ประมาณ 5 ปี ที่ผ่านมา -

'แมนพาวเวอร์กรุ๊ป'เผยผลสำรวจชี้'เครื่องจักรไม่ได้มาแย่งงานคน'เสมอไป

39

'แมนพาวเวอร์กรุ๊ป'เผยผลสำรวจชี้'เครื่องจักรไม่ได้มาแย่งงานคน'เสมอไป

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

"แมนพาวเวอร์กรุ๊ป" (ManpowerGroup) บริษัทจัดหางานระดับโลก เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของ กลุ่มตัวอย่างนายจ้างจำนวน 19,000 คน ใน 44 ประเทศ เกี่ยวกับ ผลกระทบของระบบอัตโนมัติที่มีต่อการเติบโตของงานในองค์กรในอีก 2 ปีข้างหน้า และตำแหน่งหน้าที่ที่นายจ้างวางแผนจะเพิ่มจำนวนพนักงานมากที่สุดและประเภทของทักษะที่กำลังมองหา รวมทั้งกลยุทธ์การสร้างบุคลากรที่มีความสามารถสูงที่นายจ้างจะใช้เพื่อมองหาแรงงานที่เหมาะสมกับองค์กรในอนาคต

พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 87 วางแผนที่จะเพิ่มหรือ คงไว้ซึ่งจำนวนบุคลากร ซึ่งเป็นผลมาจากการนำระบบอัตโนมัติมาใช้เป็นระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่องกัน แทนที่จะลดการจ้างงาน นอกจากนี้องค์กรต่างๆ ยังมีการลงทุนในระบบดิจิตอล โยกย้ายงานให้หุ่นยนต์เพื่อสร้างงานใหม่ ในขณะเดียวกัน เหล่าบรรดาบริษัทได้เพิ่มพูนทักษะของบุคลากรเพื่อให้แรงงานมนุษย์สามารถปฏิบัติหน้าที่ใหม่เป็นการเสริมเพิ่มเติมจากงานที่ใช้เครื่องจักรดำเนินการ ส่งผลให้การปฏิวัติทักษะเป็นกระแสที่มาแรงในขณะนี้

อย่างไรก็ตาม ระบบอัตโนมัติกำลังสร้างงานและแนวโน้ม จะยังคงเป็นเช่นนั้น ทางด้านนายจ้างจำนวนมากคาดการณ์ใน 3 ปี หลังจากนี้ว่าจะมีการเพิ่มหรือคงไว้ซึ่งจำนวนแรงงานที่เป็นผลจากระบบอัตโนมัติ จากร้อยละ 83 เป็นร้อยละ 87 ขณะเดียวกันสัดส่วนของบริษัทที่น่าจะลดจำนวนงานลงจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 9 นอกจากนี้ องค์กรที่ใช้ระบบอัตโนมัติมากที่สุดกำลังจ้างงานมากที่สุด ผลการสำรวจยังพบอีกว่า บริษัทหรือองค์กร ที่เปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอลกำลังเติบโต และยังทำให้เกิดงานใหม่ๆ มากขึ้นด้วยเช่นกัน

องค์กรที่ใช้ระบบอัตโนมัติในการทำงานและเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าจะมีการเพิ่มจำนวนพนักงานถึงร้อยละ 24 ของบริษัทเหล่านั้น อีกทั้งยังคาดว่า จะมีตำแหน่งงานมากขึ้นใน 2 ปีข้างหน้า และมีเพียงร้อยละ 12 ขององค์กรที่ใช้ระบบอัตโนมัติเท่านั้นที่กล่าวว่าจะลดจำนวนพนักงานในขณะที่อีกร้อยละ 3 ไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร อนึ่ง มีร้อยละ 41 ของบริษัทที่จะใช้ระบบอัตโนมัติในการทำงานในอีก 2 ปีข้างหน้า และร้อยละ 24 จะสร้างงานใหม่ ส่วนอีก ร้อยละ 6 เป็นบริษัทที่ไม่มีแผนจะใช้ระบบอัตโนมัติ

และจากกระแสของการพัฒนาทักษะแรงงาน โดยบริษัทกำลังจะกลายเป็นผู้สร้างบุคลากรที่มีความสามารถสูงเพื่อเสริมศักยภาพและขีดความสามารถให้กับธุรกิจ โดยผลจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถสูงมากที่สุดในรอบ 12 ปี และทักษะใหม่ๆ ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ทักษะเก่าค่อยๆ หายไป บริษัทจำนวนมากกำลังวางแผนที่จะพัฒนาและสร้างบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษมากกว่าที่ผ่านมา

และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นภายในปี 2563 โดยบริษัทมีกำลังตระหนักว่าตนไม่สามารถฝากความหวังไว้ที่การหาบุคลากรที่มีทักษะความสามารถพร้อมอยู่แล้วได้อีกต่อไป และประมาณร้อยละ 84 ขององค์กรคาดว่าจะพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษของบุคลากรของตนได้ภายในปี 2563 ทั้งนี้ นายโจนัส ไพรซิ่ง (Jonas Prising) ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ให้ความเห็นว่า การให้ความสนใจกับเรื่องที่ว่าหุ่นยนต์จะมาแย่งงานของมนุษย์เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาที่แท้จริง

"แน่นอนว่าการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้น แต่มนุษย์ก็เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานเช่นกัน ตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา งานวิจัยของแมนพาวเวอร์กรุ๊ปแสดงให้เห็นว่านายจ้างส่วนใหญ่วางแผนที่จะเพิ่มหรือคงไว้ซึ่งจำนวนพนักงาน จากผลการพัฒนาระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมาก โดย เรามีความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องหาคำตอบให้ได้ว่ามนุษย์จะทำงานร่วมกับเครื่องจักรได้อย่างไร" นายโจนัส กล่าว

นายโจนัสกล่าวต่อไปว่า มนุษย์มีบทบาทสำคัญใน การสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสร้างบุคคลที่มี ความสามารถสูง ทักษะถือเป็นใบเบิกทางไปสู่การเติบโต โดยมี พลังขององค์กรและบุคลากรด้วยเช่นกัน ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญเรื่องความสามารถในการเรียนรู้ของบุคลากร รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงคนที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเท่านั้น เพราะการเรียนรู้จะทำอย่างในอดีตไม่ได้อีกแล้ว ต้องช่วยให้ผู้คนเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นในการทำงานร่วมกับเครื่องจักร

"เราต้องการการค้นพบหรือวงจรการเรียนรู้ที่รวดเร็ว เพื่อให้เราคว้าโอกาสในกรณีทีเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงตลอด รายงานฉบับนี้เสนอมุมมองที่ตามความเป็นจริงเกี่ยวกับคำถามที่ว่าระบบอัตโนมัติเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานขององค์กร เช่น การจ้างคนเพิ่มขึ้น การสร้างงาน และการเพิ่มพูนทักษะที่สูงขึ้นเพื่อให้องค์กรมีแรงงานที่มีศักยภาพเพื่อนำไปสู่ ความสำเร็จ นี่ไม่ใช่การเลือกระหว่างมนุษย์หรือเครื่องจักร ผมเชื่อว่า องค์กรและบุคคลสามารถเป็นมิตรกับเครื่องจักรและร่วมมือกันสร้างสังคมที่เข้มแข็งและดีขึ้นกว่าเดิม" นายโจนัส กล่าวย้ำ

ที่มา : แนวหน้า

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency, 'แมนพาวเวอร์กรุ๊ป'เผยผลสำรวจชี้'เครื่องจักรไม่ได้มาแย่งงานคน'เสมอไป