ประมาณ 3 ปี ที่ผ่านมา -

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้รับเกียรติร่วมเสวนาพิเศษ “ทางรอดสำหรับเด็กจบใหม่ในยุคโควิด-19”

Ku

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทยได้รับเกียรติร่วมเสวนาพิเศษ“ทางรอดสำหรับเด็กจบใหม่ในยุคโควิด-19”ในงานปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต และการปรับตัวให้ทันต่อโลกสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อการทำงาน พร้อมร่วมแบ่งปันทักษะที่จำเป็นสำหรับนิสิตในการทำงานจาก คุณสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย พร้อมด้วย คุณรัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการกลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และตัวแทนอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัย