over 2 years ago -

เทคนิคการ Coaching และ Feedback

Thumbnail Coaching

ในโลกของการแข่งขันทางการตลาดหรือธุรกิจ ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน บริษัทคงไม่สามารถเติบโตหรือขยายธุรกิจได้ ถ้าไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของบุคคล หลายบริษัทได้พยายามคิดค้นวิธีการ เครื่องมือ หรือเทคนิคใหม่ๆ มาเพื่อรองรับการทำงานโดยคาดหวังว่าจะทำให้มีข้อแตกต่างกว่าคู่แข่ง แต่บริษัทอาจจะลืมไปว่า สิ่งที่คิดค้นและสิ่งที่จะนำมาปฏิบัติต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการบริหารที่ดีของผู้บริหารหรือหัวหน้างานเพื่อทำให้การทำงานบรรลุไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดด้วย

หัวใจสำคัญของการสอนงาน (Coaching)

1. ทำให้ลูกน้องเข้าใจ และเห็นถึงความสามารถของตนเองโดยการสังเกตพฤติกรรมเพื่อค้นหาจุดแข็งที่ควรส่งเสริมให้ลูกน้องทำงานได้ดียิ่งขึ้นและจุดอ่อนที่ลูกน้องควรพัฒนา

2. สร้างแรงจูงใจให้กับลูกน้องให้เกิดความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการพูดคุยกับลูกน้องเพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการพัฒนาจุดอ่อน จึงเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน “ต้องการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงตนเอง”

3. สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกน้องมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและรับผิดชอบโดยให้ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ในขณะที่หัวหน้าก็คอยให้คำชี้แนะ แนะนำ รวมทั้ง การให้ Feedback ทั้งในด้านที่ดีและด้านที่ควรปรับปรุงพื่อนำไปสู่เป้าหมาย

4. สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกน้องเพื่อเกิดความไว้วางใจในตัวเจ้านายหัวหน้าต้องคอยติดตามและประเมินผล เพื่อดูความคืบหน้าของผลงาน และพัฒนาการการทำงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ มีปัญหา หรืออุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้างจึงค่อยเข้ามาคอยแนะแนวทาง coachหรือ feedback เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ

หลายๆ ครั้ง พบว่า หัวหน้ามักหลีกเลี่ยงการให้ Feedback ซึ่งอาจจะมีเหตุผลง่าย ๆ ว่า “ไม่มีเวลา” หรือ “งานยุ่ง” แต่อาจจะไม่คาดคิดว่า การให้ Feedback ด้านบวก จะสามารถทำให้ทีมงานของเรา แข็งแกร่งมากขึ้น ทำให้หัวหน้าจะได้รับบางสิ่งที่ดีจากการให้ Feedbackนั่นก็คือ “มีเวลามากขึ้น” หรือ “งานยุ่งน้อยลง” เพราะทีมงานมีคนเก่ง คนดี เพิ่มขึ้น มาช่วยทำให้เราทำงานง่ายขึ้น ปัญหาในการทำงานลดลง ประสิทธิผลของงานเพิ่มมากขึ้น

สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency, เทคนิคการ Coaching และ Feedback

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่