Extraction Officer - CMU Plant

Location ไทย
Discipline สายงานผลิตและงานอุตสาหกรรม
Job reference BBBH36272_1681897286
Salary Negotiable
Job startdate Chemical
Consultant email [email protected]

Key Responsibility

 • ดำเนินงานสกัดสารสำคัญจากกัญชาและผลิตAPI ให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านคุณภาพและปริมาณ

 • ปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสกัดสารสำคัญจากกัญชาและผลิตAPI ได้ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

 • สามารถใช้งาน อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการสกัดสารสำคัญจากกัญชาและผลิตAPI รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) และการบำรุงรักษา (Maintenance)

 • พัฒนาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดสารสำคัญจากกัญชาในด้านต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ การสกัด การทำให้บริสุทธิ์ ไปจนถึงการผลิต API

 • สามารถปฏิบัติงาน ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรของระบบสกัดอย่างถูกต้อง อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ดูแลการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ตามคู่มือปฏิบัติงานของผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องจักรของระบบสกัด

 • ปฏิบัติงานในส่วนของการผลิตตามคู่มือ ที่กำหนดในกระบวนการสกัดสารสำคัญจาก

 • กัญชา เช่น การชั่ง การขนย้ายวัตถุดิบ การใช้งานเครื่องมือสกัด และการสุ่มตัวอย่าง

Qualification

 • ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาเคมี, เคมีอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีชีวภาพ

 • มีประสบการณ์ในด้านการสกัดสารจากพืชโดยใช้เครื่องมือเฉพาะ เช่น Supercritical CO2 Extractor, Evaporator, Crystallization Reactor เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • *หากมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ เช่น MS-Office

 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ไหวพริบดี ขยัน อดทน มีทัศนคติเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

 • มีความรู้ความเข้าใจใน GMP PIC/S และการผลิตสารสกัดจากพืชในระดับอุตสาหกรรม