Banner Default Image

เงื่อนไขการใช้บริการ

ฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับกับการใช้เว็บไซต์จัดหางานของแมนพาวเวอร์ รวมทั้งเนื้อหา, ข้อมูลและบริการที่ให้ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว สัญญาฉบับนี้ให้การยกเว้นแต่บุคลากรของแมนพาวเวอร์ในอเมริกาเหนือและบุคคลอื่นจากความรับผิดหรือจำกัดความรับผิด และประกอบด้วยข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่ท่านควรอ่าน ในแต่ละครั้งที่ท่านใช้เว็บไซต์ สัญญาฉบับนี้ที่มีผลในขณะนั้นจะมีผลบังคับกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ดังนั้น เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ ท่านจึงควรตรวจสอบวันที่ของสัญญา (ซึ่งจะปรากฏอยู่ที่ด้านบนของสัญญา) และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใดๆ จากฉบับล่าสุด

สัญญาฉบับนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. การยอมรับสัญญาฉบับนี้ของท่าน

2. ขอบเขตของสัญญา

3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

4. การอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์

5. การติดต่อสื่อสารทางเว็บไซต์และคำสั่ง

6. ข้อผิดพลาด

7. ไม่ใช่คำแนะนำ

8. บริการประเมินและคัดกรอง

8.1 การได้รับสิทธิให้ใช้เว็บไซต์จัดหางานของแมนพาวเวอร์

8.2 การใช้งานระบบของท่าน

8.2.1 ความรับผิดชอบของท่านในฐานะผู้ใช้

8.2.2 การเปลี่ยนแปลงการบริการ

8.2.3 การสละสิทธิในการดูการทดสอบและผลการทดสอบ

8.2.4 การสละสิทธิ์ในรายได้

8.3 นโยบายความเป็นส่วนตัว

8.4 การรักษาความปลอดภัยแก่ระบบ

8.4.1 ข้อตกลงการรักษาความปลอดภัย

8.4.2 การละเมิดการรักษาความปลอดภัย

8.5 กรรมสิทธิ์

9. การปฏิเสธความรับผิด, การยกเว้นความรับผิด, การจำกัดความรับผิด, การพ้นจากพันธะหน้าที่และการชดใช้ค่าเสียหาย

9.1 การปฏิเสธความรับผิด

9.2 การยกเว้นความรับผิด

9.3 การจำกัดความรับผิด

9.4 การหลุดพ้นความรับผิด

9.5 การชดใช้ค่าเสียหาย

9.6 การจัดสรรความเสี่ยงและความรับผิดอย่างเป็นธรรม

10. ความเป็นเจ้าของและการใช้เว็บไซต์โดยได้รับอนุญาต

11. ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

12. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

13. เว็บไซต์อื่น

14. การลิงค์, การวางกรอบ, การคัดลอก, การดึงข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูลกับเว็บไซต์

15. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

16. การสิ้นสุดลงของสัญญาฉบับนี้และเว็บไซต์

17. กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญาและการระงับข้อพิพาท

18. การร้องเรียน

19. การละเมิดและการสละสิทธิ

20. เรื่องอื่นๆ

1. การยอมรับสัญญาฉบับนี้ของท่าน

นี่เป็นสัญญาระหว่างท่านและบุคคลทั้งหมดที่ท่านเป็นตัวแทน (และเพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้ คำว่า “บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน) และแมนพาวเวอร์อเมริกาเหนือ (“แมนพาวเวอร์”) และวางระเบียบในการใช้เว็บไซต์จัดหางานของแมนพาวเวอร์ รวมทั้งเนื้อหา, ข้อมูลและบริการที่ให้ผ่านเว็บไซต์จัดหางานของแมนพาวเวอร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) นอกจากนี้สัญญาฉบับนี้ยังให้สิทธิประโยชน์แก่บริษัทในเครือของแมนพาวเวอร์, ผู้ให้บริการ, ซัพพลายเออร์และผู้รับจ้างช่วง ซึ่งรวมถึงธุรกิจต่างๆของแมนพาวเวอร์ทั่วโลก (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “บริษัทในเครือและผู้ให้บริการ”) ทุกครั้งที่ท่านใช้เว็บไซต์ นั่นหมายความว่าท่านให้การยอมรับและความเห็นชอบ รวมถึงการยอมรับและความเห็นชอบของทุกคนที่ท่านเป็นตัวแทนว่าท่านถูกผูกพันโดยสัญญาฉบับนี้โดยปราศจากข้อจำกัดหรือเงื่อนไข และท่านให้การรับรองและรับประกันว่าท่านมีอำนาจตามกฎหมายในการให้ความเห็นชอบและยอมรับสัญญาฉบับนี้ในนามของตัวท่านเองและบุคคลทั้งหมดที่ท่านเป็นตัวแทน หากท่านไม่ตกลงตามเงื่อนไขแต่ละข้อของสัญญาฉบับนี้ หรือท่านไม่มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบหรือยอมรับสัญญาฉบับนี้ ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้

2. ขอบเขตของสัญญาฉบับนี้

สัญญาฉบับนี้เป็นส่วนเสริมและเพิ่มเติมข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ ก็ตามที่ท่านหรือบุคคลใดก็ตามที่ท่านเป็นตัวแทนได้ทำขึ้นกับแมนพาวเวอร์หรือบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการ (ปัจจุบันหรือในอนาคต) เกี่ยวกับการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์หรือบริษัทในเครือและผู้ให้บริการโดยทั่วไป สัญญาฉบับนี้เมื่อรวมกับข้อตกลงอื่นๆทั้งหมดที่ท่านหรือบุคคลที่ท่านเป็นตัวแทนทำกับแมนพาวเวอร์หรือบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการ (ปัจจุบันหรือในอนาคต) ถือเป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ของท่าน และใช้แทนข้อตกลงทั้งหมดก่อนหน้านี้ (ไม่ว่าจะทำเป็นลายลักษณ์อักษร, ด้วยวาจาหรืออื่นๆ) ที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ของท่าน ในกรณีที่เงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับเงื่อนไขของข้อตกลงอื่นใดก็ตามที่ท่านหรือบุคคลที่ท่านเป็นตัวแทนทำกับแมนพาวเวอร์หรือบริษัทในเครือและผู้ให้บริการ (ปัจจุบันหรือในอนาคต) เงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้จะใช้บังคับกับการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ของท่าน

3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาฉบับนี้

แมนพาวเวอร์อาจใช้ดุลยพินิจของตนเองในการแก้ไข, เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาฉบับนี้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของท่านในอนาคตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม และไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม ท่านต้องไม่แก้ไข, เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม

4. การอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์

ผู้ที่มีสิทธิเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ต้อง (ก) มีอายุบรรลุนิติภาวะในประเทศที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่ และสามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย และ (ข) ยอมรับสัญญาฉบับนี้ บุคคลที่ใช้เว็บไซต์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แมนพาวเวอร์สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เข้าถึงและใช้เว็บไซต์

5. การติดต่อสื่อสารทางเว็บไซต์และคำสั่ง

เว็บไซต์เป็นช่องทางการถ่ายทอดข้อมูลและเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และธุรกิจอื่นของบริษัทในเครือและผู้ให้บริการ บริษัทในเครือและผู้ให้บริการอาจเป็นอิสระจากแมนพาวเวอร์ เว็บไซต์ของบริษัทในเครือและผู้ให้บริการอาจมีเงื่อนไขการใช้บริการและคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวแตกต่างจากของแมนพาวเวอร์ และการให้บริการอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกัน การติดต่อสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทในเครือและผู้ให้บริการ และการใช้เว็บไซต์ของบริษัทในเครือและผู้ให้บริการไม่ถือเป็นความเสี่ยงของเรา และท่านต้องไม่ทำการเรียกร้องใดๆจากแมนพาวเวอร์จากการใช้เว็บไซต์ของบริษัทในเครือและผู้ให้บริการ เช่นเดียวกับระหว่างท่านกับแมนพาวเวอร์ เงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ภายใต้หัวข้อการปฏิเสธความรับผิด, การยกเว้นความรับผิด, การจำกัดความรับผิด, การพ้นจากพันธะหน้าที่และการชดใช้ค่าเสียหาย รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมที่จำเป็น จะมีผลบังคับกับการติดต่อสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทในเครือและผู้ให้บริการใดๆ และการใช้เว็บไซต์ของบริษัทในเครือและผู้ให้บริการดังกล่าว เมื่อคลิกลิงค์บางลิงค์ รวมทั้งลิงค์ที่เกี่ยวกับคำสั่ง ท่านอาจถูกพาไปยังเว็บไซต์ของบริษัทในเครือและผู้ให้บริการโดยอัตโนมัติ หากท่านใช้เว็บไซต์เพื่อริเริ่มการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับความต้องการบุคลากรของท่าน ข้อมูลที่ท่านส่งอาจถูกเปิดเผยและประมวลผลและตอบโดยบริษัทในเครือและผู้ให้บริการ การติดต่อสื่อสารทั้งหมดที่ท่านส่งผ่านเว็บไซต์หรืออีเมลต้องถูกต้อง เป็นจริงและครบถ้วน แมนพาวเวอร์และบริษัทในเครือและผู้ให้บริการจะยึดถือในความถูกต้อง เป็นจริงและครบถ้วนของการสื่อสารที่ท่านส่งผ่านทางเว็บไซต์ หากท่านส่งการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือถ้ามีการสื่อสารใดๆเสียหายหรือถูกบิดเบือนระหว่างการส่งให้แมนพาวเวอร์ ท่านและบุคคลทั้งหมดที่ท่านเป็นตัวแทนจะต้องรับผิดต่อการสูญหาย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดกับท่าน แมนพาวเวอร์, บริษัทในเครือและผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ท่านอนุญาตให้แมนพาวเวอร์และบริษัทในเครือและผู้ให้บริการ (ก) ยอมรับการสื่อสารที่ได้รับจากท่านทางเว็บไซต์หรืออีเมลเสมือนการสื่อสารดังกล่าวถูกส่งให้โดยตัวท่านเองโดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยท่าน (ข) เปิดเผยการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทในเครือและผู้ให้บริการและพนักงานของแมนพาวเวอร์ผ่านทางเว็บไซต์, อีเมลหรือการสื่อสารอื่นๆ และ (ค) ตอบกลับการติดต่อสื่อสารของท่านด้วยการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต, อีเมลหรือการสื่อสารอื่นๆ การติดต่อสื่อสารที่ท่านส่งให้แมนพาวเวอร์ทางเว็บไซต์หรืออีเมลจะไม่มีผลบังคับ เว้นแต่จนกว่าจะถูกประมวลผลโดยตัวแทนของแมนพาวเวอร์ที่เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ แมนพาวเวอร์อาจปฏิเสธการประมวลผลการติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ส่งให้แมนพาวเวอร์ ทางเว็บไซต์หรืออีเมล เมื่อไรก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแมนพาวเวอร์ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือมีความรับผิดต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะถ้า (ก) แมนพาวเวอร์ไม่สามารถประมวลผลการติดต่อสื่อสาร (ข) การติดต่อสื่อสารดังกล่าวละเมิดเงื่อนไขใดก็ตามของสัญญาฉบับนี้ หรือข้อตกลงอื่นใดก็ตามที่ท่านหรือบุคคลอื่นใดๆ อาจทำไว้กับแมนพาวเวอร์ (ค) แมนพาวเวอร์พิจารณาว่าการติดต่อสื่อสารขัดกับคำสั่งหรือข้อตกลงอื่นใดก็ตามที่ทำกับท่านหรือบุคคลอื่นใดก็ตามที่ท่านเป็นตัวแทน หรือ (ง) เกิดความล้มเหลวหรือความผิดปกติในการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการส่งการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารที่ส่งให้พนักงานของแมนพาวเวอร์แบบระบุชื่อผ่านทางเว็บไซต์ อาจตอบโดยพนักงานคนอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่พนักงานที่มีชื่อดังกล่าว

6. ความผิดพลาด

แมนพาวเวอร์พยายามอย่างยิ่งที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นแมนพาวเวอร์จึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์เมื่อไรก็ได้และเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีความรับผิดต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม

7. ไม่ใช่คำแนะนำ

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ข้อมูลอย่างละเอียดหรือครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่กล่าวถึง คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุน, ภาษี, การธนาคาร, การบัญชี, กฎหมาย หรือคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้เชี่ยวชาญ หรือการเสนอหรือข้อเสนอแนะให้ขายหรือซื้อหุ้น พันธบัตรหรือเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ก็ตาม ท่านควรขอคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะที่เหมาะสมและเป็นมืออาชีพก่อนที่จะกระทำการหรือละเว้นการกระทำตามข้อมูลที่ให้ไว้หรือผ่านเว็บไซต์

8. บริการประเมินและตรวจคัดกรอง

เงื่อนไขด้านล่างนี้มีผลบังคับกับการบริการประเมินและตรวจคัดกรองที่เสนอให้ในเว็บไซต์ (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “การบริการ”) และระบบประเมินและตรวจคัดกรองที่จัดให้ในเว็บไซต์ (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “ระบบ”) บรรดาสิทธิใดๆ และทั้งหมดที่ไม่ได้อนุญาตอย่างเปิดเผยในเงื่อนไขเหล่านี้จะสงวนไว้สำหรับแมนพาวเวอร์เท่านั้น แมนพาวเวอร์ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวเมื่อไรก็ได้ หากท่านไม่เห็นด้วยหรือรู้สึกไม่สบายใจกับเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วน กรุณาอย่าใช้บริการ การใช้บริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของการบริการในลักษณะใดก็ตามจะถือว่าท่านถูกผูกพันโดยเงื่อนไขเหล่านี้

8.1 การได้รับสิทธิให้ใช้เว็บไซต์จัดหางานของแมนพาวเวอร์

เราขออนุญาตให้ท่านได้รับสิทธิที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอนได้และเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลภายใต้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของแมนพาวเวอร์ เพื่อใช้ระบบภายใต้เงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ด้วยการอนุญาตนี้ ท่านจะได้รับสิทธิอย่างจำกัดในการใช้ระบบตามที่ระบุไว้ แต่ท่านไม่ได้เป็นและจะไม่ได้เป็นเจ้าของระบบหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ เฉพาะท่านเท่านั้นที่สามารถใช้ระบบได้ และท่านต้องไม่ให้เช่า, ให้ยืม, อนุญาตช่วงหรือโอนระบบหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ หรือสิทธิของท่านภายใต้เงื่อนไขให้บุคคลอื่นใดก็ตาม ท่านต้องไม่พัฒนาหรือได้มาเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ซึ่งข้อมูลใดก็ตามในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้หรือรูปแบบอื่นที่รวบรวมหรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ

8.2 การใช้งานระบบของท่าน

ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้ระบบเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น เว้นแต่สัญญาฉบับนี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ท่านต้องไม่แก้ไข, เปลี่ยนแปลง, คัดลอก, แจกจ่าย, ส่งต่อ, แสดง, กระทำการ ทำซ้ำ, เผยแพร่, ให้สิทธิ, สร้างผลงานดัดแปลง, แสดงต่อสาธารณะ, ถ่ายโอน, ขายหรือใช้ด้วยวิธีอื่นใดก็ตาม ซึ่งระบบ ข้อมูลหรือเนื้อหาที่อยู่ภายในระบบ หรือส่วนใดก็ตามของระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเปิดเผยจากแมนพาวเวอร์ก่อน

8.2.1 ความรับผิดชอบของท่านในฐานะผู้ใช้

ท่านต้องใช้ระบบและส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น เพื่อเป็นหนึ่งในเงื่อนไขการใช้บริการ ท่านได้รับรองและรับประกันว่าท่านเป็นผู้สมัครงานที่แท้จริงและโดยสุจริต และท่านไม่ได้ใช้ระบบเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ท่านมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าการใช้ระบบของท่านเป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านต้องไม่ใช้ระบบหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบเพื่อ (i) ทำกิจกรรมใดก็ตามที่หรืออาจจะผิดกฎหมาย, เป็นโทษ, เป็นภัยคุกคาม, มีอันตราย, ล่วงละเมิด, หลอกลวง, หมิ่นประมาท, ใส่ร้าย, หยาบคาย, ลามกหรือรุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ทำให้เกิดความเกลียดชังหรือเป็นที่น่ารังเกียจทางเชื้อชาติ, ทางเพศ, ทางศีลธรรมหรืออื่นๆ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม (ii) ทำกิจกรรมใดก็ตามที่จะหรืออาจละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก สิทธิตามสัญญาหรือสิทธิอื่นๆ รวมทั้งด้วยการส่งเนื้อหาที่ท่านไม่มีสิทธิ และ (iii) โฆษณา, เสนอ, ชักชวน, อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรืออนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาที่เสนอในระบบ นอกจากนี้เพื่อให้เราสามารถรักษาความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของระบบ ท่านตกลงอย่างเฉพาะเจาะจงว่าจะละเว้นจากการให้ข้อมูลและคำตอบที่ไม่เกี่ยวข้อง ทำให้เข้าใจผิดหรือไม่ถูกต้องโดยเจตนาต่อคำถามหรือข้อซักถามที่พบในระบบ ท่านรับรองและยืนยันว่าท่านจะไม่

 • ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตาม หรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านกับบุคคลหรือนิติบุคคล

 • ปล่อยให้บุคคลใดก็ตามช่วยเหลือท่านในการทำส่วนประกอบใดๆ ของระบบ

 • ให้ความช่วยเหลือบุคคลใดก็ตามในการทำส่วนประกอบใดๆ ของระบบ

 • ให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องในใบสมัครใดๆ ที่ส่งเพื่อหางานผ่านทางระบบ

 • โพสต์หรือส่งเนื้อหาหรือข้อมูลที่มีไวรัส, โปรแกรมหลอกลวงเพื่อทำลายระบบการทำงาน, โปรแกรมการลวงเพื่อดึงข้อมูลของผู้ใช้งาน, การโจมตีข้อมูลด้านเครือข่ายอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและผู้ใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อม

 • ตีพิมพ์, โพสต์, อัพโหลด, แจกจ่ายหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม, ดูหมิ่น, ใส่ร้าย, ละเมิด, ลามก, หยาบคายหรือผิดกฎหมาย

 • ดักฟัง, ทำการบุกรุกทางอิเล็กทรอนิกส์, การฉ้อโกงหรือปลอมแปลง, สแปม, โจมตี, ดักจับ, แฮ็ค, หลอกลวงหรือถอดรหัสผ่าน ทำให้ระบบปนเปื้อน เข้าถึงและ/หรือค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นอันตราย

 • สร้าง Deep Link จากเพจอื่นเข้ากับส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ

 • ลบ Author Contributions (ข้อความแสดงการมีส่วนร่วม), คำประกาศตามกฎหมายหรือข้อความหรือเครื่องหมายแสดงกรรมสิทธิ์ที่ท่านอัพโหลดสู่ฟีเจอร์การติดต่อสื่อสารใดๆ

 • อัพโหลดหรือส่งเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดสิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลใดก็ตาม

 • ใช้ Robot, Spider, Scraper, Deep Link หรือเครื่องมือ โปรแกรม อัลกอริทึมหรือระเบียบวิธีในการรวบรวมหรือดึงข้อมูลอื่นๆ ในทำนองเดียวกันเพื่อเข้าถึง, ได้มา, ทำสำเนาหรือตรวจติดตามการบริการหรือระบบหรือส่วนใดก็ตามของระบบ โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเปิดเผยและเป็นลายลักษณ์อักษรของแมนพาวเวอร์ ซึ่งแมนพาวเวอร์อาจระงับการให้ความยินยอมดังกล่าวด้วยดุลยพินิจของตนเอง

 • ใช้หรือพยายามใช้ Engine, Software, Tool, Agent หรือเครื่องมืออื่น (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Brower, Spider, Robot, Avatar หรือ Intelligent Agent) เพื่อท่องหรือสืบค้นระบบ นอกเหนือจาก Search Engine และ Search Agent ที่มีอยู่ในการบริการ และนอกเหนือจากเว็บบราวเซอร์บุคคลที่สามที่ใช้งานอยู่โดยทั่วไป (เช่น Microsoft Explorer)

 • พยายามถอดรหัส, แปลกลับ, แยกส่วนหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ประกอบด้วยหรือเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ

 • ใช้งานระบบโดยวิธีอัตโนมัติ หรือกระทำการใดๆ ที่เราเห็นว่าทำให้เกิดภาระหนักโดยไม่มีเหตุผลอันควรหรือไม่ได้สัดส่วนต่อเซิร์ฟเวอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายของเรา

 • หลบเลี่ยง Robot Exclusion Header หรือมาตรการอื่นที่เราใช้เพื่อจำกัดการเข้าถึงการบริการ หรือใช้ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีหรือเครื่องมือใดก็ตามเพื่อทำการเก็บข้อมูล (Scrape, Spider หรือ Crawl) เกี่ยวกับการบริการหรือเก็บเกี่ยวหรือแสวงหาประโยชน์จากข้อมูล

 • ตีพิมพ์หรือเชื่อมต่อเข้ากับเนื้อหาที่เป็นอันตรายซึ่งมีเจตนาเพื่อทำลายหรือขัดขวางบราวเซอร์หรือคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้รายอื่น

 • ลบหรือแก้ไขข้อความใดๆ ที่บุคคลอื่นโพสต์

 • ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบใดๆ หรือหลักการปฏิบัติหรืแนวทางการปฏิบัติอื่นๆ และ/หรือ

 • ละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้

8.2.2 การเปลี่ยนแปลงการบริการ

เราขอสงวนสิทธิในการจำกัด, ปฏิเสธ, จัดลำดับความเร่งด่วนที่แตกต่างกันให้ผู้ใช้แต่ละราย, แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการทำงานบางส่วนหรือทั้งหมดของระบบหรือส่วนใดก็ตามของระบบเมื่อไรก็ได้และด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราอาจระงับหรือยกเลิกระบบทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อไรก็ได้ ด้วยเหตุผลใดก็ได้และโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระบบเวอร์ชันนี้ถูกจัดให้ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิอย่างเปิดเผยที่จะคิดค่าใช้จ่ายจากท่านสำหรับการใช้งานระบบทั้งหมดหรือบางส่วนและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อให้สะท้อนความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราจะไม่คิดค่าใช้จ่ายกับท่านสำหรับการระบบทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากเรา แต่เราจะสงวนสิทธิในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน และยกเลิกการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบของท่านไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม หากท่านปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมและชำระเงินถ้าและเมื่อมีข้อกำหนดดังกล่าว

8.2.3 การสละสิทธิในการดูการทดสอบและผลการทดสอบ

ข้อมูลและเนื้อหาอื่นๆ ที่ท่านมอบให้เราจะถูกประมวลผลและประเมินในระบบเพื่อการนำไปใช้โดยผู้สรรหาพนักงานใหม่ที่โพสต์ตำแหน่งงานว่างลงในระบบ การทดสอบที่ท่านจะทำและผลการทดสอบจะไม่ถูกเปิดเผยต่อท่าน และดังนั้นท่านจึงขอสละสิทธิใดๆ ที่จะเห็นการทดสอบ และ/หรือ ผลการทดสอบทั้งหมดหรือบางส่วน

8.2.4 การสละสิทธิในรายได้

ท่านขอสละสิทธิหรือการเรียกร้องใดๆ ก็ตามในอันที่จะได้รับรายได้หรือผลประโยชน์ที่เราได้มาจากการที่ท่านใช้หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่ท่านส่งมาให้เรา

8.3 นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในการใช้งานระบบ ท่านสามารถโพสต์ข้อมูลและ/หรือส่งข้อมูลบางประการเกี่ยวกับตัวท่านให้แมนพาวเวอร์ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประวัติส่วนตัวและการทำงาน ข้อมูลทางสถิติ คำตอบจากแบบทดสอบ ฯลฯ ซึ่งสามารถส่งเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ของแมนพาวเวอร์ได้ ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยต่อท่านและใช้โดยแมนพาวเวอร์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และต้องเป็นไปตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วยการอ้างอิง

8.4 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เรามีเครือข่ายข้อมูลที่ปลอดภัยซึ่งได้รับความคุ้มครองจากระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรม นโยบายรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเราได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอตามที่เราเชื่อว่าจำเป็น อย่างไรก็ตามการให้บริการระบบและเซิร์ฟเวอร์ของเรา เช่นเดียวกับแอพพลิเคชั่นทางอินเทอร์เน็ต มีความเปราะบางต่อประเด็นการรักษาความปลอดภัยหลายประการ ดังนั้นจึงควรพิจารณาไว้ก่อนว่าไม่ปลอดภัย ข้อมูลที่ถูกส่งโดยใช้ระบบอาจเสี่ยงต่อกิจกรรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัย เช่น การดักฟัง, การบุกรุกทางอิเล็กทรอนิกส์, การดักจับข้อมูล, การสแปม, การโจมตี, การแฮ็ค, การปลอมตัว, การหลอกลวง, การถอดรหัสผ่าน การละเมิด, การฉ้อโกง, การปลอมแปลงและการปนเปื้อนระบบ, การใช้ไวรัส, โปรแกรมหลอกลวงเพื่อทำลายระะบบการทำงานและโปรแกรมการลวงเพื่อดึงข้อมูลของผู้ใช้งาน ซึ่งนำไปสู่การเข้าถึงและ/หรือการค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือก่อให้เกิดความเสียหาย ในคอมพิวเตอร์ของท่านและรูปแบบและกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งอาจพิจารณาว่าผิดกฎหมาย เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการรุกรานดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้น แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออันตรายใดๆ ที่เป็นผลมาจากการกระทำดังกล่าว

เราขอแนะนำว่าท่านไม่ควรใช้ระบบหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ กับแอปพลิเคชั่นและข้อมูลที่มี “เนื้อหาอ่อนไหว” หรือ “สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อภารกิจ” ทั้งนี้ คำว่า “เนื้อหาอ่อนไหว” จะหมายถึงข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระและโดยทั่วไปแล้วจะไม่เปิดเผยต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชั่นและการใช้งานที่ “สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อภารกิจ” จะหมายถึงแอปพลิเคชั่นและการใช้งานที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย

8.4.1 ข้อตกลงว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย

ข้อตกลงต่อไปนี้ผูกพันผู้ใช้ระบบทุกคน และหากไม่ปฏิบัติตามการระวังป้องกันเหล่านี้จะเป็นเหตุผล ทำให้แมนพาวเวอร์ บอกเลิกข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูลใดๆ ระหว่างแมนพาวเวอร์ กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ท่านต้องไม่ละเมิดหรือพยายามละเมิดการรักษาความปลอดภัยระบบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (i) การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ใช้ดังกล่าว หรือการล็อกอินเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีที่ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง (ii) การพยายามตรวจสอบ สแกนหรือทดสอบจุดอ่อนของระบบหรือเครือข่ายของเรา หรือละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือยืนยันตัวตนโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง (iii) การพยายามแทรกแซงการให้บริการแก่ลูกค้า โฮสต์หรือเครือข่าย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผ่านทางการทำให้รับภาระหนัก (Overloading), “การทำให้เครือข่ายท่วม” (Flooding), “การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนมาก” (Mail-bombing) หรือ “การทำให้ขัดข้อง” (Crashing) หรือ (iv) การลอกเลียนแบบ TCP/IP Packet Header หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนหัว (Header) ในการโพสต์ข้อมูล ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ใช้เครื่องมือ ซอฟต์แวร์หรือชุดคำสั่งใดๆ เพื่อแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานของระบบหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานของเราต้องรองรับภาระหนักโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่ได้สัดส่วน

8.4.2 การละเมิดการรักษาความปลอดภัย

การละเมิดการรักษาความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่ายอาจทำให้เกิดความรับผิดทางแพ่งและ/หรือทางอาญา แมนพาวเวอร์จะตรวจสอบเหตุการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าว และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการดำเนินคดีกับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดดังกล่าว นอกจากนี้และไม่มีผลกระทบกับการเยียวยาอื่นที่แมนพาวเวอร์อาจมีสิทธิได้รับภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แมนพาวเวอร์อาจยุติการใช้งานและเข้าถึงระบบของท่านโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และในกรณีที่ท่านได้ชำระเงินจำนวนเท่าไรก็ตามเพื่อใช้งานระบบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่เป็นการลดสิทธิในการชดใช้ค่าเสียหายและ/หรือค่าชดเชยที่แมนพาวเวอร์อาจมีอยู่ แมนพาวเวอร์มีสิทธิหักลบจำนวนเงินดังกล่าว และท่านจะเสียสิทธิใดๆ ที่ท่านอาจมีในการได้รับเงินจำนวนดังกล่าวจากแมนพาวเวอร์

8.5 กรรมสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์ เช่น ข้อความ, การออกแบบ, รูปกราฟฟิก, โลโก้, รูปไอคอน, ภาพ, คลิปเสียง, การดาวน์โหลด, อินเตอร์เฟซและรหัส, ซอฟต์แวร์ และทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป และการเลือกและการเตรียมการเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ เป็นทรัพย์สินของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป บริษัทในเครือ ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ และ/หรือ ผู้ให้บริการเนื้อหาเท่านั้น และได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาที่แมนพาวเวอร์เผยแพร่บนระบบนี้อาจประกอบด้วยข้อความแจ้งกรรมสิทธิ์อื่นๆ หรืออธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการหรือเทคโนโลยีที่เป็นของแมนพาวเวอร์หรือบุคคลภายนอก ไม่มีข้อความใดในเงื่อนไขเหล่านี้ หรือในระบบที่สามารถตีความว่าเป็นการอนุญาตให้ท่านใช้สิทธิใดๆ ภายใต้สิทธิในกรรมสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตรหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของแมนพาวเวอร์ หรือบุคคลภายนอกใดๆ เว้นแต่ที่ระบุไว้อย่างเปิดเผยในสัญญาฉบับนี้

9. การปฏิเสธความรับผิด, การยกเว้นความรับผิด, การจำกัดความรับผิด, การพ้นจากพันธะหน้าที่ และการชดใช้ค่าเสียหาย

9.1 การปฏิเสธความรับผิด

แมนพาวเวอร์และบริษัทในเครือและผู้ให้บริการไม่ยอมรับความรับผิดใดๆ ต่อการใช้เว็บไซต์ของท่าน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ข้อความต่อไปนี้จะมีผลบังคับกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ ท่านต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์ด้วยตนเอง เว็บไซต์นี้ได้จัดเตรียมไว้ให้ “ตามสภาพ” และ “ตามที่เป็น” เท่านั้นโดยปราศจากการรับรอง, การรับประกันหรือเงื่อนไขทุกประเภทไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับรอง, การรับประกันหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์, การไม่ละเมิด, การสามารถขายได้, ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ สมรรถนะ, ความทนทาน, ความพร้อมใช้งาน, ความตรงต่อเวลา, ความถูกต้องแม่นยำหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งทั้งหมดถูกปฏิเสธโดยแมนพาวเวอร์ และบริษัทในเครือและผู้ให้บริการสูงสุดเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต จะไม่มีการรับรอง, การรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆ เกิดขึ้นจากการเจรจาเพื่อทำธุรกรรม การปฏิบัติตามสัญญา หรือการใช้เพื่อการค้า ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการได้มา การปรับแต่งและการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, บริการโทรศัพท์และอุปกรณ์และบริการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้ อินเทอร์เน็ตไม่ใช่สื่อที่ปลอดภัย อาจมีการชะงักและสะดุดหยุดลง และอาจมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ การทำงานของเว็บไซต์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายอย่างที่อยู่เหนือการควบคุมของแมนพาวเวอร์ การทำงานของเว็บไซต์อาจขาดความต่อเนื่องหรือสะดุดหยุดลงหรือถูกจำกัด แมนพาวเวอร์ และบริษัทในเครือและผู้ให้บริการ จะไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดก็ตามสำหรับความเสียหายหรือค่าเสียหายที่ท่านหรือบุคคลอื่นได้รับอันเป็นผลจากการที่แมนพาวเวอร์ไม่สามารถหรือปฏิเสธ หรือมีความล้มเหลวหรือล่าช้าในการรับ, การเข้าถึง, การประมวลผลหรือการยอมรับการติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ส่งถึงแมนพาวเวอร์ ผ่านทางเว็บไซต์หรืออีเมล หรือสำหรับความเสียหายหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากความล้มเหลวในการทำงาน, การทำงานผิดปกติ, การชะงักงัน, การเปลี่ยนแปลง, การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการยกเลิก

การบริการเว็บไซต์หรืออีเมล ทั้งนี้โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องนัยทั่วไปของข้อความที่ได้กล่าวมาแล้ว แมนพาวเวอร์ และบริษัทในเครือและผู้ให้บริการไม่ได้ให้การรับรอง การรับประกันหรือเงื่อนไขว่า (ก) เว็บไซต์จะสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์, แท็บเล็ตและอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องของท่าน (ข) เว็บไซต์จะพร้อมใช้งานหรือจะทำงานโดยไม่มีการชะงัก หรือจะปราศจากความผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ จะได้รับการแก้ไข (ค) เว็บไซต์จะตรงกับความต้องการของท่าน (ง) ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์หรือได้มาจากเว็บไซต์จะถูกต้อง, ครบถ้วน, ต่อเนื่องหรือทันท่วงที (จ) อาจได้ผลลัพธ์บางประการจากการใช้เว็บไซต์ (ฉ) การใช้เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการสำรวจและการดาวน์โหลดข้อมูลจะปราศจากไวรัส, โปรแกรมหลอกลวงเพื่อทำลายระบบการทำงาน, โปรแกรมการลวงเพื่อดึงข้อมูลของผู้ใช้งานหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือการชะงักงัน หรือ (ช) การใช้เว็บไซต์จะไม่ละเมิดสิทธิ (ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) ของบุคคลใดก็ตาม และแมนพาวเวอร์ และบริษัทในเครือและผู้ให้บริการ ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ และทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวสูงสุดเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต

9.2 การยกเว้นความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม แมนพาวเวอร์ และบริษัทในเครือและผู้ให้บริการจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดก็ตามสำหรับการสูญเสียการใช้งาน, การสูญเสียการผลิต, การสูญเสียรายได้หรือกำไร (ที่คาดหมายหรืออย่างอื่น), การสูญเสียตลาด, การสูญเสียทางเศรษฐกิจ, ความเสียหายพิเศษ ข้างเคียง ทางอ้อมหรือสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ ทั้งในทางสัญญา, ทางละเมิด, ความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือภายใต้ทฤษฎีอื่นของกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่านหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม และโดยไม่คำนึงถึงความประมาทเลินเล่อหรือความผิดพลาดหรือการกระทำผิดอื่นๆ ของแมนพาวเวอร์หรือบริษัทในเครือและผู้ให้บริการใดๆ หรือบุคคลใดก็ตามที่แมนพาวเวอร์หรือบริษัทในเครือและผู้ให้บริการ รับผิดชอบ และแม้ว่าแมนพาวเวอร์หรือบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสูญเสียหรือ

ความเสียหายดังกล่าวกับท่านหรือบุคคลอื่นหรือไม่ก็ตาม การยกเว้นการรับประกันบางประการ และการยกเว้นความรับผิดบางประการเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายในบางประเทศ ทั้งนี้ การจำกัดตามกฎหมายดังกล่าวอาจมีผลบังคับสำหรับท่าน

9.3 การจำกัดความรับผิด

โดยไม่เป็นการจำกัดเงื่อนไขที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดทั้งหมดของแมนพาวเวอร์ หรือบริษัทในเครือและผู้ให้บริการ ที่มีต่อท่านหรือบุคคลอื่นสำหรับการเรียกร้องการดำเนินคดี, ความรับผิด, พันธะหน้าที่, ค่าเสียหาย, ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งที่เกิดจากสัญญา, การละเมิด, ความประมาทเลินเล่อ, ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือภายใต้ทฤษฎีอื่นของกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม และโดยไม่คำนึงถึงความประมาทเลินเล่อหรือความผิดพลาดหรือการกระทำผิดอื่นๆ ของแมนพาวเวอร์หรือบริษัทในเครือและผู้ให้บริการใดๆ หรือบุคคลที่แมนพาวเวอร์หรือบริษัทในเครือและผู้ให้บริการใดๆ รับผิดชอบ จะต้องไม่เกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือจำนวนที่ท่านจ่ายให้แมนพาวเวอร์สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า การจำกัดความรับผิดบางประการเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายในบางประเทศ ทั้งนี้ การจำกัดตามกฎหมายดังกล่าวอาจมีผลบังคับสำหรับท่าน

9.4 การหลุดพ้นความรับผิด

ท่านขอหลุดพ้นความรับผิด, ยกเลิกและปลดปล่อยแมนพาวเวอร์ และบริษัทในเครือและผู้ให้บริการ รวมถึง ผู้รับสิทธิเฟรนไชส์, หุ้นส่วน, ตัวแทน, กรรมการ, เจ้าหน้าที่, ลูกจ้าง, ผู้ให้ข้อมูล, ผู้ให้บริการ, ซัพพลายเออร์, ผู้รับจ้างช่วง, ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งหมดตลอดไปเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต จากสิทธิการเรียกร้อง, การร้องเรียน, การทวงถาม, มูลคดี, การดำเนินการทางกฎหมาย, ความรับผิด, พันธะหน้าที่, ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและการชำระเงินทุกรูปแบบและลักษณะและไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็ตาม ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ ทั้งที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้และจะปรากฏขึ้นหลังจากนี้ ซึ่งเกิดจาก เกี่ยวข้องกับหรือเชื่อมโยงกับการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้

9.5 การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงว่าจะชดใช้, แก้ต่างและปกป้องแมนพาวเวอร์ และบริษัทในเครือและผู้ให้บริการ รวมไปถึงผู้รับสิทธิเฟรนไชส์, หุ้นส่วน, ตัวแทน, กรรมการ, เจ้าหน้าที่, ลูกจ้าง, ผู้ให้ข้อมูล, ผู้ให้บริการ, ซัพพลายเออร์, ผู้รับจ้างช่วง, ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งหมด (ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า “ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้”) ให้พ้นจากความรับผิดและค่าใช้จ่ายทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่ได้รับการชดใช้อันเกี่ยวเนื่องกับการเรียกร้องหรือการทวงถามใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของท่านหรือการที่ท่านละเมิดสัญญา ท่านจะให้ความช่วยเหลือและร่วมมืออย่างเต็มที่ตามที่ได้รับการร้องขอโดยมีเหตุอันควรจากฝ่ายที่ได้รับการชดใช้เพื่อแก้ต่างการเรียกร้องหรือการทวงถามใดๆ คำแนะนำและข้อมูลที่ให้โดยแมนพาวเวอร์ หรือบริษัทในเครือและผู้ให้บริการหรือตัวแทนของแต่ละฝ่ายจะไม่ทำให้เกิดการรับรอง การรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆ หรือแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งเงื่อนไขในหัวข้อการปฏิเสธความรับผิด, การยกเว้นความรับผิด, การจำกัดความรับผิด, การหลุดพ้นความรับผิดหรือการชดใช้ค่าเสียหาย และท่านจะไม่เชื่อถือในคำแนะนำหรือข้อมูลดังกล่าว

9.6 การจัดสรรความเสี่ยงและความรับผิดอย่างเป็นธรรม

ท่านรับทราบและตกลงว่าสัญญาฉบับนี้เป็นการจัดสรรความเสี่ยงและความรับผิดอย่างเป็นธรรม

10. ความเป็นเจ้าของและการใช้เว็บไซต์โดยได้รับอนุญาต

กรรมสิทธิ์ © แมนพาวเวอร์ อิงค์ พ.ศ. 2559 สงวนสิทธิ์ทั้งหมด เว็บไซต์และข้อมูลทั้งหมด (ทั้งในรูปแบบข้อความ, ภาพกราฟฟิก, วีดีโอและเสียง) ภาพ, รูปไอคอน, ซอฟต์แวร์, การออกแบบ แอปพลิเคชั่น, เครื่องคิดเลข, แบบจำลอง, ข้อมูลและองค์ประกอบอื่นๆ ที่อยู่ในหรือผ่านทางเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของแมนพาวเวอร์ บริษัทในเครือและผู้ให้บริการและอื่นๆ และได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้าและอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกาและสากล การใช้งานเว็บไซต์ของท่านไม่ได้ทำให้ท่านมีสิทธิเป็นเจ้าของหรือสิทธิอื่นๆ ในเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์ต้องเป็นไปในลักษณะที่อธิบายอย่างเปิดเผยในสัญญาฉบับนี้เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งและเว้นแต่สัญญาจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ท่านจะต้องไม่คัดลอก, เลียนแบบ, ทำซ้ำ, เผยแพร่ซ้ำ, อัพโหลด, โพสต์, ส่ง, ดัดแปลง, ทำดัชนี, จัดหมวดหมู่, ทำปลอมหรือแจกจ่ายไม่ว่าในทางใดก็ตามซึ่งเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากแมนพาวเวอร์ก่อน การใช้เว็บไซต์ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

11. ข้อมูลเครื่องหมายการค้า

MANPOWER®, MANPOWERJOBS.COM™, Manpower Jobs App, โลโก้แมนพาวเวอร์ และเครื่องหมายและโลโก้อื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนซึ่งแมนพาวเวอร์เป็นเจ้าของหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ ชื่อและโลโก้ผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจเป็นเครื่องหมายการค้า, ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนของเจ้าของ การใช้ชื่อทางการค้า, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการและโลโก้ (ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า “เครื่องหมาย”) ที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด ไม่มีสิ่งใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือที่อื่นใดที่จะถูกตีความว่าเป็นการให้อนุญาตโดยนัยการละเมิดหรือสิ่งอื่นใดใบอนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์

12. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แมนพาวเวอร์เก็บ, ใช้และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงชื่อ, ที่อยู่, ข้อมูลการติดต่อ (โทรศัพท์/อีเมล), ประวัติย่อ, ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน (ประสบการณ์, ทักษะ หรือการศึกษา) งานและวิธีการติดต่อสื่อสารที่ต้องการ ตามคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ในหน้า นโยบายความเป็นส่วนตัว แมนพาวเวอร์อาจทำการแก้ไขเพิ่มเติมคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของตนเอง โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือมีความรับผิดต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม ด้วยการยอมรับสัญญาฉบับนี้ และแต่ละครั้งที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ นั่นหมายความว่าท่านให้ความยินยอมแก่แมนพาวเวอร์ในการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามตามคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับในขณะนั้น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือมีความรับผิดต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม

13. เว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือทรัพยากรและธุรกิจอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัทในเครือและผู้ให้บริการ หรือบุคคลอื่น (ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์อื่น”) เว็บไซต์อื่นเป็นอิสระจากแมนพาวเวอร์ อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน และแมนพาวเวอร์ ไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับต่อ หรือการควบคุมเหนือเว็บไซต์อื่น ธุรกิจ สินค้า บริการหรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น การลิงค์ไปเว็บไซต์อื่นมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น แมนพาวเวอร์ไม่ได้สนับสนุนหรือรับรองเว็บไซต์อื่นหรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นดังกล่าว รวมทั้งสินค้าหรือบริการที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์อื่นเหล่านั้น การใช้งานเว็บไซต์อื่นของท่าน และการที่ท่านติดต่อสัมพันธ์กับเจ้าของหรือผู้ทำเว็บไซต์อื่นเป็นความเสี่ยงของท่านเอง และท่านต้องไม่ทำการเรียกร้องใดๆ ต่อแมนพาวเวอร์ เนื่องจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์อื่นหรือติดต่อสัมพันธ์กับเจ้าของหรือผู้ทำเว็บไซต์อื่นดังกล่าว

14. การลิงค์, การวางกรอบ, การคัดลอก, การดึงข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูลกับเว็บไซต์

ห้ามมิให้ทำการลิงค์มาที่เว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเปิดเผยจากแมนพาวเวอร์โดยเด็ดขาด นอกจากนี้ยังห้ามมิให้ทำการวางกรอบ, การคัดลอก, การดึงข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูลกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะในรูปแบบใดหรือด้วยวิธีใดก็ตาม

15. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ด้วยการให้ข้อมูลแก่แมนพาวเวอร์ผ่านทางเว็บไซต์ ท่านได้อนุญาตอย่างเปิดเผย และท่านได้รับรองและรับประกันว่าท่านมีสิทธิที่จะอนุญาตให้แมนพาวเวอร์ ได้รับสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ได้ สามารถโอนได้ ต่อเนื่องตลอดไป ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวและมีผลบังคับทั่วโลก ที่จะใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, ตีพิมพ์ ทำบัญชีข้อมูลเกี่ยวกับ แก้ไข, แปล, แจกจ่าย, กระทำการต่อสาธารณะ, แสดงต่อสาธารณะและทำงานสืบเนื่องจากข้อมูลทั้งหมดดังกล่าว หากไม่สอดคล้องกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของแมนพาวเวอร์ ถ้าเป็นไปได้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ สื่อหรือเทคโนโลยีใดก็ตาม ทั้งที่ทราบในปัจจุบันหรือที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต สำหรับการใช้ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์นี้

16. การสิ้นสุดลงของสัญญาฉบับนี้หรือเว็บไซต์

หากท่านละเมิดเงื่อนไขใดก็ตามของสัญญาฉบับนี้ ท่านจะไม่มีสิทธิใช้เว็บไซต์ได้อีกต่อไป แมนพาวเวอร์อาจดำเนินการดังต่อไปนี้เมื่อไรก็ได้และด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตนเอง (ก) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนชั่วคราวหรือถาวร หรือ (ข) จำกัด ระงับหรือยกเลิก (ทั้งหมดหรือบางส่วน) การอนุญาตให้ท่านสามารถเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีความรับผิดใดๆ ต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม หากสัญญาฉบับนี้หรือการอนุญาตให้ท่านสามารถเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์สิ้นสุดลงด้วยตัวท่านเองหรือบุคคลที่ท่านเป็นตัวแทน หรือโดยแมนพาวเวอร์ แล้ว (ก) สัญญาฉบับนี้และข้อตกลงอื่นๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้นระหว่างแมนพาวเวอร์กับบุคคลใดก็ตามที่ท่านเป็นตัวแทน จะยังคงมีผลบังคับและผูกพันท่านและบุคคลใดก็ตามที่ท่านเป็นตัวแทนร่วมกันและแยกกัน เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ของท่านก่อนหน้านี้ และทุกสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับ เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากการเข้าถึงและการใช้งานดังกล่าว และ (ข) แมนพาวเวอร์ อาจยังคงใช้ เปิดเผยหรืออาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

17. กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญาและการระงับข้อพิพาท

เว็บไซต์นี้ถูกควบคุมโดยแมนพาวเวอร์ จากเมืองมิลวอกี รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา สัญญาฉบับนี้ การใช้เว็บไซต์ของตัวท่านเอง และเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของรัฐบาลกลาง ยกเว้นกฎเกณฑ์ว่าด้วยกฎหมายระหว่างกฎหมายแผนกบุคคลหรือการขัดกันแห่งกฎหมาย ซึ่งจะนำไปสู่การนำกฎหมายอื่นมาใช้ ความขัดแย้งหรือการเรียกร้องที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ หรือการละเมิดสัญญา ให้ระงับด้วยการอนุญาโตตุลาการซึ่งบริหารจัดการโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งอเมริกาภายใต้ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ และคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการสามารถรับรองโดยศาลที่มีเขตอำนาจ กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการโดยอนุญาโตตุลาการคนเดียว สถานที่สำหรับการอนุญาโตตุลาการคือเมืองมิลวอกี รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงข้อความก่อนหน้านี้ ท่านหรือแมนพาวเวอร์ มีสิทธิขอรับความคุ้มครองชั่วคราวจากศาลที่มีเขตอำนาจในเมืองมิลวอกี รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนหรือระหว่างการอนุญาโตตุลาการ การเรียกร้องหรือมูลคดี

ที่ท่านอาจมีโดยเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์ของท่าน สัญญาฉบับนี้หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องใดๆ จะต้องริเริ่มภายในหก (6) เดือนหลังจากการเรียกร้องหรือมูลคดีเกิดขึ้น หลังจากระยะเวลาดังกล่าว การเรียกร้องหรือมูลคดีดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตอีกต่อไป แม้ว่ากฎหมายจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่นก็ตาม

18. การร้องเรียน

หากพบเห็นการกระทำหรือกิจกรรมใดก็ตามที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไปที่ กรุณาแจ้งไปที่ [email protected] แมนพาวเวอร์จะทำการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดดังกล่าว และจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหากสงสัยว่าจะมีการก่อคดีอาญา การละเมิดดังกล่าวอาจนำไปสู่ความรับผิดทางอาญาและทางแพ่ง

19. การละเมิดและการสละสิทธิ์

หากท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือสิทธิอื่นใดก็ตามของ แมนพาวเวอร์ เราขอสงวนสิทธิในการเพื่อให้ได้รับการเยียวยาตามหลักกฎหมายและหลักความชอบธรรมจากท่าน หากเราไม่ใช้สิทธิหรือบังคับให้เป็นไปตามความใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านตกลงว่าการที่เราไม่ใช้สิทธิดังกล่าวไม่ใช่การสละสิทธิ์อื่น ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

หากศาลเห็นว่าสิทธิหรือข้อสัญญาประการหนึ่งหรือมากกว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ท่านตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือจะมีผลบังคับต่อไป และหากกฎหมายอนุญาต ศาลจะทำให้เจตนาของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นผลตามที่สะท้อนในสิทธิและข้อสัญญาดังกล่าวที่ถูกประกาศให้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้

20. เรื่องอื่นๆ

ถ้าข้อความใดก็ตามในสัญญาฉบับนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ถือว่าข้อความดังกล่าวถูกแยกออกจากข้อความส่วนที่เหลือของสัญญาฉบับนี้ และจะไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องหรือการสามารถใช้บังคับได้ของข้อสัญญาที่เหลือ ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงความใดๆ ในสัญญาฉบับนี้ที่ขัดกัน เงื่อนไขต่อไปนี้ของสัญญา และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดที่จำเป็นต่อการตีความหรือการบังคับใช้สัญญา จะยังคงอยู่ต่อไปโดยไม่มีกำหนดเวลาหลังจากสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง และจะยังคงมีผลบังคับโดยสมบูรณ์ และผูกพันคู่สัญญา ได้แก่ ข้อ 9 (การปฏิเสธความรับผิด การยกเว้นความรับผิด, การจำกัดความรับผิด, การพ้นจากพันธะหน้าที่และการชดใช้ค่าเสียหาย) ข้อ 10 (ความเป็นเจ้าของและการใช้เว็บไซต์นี้โดยได้รับอนุญาต) ข้อ 12 (การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ข้อ 13 (เว็บไซต์อื่น) ข้อ 16 (การสิ้นสุดลงของสัญญาและเว็บไซต์) ข้อ 17 (กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญาและการระงับข้อพิพาท) และข้อ 20 (เรื่องอื่นๆ) เงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อและมีผลผูกพันแมนพาวเวอร์ กับบริษัทในเครือและผู้ให้บริการแต่ละราย และผู้สืบตำแหน่ง, ผู้รับโอนและบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ละราย และท่านและทายาท, ผู้จัดการทรัพย์สินตามพินัยกรรม, ผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้ง, ผู้สืบตำแหน่งและตัวแทนของท่าน และบุคคลทั้งหมดที่ท่านเป็นตัวแทน และผู้สืบตำแหน่ง, ผู้รับโอนและบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ทั้งท่านและบุคคลที่ท่านเป็นตัวแทนต้องไม่โอนสัญญาฉบับนี้หรือสิทธิและพันธะหน้าที่ภายใต้สัญญาให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเปิดเผยจากแมนพาวเวอร์ก่อน โดยที่แมนพาวเวอร์อาจใช้ดุลยพินิจในการระงับการให้ความยินยอมดังกล่าวได้ แมนพาวเวอร์สามารถโอนสัญญาฉบับนี้หรือสิทธิและพันธะหน้าที่ภายใต้สัญญาให้บุคคลอื่นโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านหรือจากบุคคลใดก็ตามที่ท่านเป็นตัวแทนการให้ความยินยอมหรือการสละสิทธิ์โดยฝ่ายใดก็ตามต่อหรือในการละเมิดหรือการผิดนัดของอีกฝ่ายหนึ่งในการปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้จะถือว่าเป็นการให้ความยินยอมหรือการสละสิทธิ์ต่อหรือในการละเมิดหรือการผิดนัดที่ต่อเนื่องกัน หรือการละเมิดหรือการผิดนัดอื่นสำหรับพันธะหน้าที่นั้นๆ หรืออื่นใดก็ตามของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าว การให้ความยินยอมหรือการสละสิทธิ์จะไม่มีผลบังคับ เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ท่านและบุคคลใดก็ตามที่ท่านเป็นตัวแทน (ฝ่ายหนึ่ง) กับแมนพาวเวอร์และบริษัทในเครือและผู้ให้บริการ (อีกฝ่ายหนึ่ง) เป็นคู่สัญญาอิสระ และสัญญาฉบับนี้ และการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ไม่ได้สร้างและไม่มีเจตนาที่จะสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะตัวแทน, ห้างหุ้นส่วน, กิจการร่วมค้า, การว่าจ้างหรือแฟรนไชส์ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ร้องขอและกำหนดอย่างเปิดเผยว่าสัญญาฉบับนี้และเอกสารอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องต้องทำเป็นภาษาอังกฤษ สิทธิใดๆ ที่สัญญาฉบับนี้ไม่ได้ให้อย่างเปิดเผยเป็นสิทธิที่สงวนไว้สำหรับแมนพาวเวอร์ สัญญาฉบับนี้อาจมีการแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า