ประมาณ 5 ปี ที่ผ่านมา -

วิธีบริหารจัดการเมื่อพนักงานทำงานผิดพลาด

11

​วิธีบริหารจัดการเมื่อพนักงานทำงานผิดพลาด

ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จย่อมประกอบด้วยปัจจัยหลายด้าน ปัจจัยทางด้านการบริหารหรือการเลือกพนักงานให้เข้ามาทำงาน และเหมาะกับความสามารถเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในการทำงานให้บรรลุเป้าประสงค์ที่องค์กรวางไว้ แต่หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจะมีวิธีการบริหารจัดการกับพนักงานอย่างไรให้งานที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรประสบความสำเร็จ วิธีการเปลี่ยนความผิดพลาดให้กลายเป็นพลัง

สร้างแรงจูงใจใหม่ ในการทำงาน หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับพนักงาน วิธีการที่จะสามารถดึงให้พนักงานกลับสู่สภาวะปกติได้เร็วที่สุด คือ การสร้างแรงจูงใจ สร้างความต้องการ เพิ่มความมุ่งมั่นของพนักงานให้เห็นถึงเป้าหมายและความสำเร็จขององค์กรที่จะเกิดขึ้น เพื่อเป็นแรงแรงผลักดันให้กับพนักงานนั่นเอง

สร้างบทบาทใหม่ เมื่อเกิดข้อผิดพลาด หัวหน้างานหรือเจ้านายควรเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง ให้ความคิดเห็น และเพิ่มวิธีการในการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแล โดยเปลี่ยนเส้นทางจากนั่งวางแผน มาเป็นนักจัดการแผน คอยดูแลประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน ปรับเปลี่ยนแผนให้พนักงาน โดยการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อสร้างแนวทางใหม่ให้กับพนักงานของตน

สร้างความคาดหวังใหม่ หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับพนักงาน ให้มองกลับมาถึงความคาดหวังในการพิจารณาหรือมอบหมายงานให้กับพนักงานของตน เช่น การปรับลดความรับผิดชอบ ลดการทำงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิคลง เพื่อเพิ่มทักษะอื่นๆที่เห็นว่ามีความถนัดมากกว่า และการลดความคาดหวังในการงานให้น้อยลงเพื่อความเหมาะสมกับความสามารถของตัวพนักงานเอง

วิธีการสร้างแนวทางข้างต้นสามารถช่วยจัดการกับการบริหารความสามารถในการทำงานของพนักงาน และสามารถเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เมื่อเกิดความผิดพลาดกับพนักงานไม่มากก็น้อย แต่ท้ายที่สุดทัศนคติจากเจ้านายที่มีต่อพนักงานย่อมมีความสำคัญในการพาทีมงานของตนก้าวไปสู่คำว่าความสำเร็จในอนาคต

 สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency,​ วิธีบริหารจัดการเมื่อพนักงานทำงานผิดพลาด