Banner Default Image

คำประกาศความเป็นส่วนตัว

คำประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท จัดหางานบอร์เดอร์เลส ทาเล้นท์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัท จัดหางาน เอชอาร์ พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัท จัดหางาน แมนพาวเวอร์ โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ เอ็กเซ็กคูทีฟ จำกัด

1. บทนำ

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท จัดหางานบอร์เดอร์เลส ทาเล้นท์ โซลูชั่น จำกัด บริษัท จัดหางาน เอชอาร์ พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท จัดหางาน แมนพาวเวอร์ โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ เอ็กเซ็กคูทีฟ จำกัด (“แมนพาวเวอร์”) ได้จัดทำและเผยแพร่คำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

คำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

–  ลูกค้าของแมนพาวเวอร์ รวมถึง ลูกค้าทั่วไป กรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล

–  คู่ค้าปัจจุบัน ผู้ที่อาจเป็นคู่ค้าในอนาคต รวมถึงกรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของนิติบุคคลคู่ค้า

–  ผู้สมัครงาน ผู้สมัครฝึกงาน และบุคคลอ้างอิง

–  พนักงาน นักศึกษาฝึกงาน และสมาชิกในครอบครัว

–  บุคคลอื่นๆ ที่แมนพาวเวอร์ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว

 

ทั้งนี้ แมนพาวเวอร์ไม่ประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ประสงค์จะสอบถาม หรือใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน รับบริการ หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับแมนพาวเวอร์ ซึ่งกำหนดให้ผู้เยาว์ต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่แมนพาวเวอร์ ขอให้บิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์ดำเนินการดังกล่าวในนามของผู้เยาว์ต่อไป ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ที่มีอายุเกิน 10 ปี แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และไม่สามารถดำเนินการเรื่องใดได้เองตามกฎหมาย และในการดำเนินการนั้นต้องมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมลของท่าน) แก่แมนพาวเวอร์ แมนพาวเวอร์อาจขอความยินยอมดังกล่าวจากบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์นั้นโดยตรง หรืออาจขอให้ผู้เยาว์แจ้งต่อบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองเพื่อให้ความยินยอมสำหรับการดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ แก่แมนพาวเวอร์

 

2. รายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ลูกค้าของแมนพาวเวอร์

2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่แมนพาวเวอร์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูล

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่แมนพาวเวอร์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

แมนพาวเวอร์มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

– ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีแมนพาวเวอร์อาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ลายนิ้วมือ โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด

– ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล LINE ID Facebook account

– ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรกดเงิน ข้อมูลรายได้ ข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการของแมนพาวเวอร์

– ข้อมูลการติดต่อกับแมนพาวเวอร์ (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับแมนพาวเวอร์

– ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เช่น ข้อมูล IP address หรือ GPSLocation

(2) แหล่งที่มาของข้อมูล

แมนพาวเวอร์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่

(ก) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น

– ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ทำแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่างๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ

– การติดต่อแมนพาวเวอร์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล LINE Facebook Messenger เป็นต้น

– ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของแมนพาวเวอร์ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ

– แมนพาวเวอร์อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของแมนพาวเวอร์ เป็นต้น

(ข) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น

–  ลูกค้าของแมนพาวเวอร์ ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของแมนพาวเวอร์

–  บริษัทในกลุ่มแมนพาวเวอร์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของแมนพาวเวอร์

–  หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook เป็นต้น

 

2.1.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

แมนพาวเวอร์ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์ ดังต่อไปนี้

 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

เพื่อการพิจารณาอนุมัติคำขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือการเข้าทำสัญญาระหว่างท่านหรือนิติบุคคลที่ท่านเป็นตัวแทนกับแมนพาวเวอร์

เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่างๆ ของแมนพาวเวอร์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่างๆ ของบริษัทในกลุ่ม และพันธมิตรทางธุรกิจของแมนพาวเวอร์ที่มีอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของแมนพาวเวอร์ การรับหรือส่งข้อมูลหรือเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์ รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานราชการ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์

เพื่อการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของแมนพาวเวอร์ และบริษัทในกลุ่ม ที่ดำเนินการโดยแมนพาวเวอร์ บริษัทในกลุ่ม หรือบุคคลภายนอก เช่น กิจกรรมชิงโชค คำถามชิงรางวัล การฝึกอบรม การสัมมนา หรือ กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น

เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของแมนพาวเวอร์

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย

เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ

เพื่อป้องกันการทุจริต การสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด

เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ ของแมนพาวเวอร์ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับแมนพาวเวอร์ ณ อาคาร สถานที่ ของแมนพาวเวอร์ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร

เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของแมนพาวเวอร์ เช่น การติดต่อประสานงานในการสอบถามข้อมูลต่างๆ การจัดการข้อแนะนำติชม การเสนอสิทธิประโยชน์รวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด

เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขายต่างๆ กิจกรรมทางการตลาด การเชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรม และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของแมนพาวเวอร์ และบริษัทในกลุ่ม

เพื่อสำรวจความประสงค์ ความพึงพอใจ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของแมนพาวเวอร์ และความสนใจของท่านเพื่อใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของแมนพาวเวอร์ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของแมนพาวเวอร์เพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่าน

เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ ของแมนพาวเวอร์

เพื่อการเปิดเผยให้แก่บริษัทในกลุ่ม พันธมิตรทางธุรกิจของแมนพาวเวอร์ เพื่อพัฒนาบริการ เสนอสิทธิประโยชน์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของแมนพาวเวอร์ บริษัทในกลุ่ม และบริษัทพันธมิตรที่มีร่วมกันอยู่ในปัจจุบันและที่จะจัดทำขึ้นร่วมกันในอนาคต รวมถึงแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ

2.1.3 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

แมนพาวเวอร์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่แมนพาวเวอร์ดำเนินความสัมพันธ์กับท่านและให้บริการแก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามคำประกาศความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดภายในองค์กรของแมนพาวเวอร์

 

2.1.4 การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ แมนพาวเวอร์อาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

(1) บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ (หมายถึง (1) บริษัทที่ถือหุ้นในแมนพาวเวอร์ และ/หรือบริษัทใดๆ ที่ แมนพาวเวอร์ถือหุ้นอยู่ และ (2) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ ของบริษัทดังกล่าวใน (1) ข้างต้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมด้วย) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน เสนอขายสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ระบุในคำประกาศความเป็นส่วนตัว

(2) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย

(3) ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ เช่น

– ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการจัดทำหรือทำลายบัตร ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัย บริษัทรับจ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทรับจ้างจัดหาที่พักและการเดินทาง

– ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ปรึกษาใดๆ

– ผู้ให้บริการด้านงานบริการลูกค้าผ่านระบบ Call Center

– ผู้ให้บริการด้านการออกแบบงานสถานีบริการน้ำมัน

(4) พันธมิตรทางธุรกิจของแมนพาวเวอร์ หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

 

2.2 คู่ค้าของแมนพาวเวอร์

2.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่แมนพาวเวอร์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูล

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่แมนพาวเวอร์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

แมนพาวเวอร์มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

– ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีแมนพาวเวอร์อาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนา ลายนิ้วมือ ข้อมูลสุขภาพ หรือประวัติอาชญากรรม โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด

–ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล LINE ID

– ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ประวัติฐานะทางการเงิน

– ข้อมูลการติดต่อกับแมนพาวเวอร์ (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับแมนพาวเวอร์

– ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของแมนพาวเวอร์ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ

– ข้อมูลติตตามดูแลการปฎิบัติงานตามสัญญา เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพและเสียงระหว่างการปฎิบัติงาน

– ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เช่น ข้อมูล IP address หรือ GPS Location

(2) แหล่งที่มาของข้อมูล

แมนพาวเวอร์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่

(ก) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น

– ขั้นตอนคำขอใช้บริการหรือดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ทำแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่างๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ

–  การติดต่อแมนพาวเวอร์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล LINE เป็นต้น

–  แมนพาวเวอร์อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของแมนพาวเวอร์ เป็นต้น

(ข) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น

–  ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของแมนพาวเวอร์

–  บริษัทในกลุ่มแมนพาวเวอร์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของแมนพาวเวอร์

–  หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook เป็นต้น

 

2.2.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

แมนพาวเวอร์ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้า หรือเป็นคู่ค้า หรือเป็นกรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้าหรือผู้เป็นคู่ค้าของแมนพาวเวอร์ เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์ ดังต่อไปนี้

 วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับแมนพาวเวอร์

เพื่อการพิจารณาอนุมัติการทำสัญญาระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์

เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาและการตรวจสอบการปฎิบัติงานตามสัญญาระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์ การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของแมนพาวเวอร์ การรับหรือส่งเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์ การจัดทำบัตรเข้าอาคาร สถานที่

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย

เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของพนักงานหรือตัวแทนของท่าน การตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานหรือตัวแทนของท่าน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา

เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ

เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด

เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ ของแมนพาวเวอร์ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับแมนพาวเวอร์ ณ อาคาร สถานที่ ของแมนพาวเวอร์ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร

เพื่อติดตามดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานหรือตัวแทนของท่านผ่านระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในระหว่างการปฎิบัติงาน

เพื่อเชิญชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยแมนพาวเวอร์หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะมีการบันทึกภาพและเสียงของท่านขณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

เพื่อเป็นฐานข้อมูลของแมนพาวเวอร์ สำหรับการพิจารณาเลือกคู่ค้า และ/หรือเลือกจ้างสำหรับโครงการอื่น ๆ ในอนาคต

2.2.3 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

แมนพาวเวอร์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่แมนพาวเวอร์ดำเนินความสัมพันธ์กับท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามคำประกาศความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดภายในองค์กรของแมนพาวเวอร์

 

2.2.4 การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ แมนพาวเวอร์อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

(1) บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ (หมายถึง (1) บริษัทที่ถือหุ้นในแมนพาวเวอร์ และ/หรือบริษัทใดๆ ที่ แมนพาวเวอร์ถือหุ้นอยู่ และ (2) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ ของบริษัทดังกล่าวใน (1) ข้างต้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมด้วย) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน เสนอขายสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ระบุในคำประกาศความเป็นส่วนตัว

(2) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย

(3) ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ เช่น

– ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัย บริษัทรับจ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทที่เป็นผู้บริหารอาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ (M Tower)

–  ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ปรึกษาใดๆ

(4) พันธมิตรทางธุรกิจของแมนพาวเวอร์ หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

 

2.3 ผู้สมัครงาน ผู้สมัครฝึกงานและบุคคลอ้างอิง

2.3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่แมนพาวเวอร์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูล

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่แมนพาวเวอร์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

แมนพาวเวอร์มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

–  ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีแมนพาวเวอร์ อาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา กรุ๊ปเลือด ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทุพพลภาพ โดยได้รับความยินยอมจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด

–   ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

–   ข้อมูลทางการเงิน เช่น เงินเดือน

–   ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ประวัติการทำงานและการศึกษา ข้อมูลบุคคลอ้างอิง และสมาชิกในครอบครัว

–   ข้อมูลการติดต่อกับแมนพาวเวอร์ (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับแมนพาวเวอร์

 

(2)  แหล่งที่มาของข้อมูล

แมนพาวเวอร์ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่

(ก)  ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น

– ขั้นตอนการสมัครเข้าทำงานหรือสมัครฝึกงานกับเรา กรอกและลงนามในใบสมัครงาน แนบเอกสารประกอบการพิจารณาและคัดเลือกเข้าทำงานหรือเข้าฝึกงาน ทำแบบสอบถาม หรือลงทะเบียนต่างๆ

– การติดต่อแมนพาวเวอร์ ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

–  แมนพาวเวอร์อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของแมนพาวเวอร์ เป็นต้น

(ข) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น

–  บุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุในแบบฟอร์มสมัครงานหรือฝึกงานของแมนพาวเวอร์

–  มหาวิทยาลัย หรือบริษัทจัดหางาน

– หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์สมัครงานอื่น ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ตหรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น Facebook เป็นต้น

 

2.3.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

แมนพาวเวอร์ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์ ดังต่อไปนี้

 วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

(ก) เพื่อดำเนินการที่จำเป็นในการพิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครงานหรือผู้สมัครฝึกงานในขั้นตอนต่างๆ เช่น ขั้นตอนการสมัครผ่านเว็บไซต์ของแมนพาวเวอร์ การสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานอื่น หรือสมัครผ่านทางแมนพาวเวอร์โดยตรง ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ขั้นตอนการประเมินและคัดเลือก และ/หรือ ขั้นตอนการเสนอสัญญาจ้างให้แก่ท่าน

(ข) เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของท่านก่อนการจ้างงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพ และตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุ

(ค) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงาน เช่น การส่งข้อมูลผู้สมัครหรือรายงานการสัมภาษณ์ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจตัดสินใจคัดเลือก กระบวนการภายในเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง รวมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลอื่นๆ

(ง) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ของแมนพาวเวอร์ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว และการบันทึกภาพภายในอาคาร สถานที่ของแมนพาวเวอร์ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

2.3.3 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

แมนพาวเวอร์ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านไม่ประสบความสำเร็จในการประเมินต่างๆ สำหรับตำแหน่งงานที่ท่านได้สมัครไว้ แมนพาวเวอร์ จะเก็บข้อมูลของท่านเป็นเวลา 2 (สอง) ปี เพื่อสามารถติดต่อท่านในกรณีที่มีตำแหน่งงานใดๆ ในอนาคตที่อาจจะเหมาะสมกับท่าน กรณีที่ท่านให้ความยินยอมไว้กับแมนพาวเวอร์

 

2.3.4 การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ แมนพาวเวอร์อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

(1) บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ (หมายถึง (1) บริษัทที่ถือหุ้นในแมนพาวเวอร์ และ/หรือบริษัทใดๆ ที่ แมนพาวเวอร์ถือหุ้นอยู่ และ (2) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ ของบริษัทดังกล่าวใน (1) ข้างต้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมด้วย) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนองานตำแหน่งอื่นที่บริษัทดังกล่าวเห็นว่าอาจเหมาะสมกับคุณสมบัติของท่านต่อไป

(2) ตัวแทน ผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้รับจ้างช่วง สำหรับการดำเนินงานใดๆ ของแมนพาวเวอร์ เช่น ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสารผู้ให้บริการพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นต้น

(3) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย

(4) บุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

2.4 พนักงาน นักศึกษาฝึกงาน และสมาชิกในครอบครัว

2.4.1  ข้อมูลส่วนบุคคลที่แมนพาวเวอร์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูล

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่แมนพาวเวอร์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

แมนพาวเวอร์มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

–  ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีแมนพาวเวอร์ อาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ลายนิ้วมือ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทุพพลภาพ โดยได้รับความยินยอมจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด

–  ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

–  ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร เงินเดือน

–  ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ข้อมูลการทำงานของท่าน ข้อมูลใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประวัติการลา ประวัติความเจ็บป่วย ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศของแมนพาวเวอร์

–  ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เช่น ประวัติการทำงานและการศึกษา ข้อมูลบุคคลอ้างอิง และสมาชิกในครอบครัว ซึ่งในบางกรณี แมนพาวเวอร์อาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของสมาชิกในครอบครัว เช่น ประวัติการเจ็บป่วย โดยได้รับความยินยอมจากสมาชิกในครอบครัว

–  ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิด

–  ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของแมนพาวเวอร์ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ

(2) แหล่งที่มาของข้อมูล

แมนพาวเวอร์ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่

(ก) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น

–  ขั้นตอนการทำสัญญาจ้างกับแมนพาวเวอร์ ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์มทำสัญญา แนบเอกสารประกอบการทำสัญญา ทำแบบสอบถาม หรือลงทะเบียนต่างๆ

–  การติดต่อแมนพาวเวอร์ ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

–  แมนพาวเวอร์อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของแมนพาวเวอร์ หรือแอปพลิเคชันของแมนพาวเวอร์ เป็นต้น

(ข) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น

–  บุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุในแบบฟอร์มสมัครงานของแมนพาวเวอร์

–  โรงพยาบาล เมื่อท่านทำการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพประจำปี

–  หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่นเว็บไซต์ของบริษัทเว็บไซต์สมัครงานอื่น ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ตหรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆเช่นเฟซบุ๊ก(Facebook) เป็นต้น

2.4.2  วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

แมนพาวเวอร์ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์ ดังต่อไปนี้

 วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

เพื่อการดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตามสัญญาจ้างงานระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์ รวมถึงสัญญาข้อตกลงอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับการว่าจ้าง เช่น สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ นโยบายและข้อบังคับการทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวด้วย

เพื่อการสื่อสารกับพนักงาน การประเมินผลการปฎิบัติงาน การฝึกอบรม การรับรองด้านความรู้ต่างๆ และการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับพนักงาน

เพื่อดำเนินการบริหารจัดการด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งหมายความรวมถึงการจัดทำบัญชีเงินเดือน การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ การหักภาษี การประกันสังคม

เพื่อดำเนินการและบริหารงานด้านบุคลากร ซึ่งหมายความรวมถึงการบริหารจัดการด้านพนักงานและการปฏิบัติตามสัญญาจ้างงานระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์ เช่น การทำบัตรพนักงาน การตรวจสอบเวลาทำงาน การบริหารจัดการวันลาพักร้อน ลากิจ หรือลาป่วย เป็นต้น เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่านภายในขอบเขตงานตามสัญญาจ้างงานระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์ และเพื่อดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการลาออก การเลิกจ้าง การจ่ายเงินค่าชดเชย สวัสดิการหลังการเลิกจ้าง และรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน เช่น การตรวจสอบผลการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี การทำประกันสุขภาพหรือประกันภัย เป็นต้น

เพื่อสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการทำงานและข้อมูลอื่น ๆ ของพนักงาน รวมถึงความผูกพันของพนักงานต่อแมนพาวเวอร์ เพื่อวิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการและนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงาน และการดำเนินการภายในต่าง ๆ ของแมนพาวเวอร์

เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยแมนพาวเวอร์และบุคคลภายนอก รวมทั้งสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะมีการบันทึกภาพและเสียงของท่าน ขณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย

เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

เพื่อติดตามดูแลการปฎิบัติงานผ่านระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในระหว่างการปฎิบัติงาน

เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ของแมนพาวเวอร์ และการบันทึกภาพภายในอาคาร สถานที่ของแมนพาวเวอร์ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

เพื่อการบริหารความเสี่ยง การป้องกันและตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น กระบวนการตรวจสอบทุจริต ประพฤติผิดวินัยของพนักงาน หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องสำหรับพนักงานบางตำแหน่ง การตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับผู้บริหารบางกรณี กระบวนการตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด

เพื่อเปิดเผยให้แก่ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลอื่น อันเนื่องมาจากสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างงาน

เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างช่วง และผู้รับประกันภัยสำหรับการดำเนินงานใดๆ ของแมนพาวเวอร์ เช่น การทำบัตรเข้า-ออกอาคาร

เพื่อการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของท่านให้แก่ผู้ที่จะเป็นนายจ้างใหม่ของท่าน ในกรณีที่ท่านระบุชื่อแมนพาวเวอร์ เป็นบุคคลอ้างอิงในฐานะนายจ้างปัจจุบัน

เพื่อการเปิดเผยให้แก่ บริษัทในกลุ่มของแมนพาวเวอร์

2.4.3  ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

แมนพาวเวอร์ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่แมนพาวเวอร์ดำเนินความสัมพันธ์กับท่านตามสัญญาเกี่ยวกับการจ้างงานหรือการฝึกงาน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามคำประกาศความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดภายในองค์กรของแมนพาวเวอร์

2.4.4 การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ แมนพาวเวอร์อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

(1) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย

(2) ตัวแทน ผู้ให้บริการ และ/หรือผู้รับจ้างช่วง สำหรับการดำเนินงานใดๆ เช่น

– ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทที่เป็นผู้บริหารอาคาร

– ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ปรึกษาใดๆ

(3) โรงพยาบาล เพื่อการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพประจำปี

(4) กลุ่มธุรกิจของแมนพาวเวอร์ หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

2.5 บุคคลอื่นๆ ที่แมนพาวเวอร์ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว

2.5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่แมนพาวเวอร์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูล

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่แมนพาวเวอร์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

แมนพาวเวอร์มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

– ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส และในบางกรณีแมนพาวเวอร์อาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด

– ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

– ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบัญชี ข้อมูลรายได้ ข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการของแมนพาวเวอร์

– ข้อมูลการติดต่อกับแมนพาวเวอร์ (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับแมนพาวเวอร์

–  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการทำงานที่แมนพาวเวอร์ เช่น ตำแหน่งงาน เงินเดือน ผลการปฎิบัติงาน

(2) แหล่งที่มาของข้อมูล

แมนพาวเวอร์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่

(ก) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น

– ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ทำแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่างๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ

– การติดต่อแมนพาวเวอร์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

–  แมนพาวเวอร์อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของแมนพาวเวอร์ เป็นต้น

(ข) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น

–  ลูกค้าของแมนพาวเวอร์ ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของแมนพาวเวอร์

–  บริษัทในกลุ่มแมนพาวเวอร์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของแมนพาวเวอร์

–  หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook เป็นต้น

 

2.5.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

แมนพาวเวอร์ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์ ดังต่อไปนี้

 วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

เพื่อการดำเนินการตามคำขอหรือปฎิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์ เช่น การสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากแมนพาวเวอร์ และการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของแมนพาวเวอร์ เช่น กิจกรรมชิงโชค คำถามชิงรางวัล งานสัมมนา การจัดฝึกอบรม โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและเพื่อชิงรางวัล และโครงการนักฟุตบอลเยาวชนแมนพาวเวอร์

การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของแมนพาวเวอร์ การรับหรือส่งข้อมูลหรือเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์

เพื่อสำรวจความพึงพอใจของท่าน และเพื่อประเมินและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ของแมนพาวเวอร์

เพื่อเชิญชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยแมนพาวเวอร์หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะมีการบันทึกภาพและเสียงของท่านขณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย

เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ของแมนพาวเวอร์ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว และการบันทึกภาพภายในอาคาร สถานที่ของแมนพาวเวอร์ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร

เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้ให้บริการ และ/หรือผู้รับจ้างช่วง สำหรับการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของแมนพาวเวอร์ รวมทั้งสำรวจความพึงพอใจของท่านในกิจกรรมและโครงการดังกล่าว

เพื่อดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการลาออก การเลิกจ้าง การจ่ายเงินค่าชดเชย สวัสดิการหลังการเลิกจ้าง และรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของท่านให้แก่ผู้ที่จะเป็นนายจ้างใหม่ของท่าน ในกรณีที่ท่านระบุชื่อแมนพาวเวอร์ เป็นบุคคลอ้างอิงในฐานะนายจ้างเก่า

2.5.3 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

แมนพาวเวอร์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่แมนพาวเวอร์ดำเนินความสัมพันธ์กับท่านและให้บริการแก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามคำประกาศความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดภายในองค์กรของแมนพาวเวอร์

 

2.5.4 การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ แมนพาวเวอร์อาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

(1) บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ (หมายถึง (1) บริษัทที่ถือหุ้นในแมนพาวเวอร์ และ/หรือบริษัทใดๆ ที่ แมนพาวเวอร์ถือหุ้นอยู่ และ (2) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ ของบริษัทดังกล่าวใน (1) ข้างต้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมด้วย) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน เสนอขายสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ระบุในคำประกาศความเป็นส่วนตัว

(2) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย

(3) ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ เช่น

– ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการจัดทำหรือทำลายบัตร ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัย บริษัทรับจ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทรับจ้างจัดหาที่พักและการเดินทาง

– ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ปรึกษาใดๆ

– พันธมิตรทางธุรกิจของแมนพาวเวอร์ หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

3. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  • แมนพาวเวอร์จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

  • เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ท่านร้องขอก่อนที่จะทำสัญญาและเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านและแมนพาวเวอร์

  • ในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายหรือข้อบังคับซึ่งแมนพาวเวอร์ต้องปฏิบัติตาม

  • ในกรณีที่แมนพาวเวอร์จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ด้านผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่ผลประโยชน์หรือสิทธิขั้นพื้นฐาน และเสรีภาพของบุคคลมีผลเหนือกว่าผลประโยชน์ดังกล่าว หรือ เมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น)

  • ในกรณีที่แมนพาวเวอร์จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฎิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่แมนพาวเวอร์เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อแมนพาวเวอร์ในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว แมนพาวเวอร์อาจมีความรับผิด และ/หรือไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญา หรืออำนวยความสะดวกให้กับท่านได้

 

4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

4.1  สิทธิของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่แมนพาวเวอร์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่แมนพาวเวอร์ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ในบางกรณี หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจได้รับความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการน้อยลง พลาดสิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษอื่นๆ ในอนาคต หรือได้รับผลกระทบอื่นๆ ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของแมนพาวเวอร์

(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแมนพาวเวอร์ รวมถึงขอให้แมนพาวเวอร์เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

(3) สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

ในกรณีที่แมนพาวเวอร์ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแมนพาวเวอร์ได้ รวมทั้งมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

(ก) ขอให้แมนพาวเวอร์ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

(ข) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่แมนพาวเวอร์ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรงเว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

(4) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงและกรณีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

(5) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)

ท่านมีสิทธิขอให้แมนพาวเวอร์ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยเหตุตามที่กฎหมายกำหนด

(6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)

ท่านมีสิทธิขอให้แมนพาวเวอร์ระงับการใช้ข้อมูลของท่านด้วยเหตุตามที่กฎหมายกำหนดได้

(7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)

แมนพาวเวอร์พยายามที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่แมนพาวเวอร์มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้แมนพาวเวอร์แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(8) สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อแมนพาวเวอร์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

4.2 ช่องทางการใช้สิทธิ

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

–  การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์เคลื่อนที่)

–  การตั้งค่าการแจ้งเตือน (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์เคลื่อนที่)

–  E- mail: [email protected]

5. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 การดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

แมนพาวเวอร์ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

5.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล

แมนพาวเวอร์จะกำกับดูแลบุคคลอื่นซึ่งแมนพาวเวอร์มอบหมายให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของแมนพาวเวอร์อย่างเหมาะสม

6. รายละเอียดการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อแมนพาวเวอร์ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ: บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

31, 31/1, 33 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท สาทร อาคาร บี ชั้นที่ 2 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: +66 2 1712399

อีเมล: [email protected]

7. การเข้าใช้งานเว็บไซต์อื่นผ่านทางเว็บไซต์ของแมนพาวเวอร์

เนื่องจากคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการและการใช้งานเว็บไซต์ของแมนพาวเวอร์เท่านั้น หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์แมนพาวเวอร์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะเป็นไปตามคำประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแมนพาวเวอร์

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำประกาศความเป็นส่วนตัว

แมนพาวเวอร์มีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ แมนพาวเวอร์จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางที่เหมาะสม

[ประกาศ ณ วันที่ 25/03/2021]