน สามารถตัดปัญหาการรั่วไหลเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนได้ เนื่องจากจะเป็นการส่งข้อมูลให้บริษัทรับทำเงินเดือนดำเนินการจัดการและมีผู้ตรวจสอบภายในองค์กรจำนวนน้อยจึงสามารถรักษาความลับเรื่องเงินเดือนได้ รวมถึงยังสามารถลดอัตราการลาออกของพนักงานจัดทำเงินเดือนได้อีกด้วย

 • ลดความผิดพลาดในการทำเงินเดือน เนื่องจากมีระบบที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำเงินเดือนอย่างครบครันโดยถูกต้องทั้งตามกฎหมายแรงงานและกฎของบริษัท

 • ผู้เชี่ยวชาญดูแลภาษีและกฎหมาย ช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับเงินเดือนและจัดส่งข้อมูลต่อหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนแจ้งชื่อพนักงานเข้าออกต่อหน่วยงานประกันสังคม

 • ควบคุมค่าใช้จ่ายในองค์กร เนื่องจากบริษัทรับทำเงินเดือนจะมีการดำเนินการสรุปยอดรายการจ่ายเงินเดือนแต่ละบุคคล มีฐานข้อมูลเงินเดือนและข้อมูลการคำนวณเวลาทำงานและผลตอบแทน ซึ่งสามารถนำมาใช้ประเมินเพิ่มเงินเดือนหรือโบนัสได้

3. บริการของ ManpowerGroup เราครอบคลุมด้านใดบ้าง?

สำหรับองค์กรใดที่สนใจบริการทำเงินเดือนกับเรา มีรายละเอียดดังนี้

 • รองรับการจัดทำบัญชีเงินเดือนและดูแลฐานข้อมูลตลอดระยะเวลาการให้บริการ

 • รับผิดชอบการคำนวณเงินเดือน, OT, ค่าคอมมิชชั่น, รายได้อื่น, หักภาษีรายเดือน และประกันสังคม

 • จัดทำสลิปเงินเดือนให้พนักงาน

 • บริการยื่นนำส่งประกันสังคมแก่พนักงานปัจจุบัน พนักงานเข้าใหม่และในกรณีที่พนักงานลาออก พร้อมนำส่งข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์

 • บริการยื่นนำส่ง ภ.ง.ด. 1 ให้กับกรมสรรพากร และนำส่งข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์

 • จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ประจำปี และแบบแสดงรายการภาษีสิ้นปี (ภ.ง.ด. 1 ก)

 • ดูแลจัดการในการทำเบิกค่าใช้จ่าย

4. ถ้าสนใจบริการจาก ManpowerGroup ต้องทำอย่างไรบ้าง?

หากสนใจรับบริการรับทำเงินเดือนกับเรา สามารถกรอกรายละเอียดในช่องด้านล่างได้ โดยการดำเนินการของเราจะจัดทำตามบริการที่ต้องการและจะมีการส่งสรุปรายงานภายหลัง

คำถามที่พบบ่อย

1. บริการรับทำเงินเดือน คืออะไร?

บริการทำเงินเดือนของ ManpowerGroup จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. Payroll Service: บริการรับทำเงินเดือนแบบครบวงจร กล่าวคือ ManpowerGroup จะคำนวณเงินเดือนและเป็นผู้จ่ายเงินในฐานะ “นายจ้าง” แทนบริษัทลูกค้า

  2. Payroll Outsourcing: บริษัทลูกค้าจะเป็นผู้จ่ายเงินเดือนเอง โดยมี ManpowerGroup เป็นผู้คำนวณเงินเดือนให

โดยทั้งสองบริการจะครอบคลุมตั้งแต่การคำนวณเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายพิเศษต่าง ๆ และการหักค่าใช้จ่ายทั้งด้านภาษี ค่าประกันสังคม และค่าใช้จ่ายด้านกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมยังช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตามเงื่อนไขขององค์กร ตามรายละเอียดในข้อ 3 ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานของแผนกทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. บริการ Payroll Service และ Payroll Outsourcing เหมาะกับใคร?

สำหรับ Payroll Service จะเหมาะกับบริษัทที่ไม่ต้องการหรือไม่พร้อมจะแบกรับภาระค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากในการจ้างพนักงานบัญชีประจำมาดูแลเรื่องเงินเดือน อาจเป็นกรณีที่มีพนักงานบัญชี หรือพนักงานฝ่าย HR ไม่เพียงพอ ประหยัดเวลาในการเทรนพนักงานในการทำเรื่องเงินเดือนซึ่งมีความละเอียดและยุ่งยาก ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือเป็นกรณีที่บริษัทยังไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินพนักงานเองตามกฎหมายได้ โดยบริการของเราจะทำการยื่นภาษีออนไลน์ให้ด้วย

ส่วน Payroll Outsourcing ที่บริษัทเป็นนายจ้างและผู้จ่ายเงินเดือนโดยตรงแก่พนักงาน เหมาะสมกับบริษัทที่ต้องการความสะดวกและคล่องตัวในการคำนวณภาษี ลดความผิดพลาดจากการคำนวณ โดยบริษัทลูกค้าเพียงส่งฟอร์มและจ่ายเงินเดือน และมีแมนพาวเวอร์คอยคำนวณภาษีและส่งเอกสารหัก ณ ที่จ่ายให้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและลดภาระของแผนกบัญชีได้ บริการนี้โดยมาก จะมีลูกค้าเป็นบริษัทหรือองค์กรใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนมาก (50 คนขึ้นไป) เพราะใช้เวลาในการคำนวณภาษีมากกว่าบริษัทเล็ก

3. ข้อดีของการใช้บริการรับทำเงินเดือนคืออะไร?

การใช้บริการรับทำเงินเดือนส่งผลดีต่อธุรกิจของลูกค้าอย่างมาก ดังต่อไปนี้

  • การรักษาความลับเรื่องเงินเดือน สามารถตัดปัญหาการรั่วไหลเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนได้ เนื่องจากจะเป็นการส่งข้อมูลให้บริษัทรับทำเงินเดือนดำเนินการจัดการและมีผู้ตรวจสอบภายในองค์กรจำนวนน้อยจึงสามารถรักษาความลับเรื่องเงินเดือนได้  รวมถึงยังสามารถลดอัตราการลาออกของพนักงานจัดทำเงินเดือนได้อีกด้วย

  • ลดความผิดพลาดในการทำเงินเดือน เนื่องจากมีระบบที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำเงินเดือนอย่างครบครันโดยถูกต้องทั้งตามกฎหมายแรงงานและกฎของบริษัท

  • ผู้เชี่ยวชาญดูแลภาษีและกฎหมาย ช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับเงินเดือนและจัดส่งข้อมูลต่อหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนแจ้งชื่อพนักงานเข้าออกต่อหน่วยงานประกันสังคม

  • ควบคุมค่าใช้จ่ายในองค์กร เนื่องจากบริษัทรับทำเงินเดือนจะมีการดำเนินการสรุปยอดรายการจ่ายเงินเดือนแต่ละบุคคล มีฐานข้อมูลเงินเดือนและข้อมูลการคำนวณเวลาทำงานและผลตอบแทน ซึ่งสามารถนำมาใช้ประเมินเพิ่มเงินเดือนหรือโบนัสได้

4. บริการของ ManpowerGroupเราครอบคลุมด้านใดบ้าง?

สำหรับองค์กรใดที่สนใจบริการทำเงินเดือนกับเรา มีรายละเอียดดังนี้

  • รองรับการจัดทำบัญชีเงินเดือนและดูแลฐานข้อมูลตลอดระยะเวลาการให้บริการ

  • รับผิดชอบการคำนวณเงินเดือน, OT, ค่าคอมมิชชั่น, รายได้อื่น, หักภาษีรายเดือน และประกันสังคม

  • จัดทำสลิปเงินเดือนให้พนักงาน

  • บริการยื่นนำส่งประกันสังคมแก่พนักงานปัจจุบัน พนักงานเข้าใหม่และในกรณีที่พนักงานลาออก พร้อมนำส่งข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์

  • บริการยื่นนำส่ง ภ.ง.ด. 1 ให้กับกรมสรรพากร และนำส่งข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์

  • จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ประจำปี และแบบแสดงรายการภาษีสิ้นปี (ภ.ง.ด. 1 ก)

  • ดูแลจัดการในการทำเบิกค่าใช้จ่าย

5. ถ้าสนใจบริการจาก ManpowerGroup ต้องทำอย่างไรบ้าง?

หากสนใจรับบริการรับทำเงินเดือนกับเรา สามารถกรอกรายละเอียดในช่องด้านล่างได้ โดยการดำเนินการของเราจะจัดทำตามบริการที่ต้องการและจะมีการส่งสรุปรายงานภายหลัง

สนใจบริการสามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้เลย!

​อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่าง

ข้อมูลผู้ติดต่อ

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร

ได้รับข่าวสารจาก Manpower ผ่านช่องทางใด