มากกว่า 4 ปี ที่ผ่านมา -

รายงานผลการวิเราะห์ดัชนีแรงงานในภาพรวมระดับโลก ประจำปี 2562

1578985568