มากกว่า 6 ปี ที่ผ่านมา -

Gig Responsibly แรงงานยุคใหม่แห่งอนาคต

14

​​Gig Responsibly แรงงานยุคใหม่แห่งอนาคต

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 82 ประเทศทั่วโลก

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เผยผลสำรวจจากกระแสแนวโน้มทิศทางแรงงานเปลี่ยนเข้ากับกระแสการทำงานมิติใหม่ที่ทั่วโลกให้ความสนใจกับ “gig responsibly” หรือสังคมในประเทศไทยอาจคุ้นชินกับคำว่า “gig economy” ซึ่งคือเศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนด้วยการทำงานของสังคมยุคใหม่ที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตจากการมีทักษะสร้างงาน สร้างอาชีพ สู่การมีรายได้ที่มากขึ้น

ขณะเดียวกัน ยังรักษาสมดุลในชีวิตไว้ได้ ซึ่งจากฐานเดิมในประเทศมีจำนวนแรงงานกลุ่มดังกล่าวอยู่ร้อยละ 30 และในอนาคตจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยครั้งนี้ถือเป็นการเผยผลการเติบโตของแรงงานที่ทั่วโลกเรียก gig worker (แรงงานระยะสั้น) เพื่อให้ประเทศไทยเตรียมพร้อมรับมือในอนาคตและวางแผนตั้งรับในระยะยาว

“สุธิดา กาญจนกันติกุล” ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า gig responsibly มีการเติบโตของแรงงานกลุ่มนี้จำนวนมากในช่วง 10-15 ปีผ่านมา เพราะลักษณะการทำงานของคนยุคใหม่ออกจากกรอบแบบเดิม ๆ หรืองานในลักษณะทางเลือกมากยิ่งขึ้น

สำหรับประเด็นนี้ “โจนัส ไพรซิง” ประธานบริษัท และซีอีโอ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ให้นิยามไว้ว่า ขณะนี้สิ่งที่คนต้องการกำลังเปลี่ยนแปลงคือ การทำงานเป็นระยะเวลานานขึ้น ต้องการเรียนรู้มากขึ้น และมองหาสมดุลที่ดีขึ้นระหว่างงานและครอบครัว

“ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการรับจ้างเป็นพนักงานเต็มเวลา และองค์กรเองก็ไม่ต้องการจ้างพนักงานลักษณะนี้ เสมอไปเช่นกัน สิ่งที่สร้างความมั่นคงให้แก่การทำงาน โอกาสในการเติบโต ความเจริญก้าวหน้าสำหรับตัวบุคคล และประเทศชาติคือทักษะต่าง ๆ วิธีการทำงานแบบใหม่ ๆ”

“เพราะคนร้อยละ 87 ทั่วโลกเปิดใจให้กับการทำงานรูปแบบใหม่ (NexGen work) เหตุผลหลักในการทำงานรูปแบบใหม่คือการมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 38) การพัฒนาทักษะใหม่ ๆ (ร้อยละ 38) และประสิทธิภาพในการควบคุมตารางเวลา (ร้อยละ 32) เพื่อรับผิดชอบดูแลด้านต่าง ๆ ของชีวิตตัวเอง และคนในครอบครัวเพื่อรักษาสมดุลชีวิตในเวลาเดียวกัน”

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย จึงมองถึงปรากฏการณ์ gig responsibly แรงงานยุคใหม่ที่ทั่วโลกให้คำนิยามว่าเป็นวิธีการทำงานรูปแบบใหม่แห่งอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องหันมาให้ความสนใจ

จากการสำรวจในกลุ่มคนจำนวน 9,500 คน ใน 12 ประเทศ โมเดลการทำงานทางเลือกที่ทั่วโลกให้ความสนใจ และประเทศไทยที่เข้ามามีบทบาท และกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก gig เป็นลักษณะของการทำงานระยะสั้น มีความเป็นอิสระ รับงานเป็นครั้ง ๆ และทำงานได้หลากหลายในเวลาเดียวกัน ได้แก่ งานนอกเวลา, งานด่วน, งานจ้างตามสัญญา, งานชั่วคราว, งานอิสระ, งานรับเหมา, งานออนไลน์ และการทำงานบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ กำลังมีบทบาทความสำคัญต่อภาคธุรกิจ และแรงงาน

ดังนั้น ความต้องการความยืดหยุ่น และแนวทางการทำงานแบบใหม่ ๆ ที่สามารถบูรณาการเรื่องงาน และครอบครัวเข้าด้วยกัน จึงถือเป็นสิ่งที่แรงงานยุคใหม่ต้องการ และมองหา

“สุธิดา” กล่าวต่อว่า gig responsibly ถือเป็นวิธีการทำงานในมิติใหม่ของประเทศไทยที่ควรจับตามอง เพราะจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยปัจจัยหลัก คือ 1.เป็นแรงงานที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 2.เป็นแรงงานที่เปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานของโลกอนาคต 3.เปลี่ยนวิถีชีวิตของแรงงานเป็นผู้ประกอบการ

“4.เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากทุนนิยมเป็นทักษะนิยม 5.เป็นการกระจายรายได้ให้เข้าถึงแรงงานในทุกกลุ่ม เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม 6.แรงงานจะยกระดับสู่การเป็นแรงงานคุณภาพสูงที่มีการพัฒนาทักษะ และเรียนรู้ตลอดเวลาตามเทคโนโลยี และทักษะที่ต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป gig responsibly จะเกิดขึ้นทุกกลุ่มแรงงาน ทุกช่วงวัย ทั้งแรงงานในระบบ และนอกระบบ เหตุผลเพราะทุกคนอยากมีรายได้ที่มากขึ้น, มีความยืดหยุ่น, อยากมีทางเลือก และที่สำคัญยังต้องการความมั่นคงอีกด้วย”

“ดังนั้น การปรับตัวในอนาคตของประเทศไทย ทั้งภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และนายจ้าง จากแนวคิดของแรงงานกลุ่ม gig responsibly ที่ปัจจุบันมีถึงร้อยละ 30 ในอัตราส่วนแรงงาน 65 ล้านคนในประเทศ องค์กรต้องปรับตัวทั้งโครงสร้าง และรูปแบบการจ้างงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยมีทั้งแรงงานประจำ มีการใช้ outsource การจ้างงานแบบชั่วคราว และสัญญาจ้างในระยะเวลาต่าง ๆ ซึ่งทิศทางจะเริ่มมีการสอดรับกันมากขึ้น และถือเป็นทิศทางที่ดี เพราะแรงงานที่มีทักษะการทำงานเฉพาะด้านจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น”

“ดังนั้น ภาคแรงงานจึงต้องปรับตัวด้วย 5 ทักษะ ดังนี้ 1.มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย 2.มีวินัยและความรับผิดชอบสูง 3.การบริหารจัดการชีวิต 4.มีความยืดหยุ่นรับมือความหลากหลาย และ 5.เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”

จึงจะทำให้ลักษณะงานมีความยั่งยืนในระยะยาว

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป
ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ
แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร
รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว
และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด 

ติดต่อฝ่ายการตลาด: 

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agencyจบใหม่เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน