Sales Supervisor (Modern Trade)

Location ไทย
Discipline วิศวกรรม
Job reference BBBH43573_1700225191
Salary Negotiable
Job startdate ด่วนที่สุด
Consultant email [email protected]

Sales Supervisor (Modern Trade)
Base Salary: 30-50k ตามประสบการณ์
Car Maintenance: 11,000 THB
Report: Sales Manager

Working day: Mon-Sat (Alternate Sat) 08:30-17:30
เข้าแค่ทำเอกสาร เน้นพบลูกค้าส่งรีพอร์ต

**Note: มีกลุ่มลูกค้าให้อยู่แล้ว แต่ว่าอาจจะมีหาใหม่บ้าง และมีเดินทางไป ตจว. บ้าง แต่ส่วนมากจะดูแลแค่ กทม. และ ปริมณฑล**

รายละเอียดงาน

 • วางแผนงานในการเพิ่มยอดขายของกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ ผลักดัน Target ให้ได้ตามเป้าที่ทางบริษัทฯกาหนด
 • ร่วมกาหนดกลยุทธ์การขาย และ วางแผนงานส่งเสริมการตลาดร่วมกับทางกลุ่มลูกค้า
 • เข้าพบตรวจเยี่ยมกลุ่มลูกค้าที่ดูแลพูดคุยเจรจาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทางลูกค้าเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า
 • ติดตามสอบถามยอดการขายทางกลุ่มลูกค้าช่วยวิเคราะห์ยอดขายกาไร ขาดทุน เพื่อหาจุดบกพร่องในการขายสินค้า
 • อธิบายและให้ความรู้กลุ่มลูกค้าที่ดูแลรับผิดชอบ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์,สินค้าของทางบริษัทฯ รวมถึงนาเสนอ Promotion ใหม่ๆ
 • ตรวจสอบตลาด ประเมินผลการจัดรายการส่งเสริมการขายของสินค้าคู่แข่ง
 • วิเคราะห์สถานการณ์การเติบโตของตลาด การขาย ราคา รวมถึงสินค้าของทางบริษัทฯที่วางจาหน่ายในตลาดและคู่แข่งทางการตลาด
 • วางแผนจัดให้มีกิจกรรม ส่งเสริมการขายทางลูกค้าเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อสินค้า และ เพิ่มยอดขาย
 • ประสานงานรับเรื่องกลุ่มลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนาไปปรับปรุงแก้ไข
 • ดูแลรับผิดชอบจัดเก็บเอกสารของกลุ่มลูกค้ารวมถึงเอกสารสาคัญของลูกค้า
 • จัดทารายงานเอกสาร สรุปการเข้าพบลูกค้าและรายงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ขอคนไฟแรง สื่อสารดีพร้อมลุยงานขาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา เน้นประสบการณ์มากกว่า
 • มีประสบการณ์ในงานขายกลุ่มลูกค้า Modern Trade,ไทวัสดุ,Mega Home,HomePro,DoHome,Global House จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความยืดหยุ่นในการทางาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีรถยนต์ส่วนตัว


Allowance:
1. ค่าเสื่อม 11,000
2. ค่าน้ำมัน ผ่านทดลองงานเอาไปเลยจุกๆ 500 ลิตรต่อเดือน
3. ค่าทางด่วน (เบิกตามจริง นำบิลมาเบิก)
4. โทรศัพท์ทางบริษัทมีให้ พร้อมแพ็คเกตรายเดือน + มี IPAD ให้ด้วย
*Commission ถ้าอยากรู้กดสมัครแล้วมาคุยกัน

Benefits: **ไม่มี dental & provident fund**

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ฝึกอบรมตามสายอาชีพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • วันลาพักร้อน 6 days
 • ท่องเที่ยวประจำปี ( ถ้ามี )
 • ปรับเงินประจำปี ( ตามผลประกอบการ )

การสัมภาษณ์ online 2 รอบรู้ผลสัปดาห์ต่อไป!!

 • รอบที่ 1 สัมภาษณ์ Online กับทาง Hr ( ถ้าคุณสมบัติเบื้องต้นผ่านจะได้เข้าสัมภาษณ์ในรอบที่ 2 เป็นลำดับถัดไป)
 • รอบที่ 2 สัมภาษณ์ Online กับทาง ทีมฝ่ายขาย ( ถ้าผลการสัมภาษณ์ผ่านทาง บริษัทจะติดต่อทางผู้สัมภาษณ์ เพื่อนัดเริ่มงานและชี้แจ้งรายละเอียดในการทำงานเพิ่มเติม )
  ** ในกรณีผู้สัมภาษณ์พักอยู่ในเขต กรุงเทพและปริมณฑล ทางบริษัทฯ อาจจะมีการให้นัดเข้ามาที่บริษัทฯ