ประมาณ 5 ปี ที่ผ่านมา -

จ้างแรงงานต่างด้าวอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

19

​จ้างแรงงานต่างด้าวอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

สถานการณ์แรงงานในประเทศไทย มีการใช้แรงงานต่างด้าวเพื่อทดแทนแรงงานไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย และยังมีแนวโน้มที่ความต้องการจะเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต และด้วยความต้องที่มากมายนี้ จึงทำให้เกิดการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย เนื่องด้วยหลาย ๆ เหตุผล ยกตัวอย่างเช่น ไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายในการนำเข้า, ไม่ต้องการเสียเวลารอการดำเนินการ เป็นต้น ซึ่งทางรัฐบาลเองก็มีการเข้มงวดและตรวจจับการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างผิดกฎหมายในทุกท้องที่ เพื่อที่จะทำให้ทุกบริษัทเปลี่ยนแนวคิดและหันมาจ้างแรงงานต่างด้าวด้วยวิธีการที่ถูกกฎหมาย

ในการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายนั้น ในปัจจุบันได้มีกำหนดให้การจ้างแรงงานต่างด้าวนั้นไม่สามารถดำเนินการผ่านบริษัทรับเหมาแรงงานได้ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการกดขี่แรงงานหรือการจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรม และเพื่อยกระดับการใช้แรงงานต่างด้าวภายในประเทศในสายตาของประชาคมโลกด้วย โดยการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. นายจ้างต้องยื่นแบบความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพ หรือสำนักงานจังหวัด เมื่อนายจ้างได้รับอนุญาต กรมการจัดหางานจะออกหนังสือยืนยันการมีโควต้าจ้างแรงงานต่างด้าว (Quota)

2. นายจ้างยื่นคำร้องเพื่อขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ซึ่งเมื่อนายจ้างทำการยื่นคำร้องและผ่านขั้นตอนการยื่นเอกสารและขบวนการของกรมการจัดหางานและประเทศต้นทางแล้ว นายจ้างจะได้รับเอกสารบัญชีชื่อของคนงาน (Name List)

3. เมื่อนายจ้างได้รับเอกสารบัญชีรายชื่อแล้ว นายจ้างต้องทำการยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจังหวัด ที่สถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าวตั้งอยู่ โดยเสียค่าธรรมเนียมการยื่นขอฉบับละ 100 บาท

4. เมื่อแรงงานต่างด้าวได้รับ วีซ่าจากประเทศต้นทางและเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นายจ้างต้องพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพภายใน 3 วัน พร้อมทั้งยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานซึ่งจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานตามจำนวนปีที่ขออนุญาต

โดยขั้นตอนการดำเนินการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานภายในประเทศข้างต้นนี้ นายจ้างสามารถดำเนินได้ด้วยตัวเอง หรือสามารถให้ดำเนินการผ่านทางบริษัทจัดหางาน ทั้งนี้บริษัทจัดหางานที่จะสามารถรับดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแทนนายจ้างได้นั้น ต้องเป็นบริษัทจัดหางานที่ได้ทำงานขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตในการดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศจากกรมการจัดหางานแล้วเท่านั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวจากความเสียหายที่สามารถเกิดได้ ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดหางานและเป็นการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ