มากกว่า 4 ปี ที่ผ่านมา -

การขาดแคลนบุคคลากรที่มีความสามาราถประจำปี 2563 : ปิดช่องว่างของทักษะ

Thumb Web Closing The Gap