Equipment Engineer - วิศวกรเครื่องมือเครื่องจักร - CMU Plant

Location ไทย
Discipline วิศวกรรม
Job reference BBBH36271_1681896981
Salary Negotiable
Job startdate
Consultant email [email protected]

Key Responsibility

 • ดำเนินการตรวจสอบระบบการใช้งานและการซ่อมบำรุง/การบำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและการวิเคราะห์ ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงรับผิดชอบในการจัดทำแผนการบำรุงรักษา

 • จัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงานและแบบฟอร์มบันทึกต่าง ๆ เพื่อกำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการใช้งานและการซ่อมบำรุง/บำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและการวิเคราะห์ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

 • ดำเนินการซ่อมบำรุง/บำรุงรักษาเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตและการวิเคราะห์ ตามวิธีการและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนฯ

 • จัดเตรียม ตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารต่าง ๆ รวมถึงผลการตรวจสอบ เกี่ยวกับการระบบการใช้งานและการซ่อมบำรุง/การบำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและการวิเคราะห์ ทั้งในกรณีที่ดำเนินการเองภายในและที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก

 • ประสานผู้เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานที่รับผิดชอบเครื่องมือในฝ่ายต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและการวิเคราะห์

 • วิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขและป้องกัน และสรุปรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ กรณีเกิดประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตและการวิเคราะห์

 • จัดทำแผนการจัดซื้อเครื่องจักรใหม่และอะไหล่ ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท สวัสดิการ : ชุดพนักงาน / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ประกันสังคม / ประกันอุบัติเหตุ / โบนัสประจำปี/ การปรับค่าจ้างประจำปี / กิจกรรมท่องเที่ยวและงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี / รางวัลอายุงานครบ 10 ปี / สวัสดิการช่วยเหลืองานสมรส /ของขวัญวันเกิด / สวัสดิการช่วยเหลือฌาปนกิจศพ ฯลฯ


Qualification

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการ หรือที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี

 • หากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตยาหรือเครื่องมือแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ เช่น MS-Office

 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ไหวพริบดี ขยัน อดทนมีความละเอียดรอบคอบมีทัศนคติเชิงบวก

 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 • ทำงานวันจันทร์ - เสาร์