Engineering Manager-CMU Plant/ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม-เชียงใหม่

Location ไทย
Discipline วิศวกรรม
Job reference BBBH34903_1676450453
Salary Negotiable
Job startdate
Consultant email [email protected]

Key Responsibility

 • บริหารจัดการ วางแผนการดำเนินการ กำกับดูแล จัดสรรกำลังคนในการดูแลระบบงานวิศวกรรมทั้งระบบให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

 • วางแผนการดำเนินการการซ่อมบำรุงงานวิศวกรรมทุกแผนกทั้งในเชิงรุก-เชิงรับ ตลอดจนวางแผนปรับปรุงระบบสนับสนุนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • บริหาร และควบคุมค่าใช้จ่ายของฝ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ

 • วางแผนจัดทำโปรเจคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้ดำเนินการตามเป้าหมาย

 • วางแผนและดำเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงปฏิบัติตามระบบคุณภาพขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 • กำกับ ดูแล และควบคุมให้มีการจัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงานเพื่อกำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตามระบบคุณภาพที่กำหนดไว้

 • ตรวจสอบเอกสารงานก่อสร้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการผลิต การซ่อมบำรุง และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งระบบ ในด้านวิศวกรรม

 • หากพบประเด็นที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาด้านระบบวิศวกรรม ต้องวิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขและป้องกันร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโดยทันที


Qualification

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือไฟฟ้า

 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป

 • มีประสบการณ์ใรการรับผิดชอบในการบริหารจัดการฝ่ายวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีพื้นที่ Cleanroom และการออกแบบติดตั้งงานระบบวิศกรรมประกอบอาคาร

 • ประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตยา มาไม่น้อยกว่า 7 ปี

 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในด้านงานระบบวิศวกรรม เช่น โปรแกรมSOLIDWORKS, REVIT, AutoCAD และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Office

 • สามารถเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในด้านงานระบบวิศวกรรมได้

 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ไหวพริบดี ขยัน อดทนมีความละเอียดรอบคอบมีทัศนคติเชิงบวก มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 • สามารถเขียนแบบ ออกแบบ แก้แบบ วิเคราะห์งานระบบวิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ