ประมาณ 4 ปี ที่ผ่านมา -

บริการรับจ้างเหมาแรงงานตำแหน่ง Subcontractor

1483607126

​บริการรับจ้างเหมาแรงงานตำแหน่ง Subcontractor

ในปัจจุบันลักษณะของบริการการสรรหาบุคลากรและการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานในองค์กรนั้น มีหลายรูปแบบด้วยกัน โดยสามารถยกตัวอย่างของให้บริการดังนี้ การจ้างเป็นพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว หรือจะเป็นพนักงานรายวัน เป็นต้น ซึ่งลักษณะของการหาแบบ Sub-Contractor นั้นก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะเข้ามาสามารถช่วยตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้

Sub-contractor เป็นการนำเสนอรูปแบบของการบริการรับจ้างเหมาแรงงาน โดยสามารถกล่าวเรียกได้ว่า “ผู้รับจ้างงานช่วง” หรือสามารถอธิบายการให้การบริการลักษณะนี้อย่างละเอียด กล่าวคือ การรับช่วงงานบางส่วนจากผู้รับเหมาหลักไปทำ โดยที่ผู้รับเหมาหลักจะยังคงเป็นผู้รับผิดชอบงานทั้งหมดเช่นเดิม หรืออาจจะเป็นงานที่ต้องการทักษะและความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านของในแต่ละสายอาชีพ ซึ่งบริการ Sub-contractor ไม่ได้จำกัดความต้องการที่องค์กรต้องการหาพนักงานอยู่เพียงแค่ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เท่านั้น แต่ยังได้ขยายความต้องการไปถึง พนักงานผลิต พนักงานขนส่งสินค้า พนักงานขับรถ รวมถึงพนักงานตำแหน่งอื่นๆทั่วไปอีกด้วย ซึ่งทำให้หลากหลายองค์กรที่ต้องการใช้บริการในรูปแบบดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถสรุปข้อดีและข้อเสียของการใช้บริการ

การใช้บริการหา Sub-contractor จะทำให้องค์กรต่างๆได้ประโยชน์ดังต่อไปนี้

1.ได้พนักงานที่มีทักษะและความชำนาญตรงตามความต้องการ และอาจมีโอกาสเป็นพนักงานประจำขององค์กรได้ในอนาคต

2.ลดต้นทุนการผลิตของธุรกิจ และสามารถควบคุมกำลังผลิตได้

3.ลดภาระในการจัดการทั้งเรื่องการสรรหาบุคลากร เอกสาร อีกทั้งยังได้ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย

4.หากพนักงานลาออกหรือไม่พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน สามารถหาพนักงานมาทดแทนได้ง่าย

5.สามารถขยายกำลังคนและลดกำลังคนได้อย่างยืดหยุ่น แล้วแต่โปรเจคท์ของงาน

โดยหากกล่าวถึงเรื่องอัตราค่าจ้างพนักงาน Sub-Contractor มีส่วนประกอบหลายอย่างให้ต้องพิจารณา ถึงแม้ว่าองค์กรที่ว่าจ้างผู้ให้บริการในรูปแบบดังกล่าวจะไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย และค่าจ้างให้กับพนักงานโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามองค์กรที่ว่าจ้างก็ยังคงต้องจ่ายค่าบริการในการสรรหาบุคลากรให้กับบริษัทที่ให้บริการในการจัดหา Sub- contractor แทน แล้วบริษัทจัดหา Sub- contractor จะเป็นคนจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานอีกทอดหนึ่งเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเกิดประสิทธิผล โดยทั้งนี้การคิดคำนวณอัตราค่าจ้างการให้บริการในรูปแบบดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ทักษะพิเศษ และประสบการณ์ ที่ทางองค์กรต้องการมาประกอบอีกด้วย รวมทั้งสถานที่ทำงานก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างของอัตราค่าจ้างที่จะสูงขึ้นตามไปด้วย

การจ้างพนักงานแบบ Sub-Contractor นั้นถือเป็นการให้บริการโดยอาศัยการว่าจ้างพนักงานเพื่อเข้ามาทำงาน โดยอาจจะเป็นการจ้างพนักงานมารับเหมาช่วงของงานทั้งหมด หรืออาจจะเป็นเพียงแค่การทำแค่บางส่วนของโปรเจคท์ที่จำเป็นต้องอาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษโดยเฉพาะ เพื่อเข้ามาช่วยในการลดต้นทุนการผลิตของธุรกิจ และสามารถควบคุมกำลังการผลิตได้ การจ้างพนักงานแบบ Sub-Contractor จึงเป็นการจ้างงานที่อาจจะมาเติมเต็มการทำงานขององค์กรเพื่อให้ออกมามีคุณภาพที่ดีมากขึ้น