ประมาณ 6 ปี ที่ผ่านมา -

EEC โต แมนพาวเวอร์แนะสร้างแรงงานด้วยการบูรณาการทักษะอาชีพอาชีพไหนมาแรง

18

​​EEC โต แมนพาวเวอร์แนะสร้างแรงงานด้วยการบูรณาการทักษะอาชีพอาชีพไหนมาแรง

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 82 ประเทศทั่วโลก

นโยบายภาครัฐพยายามผลักดันให้เกิดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี โดยต้องการให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2575 พร้อมชักจูงการลงทุนบริษัทชั้นนำทั่วโลกให้มาลงทุนใน ประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ภาคแรงงานได้รับอานิสงส์เกิดความต้องการแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น

สุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดเผยว่า ความต้องการแรงงานในพื้นที่อีอีซีที่ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา จะเพิ่มขึ้นได้กี่เท่าตัวนั้น ยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด เนื่องจากทุกฝ่ายอยู่ระหว่างรอทิศทางของภาครัฐ ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนดังนั้น ความต้องการแรงงานในพื้นที่จะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ตามการลงทุนของภาคเอกชน โดยระยะแรกที่จะสามารถ ขับเคลื่อนภาคแรงงานได้ จะมาจากความพร้อมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ แปรรูปอาหาร เชื้อเพลิง เคมีชีวภาพ รวมถึงภาคขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการแบบดั้งเดิมมีการนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 เช่นกัน

สำหรับระยะที่สอง การพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 เต็มรูปแบบ เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จะต้องพึ่งพาเงินลงทุนจากบริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนก่อสร้างโรงงานใหม่ ลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่

ดังนั้น ภาคแรงงานจะต้องพัฒนาทักษะด้วยการใช้ศาสตร์เชิงประยุกต์ บูรณาการทักษะอาชีพอื่นเข้าด้วยกัน เพราะจะเป็นเทรนด์ใหม่ของสายอาชีพที่ผู้ประกอบการจะมีความต้องการสูง เช่น ทักษะวิชาชีพของช่างไฟฟ้ารวมกับเครื่องกลหรือทักษะด้านชีววิทยารวมกับเคมี ซึ่งจะมีโอกาสด้านหน้าที่และการจ้างงานมากกว่าผู้อื่น

ในส่วนของสายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่อีอีซี ได้แก่ ช่างเทคนิค พนักงานก่อสร้าง พนักงานฝ่ายขนส่งและโลจิสติกส์ วิศวกร นักล่ามและแปลภาษา และไอที ซึ่งจะรองรับความต้องการทั้งภาคอุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency