Image 2023 08 09 T07 15 48

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับประเทศไทย

ข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงสำหรับประเทศไทยตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างมีผลบังคับต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากหรือแทนที่หัวข้อที่เกี่ยวข้องของนโยบายความเป็นส่วนตัวระหว่างประเทศถ้ามีในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ต้อง

· เก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่ท่านได้รับทราบและให้ความยินยอมเท่านั้น

· เก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับความยินยอม

· แจ้งให้ท่านทราบว่าเราเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านและเพราะเหตุใด เมื่อหรือก่อนการเก็บรวบรวมการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

· ตามคำขอของท่านและตามความเหมาะสมจัดหาการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการตกหล่นในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

· ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

· จำกัดการเข้าถึงและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

· จัดหาการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

· จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดและตามตารางกำหนดอายุเอกสารของเรา

· ไม่ส่งหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลแก่ต่างประเทศเว้นแต่ประเทศที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการที่เพียงพอสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้โดยคณะกรรมการตามมาตรา 16

(5) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย