ประมาณ 4 ปี ที่ผ่านมา -

จากผู้บริหารระดับสูงมาเป็นผู้บริหารยุคดิจิทัล: ผู้นำดิจิทัลของภาคการผลิต

58

​จากผู้บริหารระดับสูงมาเป็นผู้บริหารยุคดิจิทัล: ผู้นำดิจิทัลของภาคการผลิต

การผลิต: ข้อความตีพิมพ์ในบล็อก ครั้งที่ 4

จากผู้บริหารระดับสูงมาเป็นผู้บริหารยุคดิจิทัล: ผู้นำดิจิทัลของภาคการผลิต

ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ภาคการผลิต โดยเพิ่มความสามารถในการผลิต เพิ่มความคล่องตัวและส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับแรงงาน บริษัทที่มีประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงกำลังเพิ่มพูนทักษะให้แก่ทีมงานของตนเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในการดำเนินงานรูปแบบใหม่ที่เครื่องจักรไม่สามารถกระทำได้ การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการปฏิวัติทักษะต้องใช้ความเป็นผู้นำที่สามารถกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้และความคล่องตัวได้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใหม่ นับเป็นเรื่องปกติ โดยเริ่มจากการมีตัวอย่างเป็นบุคลากรระดับสูงขององค์กรที่สามารถแสดงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่าพวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้ก่อน

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้วิเคราะห์การปฏิวัติทักษะที่จำเป็นต่อการส่งเสริมอนาคตของอุตสาหกรรมในรายงานใหม่ คือ “หัวข้อคำอธิบาย” แม้อุตสาหกรรมการผลิตจะเป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้นเป็นหลัก แต่ความเข้าใจที่เราได้รับไม่ได้จำกัดอยู่ในพื้นที่การผลิตเท่านั้น ผลการศึกษาของเราหลายข้อมีความเกี่ยวข้องกับทุกอุตสาหกรรมและสามารถจำกัดขอบเขตได้เป็นสองประการหลัก ดังนี้

1.ปัจจุบันเราสามารถ “แบ่งย่อย” อุตสาหกรรมและบริษัทเพื่อคาดการณ์ความต้องการแรงงานในอนาคตได้ เราสามารถทำได้และเราสมควรทำอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถเป็นผู้นำท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนี้ได้

2.การวางตำแหน่งแรงงานสำหรับอนาคตต้องใช้ความเป็นผู้นำหลายประเภท บริษัทต้องเปลี่ยนจากผู้นำระดับสูงมาเป็นผู้นำดิจิทัล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำที่สามารถสร้างประสิทธิภาพการทำงานในระบบดิจิทัลได้

จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้

ผู้นำดิจิทัลเป็นผู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมีความเกี่ยวข้องและสามารถทำงานกับเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้นำแบบใด ผู้นำต้องมีความเฉลียวฉลาด ปรับตัวง่าย มีความอดทนและกระตือรือร้น นอกจากนี้ ผู้นำดิจิทัลต้องมุ่งเน้นสมรรถนะดังต่อไปนี้ด้วย

•ให้อิสระแก่บุคลากรผู้มีความสามารถโดยการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพ

•เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ

•มีความกล้าที่จะส่งเสริมนวัตกรรม รับความเสี่ยงที่คำนวณไว้ และทำการตัดสินใจอย่างกล้าหาญ

คุณสมบัติเหล่านี้สามารถฝึกฝนได้ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากผู้นำที่เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จะสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่พนักงานที่ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการทำงาน

ความเป็นผู้นำดิจิทัลมีความสำคัญ ในฐานะเป็นผู้ชี้แนวทางการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานเข้าสู่ระบบดิจิทัลในวงกว้างทั่วทั้งองค์กรภาคการผลิต กว่าหนึ่งในสี่ (ร้อยละ 28) ของงานในสายงานผลิตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงในอนาคต อุตสาหกรรมอื่น ๆ จะพบความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของตนเองเมื่อถึงเวลาอันสมควร ในการพัฒนาผู้นำดิจิทัลต้องมีการกำหนดตัวบุคลากรที่จะเป็นผู้นำดิจิทัลตามระดับของบุคลากร แมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้ระบุต้นแบบสามประเภทตามระดับของผลกระทบที่มีในองค์กร และหนึ่งในสามประเภทนี้ คือ ผู้บุกเบิก ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

ผู้บุกเบิกคือบุคคลในทีมของคุณที่มักนำเสนอแนวคิดหรือกระบวนการใหม่ ๆ (ต้นแบบอื่น ๆ คือ หลักสำคัญ ซึ่งเป็นผู้เปลี่ยนแนวคิดของผู้บุกเบิกไปทำเป็นกลยุทธ์ในเชิงปฏิบัติและ ผู้ผลิต ที่เป็นผู้ดำเนินการตามกลยุทธ์และสร้างผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย)

ผู้บุกเบิกที่อยู่ในระดับตำแหน่งต่าง ๆ ของบุคลากรของคุณอาจมีอิทธิพลต่อผู้จัดหา โดยเฉพาะผู้จัดหาทางกลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ซึ่งหมายความว่าการตัดสินใจที่กระทำโดยผู้บุกเบิกในทีมของคุณสามารถส่งผลต่อเครือข่ายการจัดหาทั้งหมดของคุณ ในทางกลับกัน หากองค์กรของคุณขาดแคลนผู้นำดิจิทัลและ/หรือผู้บุกเบิกที่สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ องค์กรทั้งหมดและห่วงโซ่อุปทานจะรับรู้ถึงผลกระทบนี้ ความเป็นผู้นำดิจิทัลต้องได้รับการปลูกฝังในทุกระดับขององค์กร ผู้นำดิจิทัลเป็นผู้สร้างบรรยากาศและกระตุ้นให้ผู้นำอื่น ๆ เผยแพร่กระบวนการใหม่แบบดิจิทัลไปยังทุกภาคส่วนขององค์กร