มากกว่า 3 ปี ที่ผ่านมา -

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคี และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย

News Thumb Unfpa

​แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่องการพัฒนาแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีและ

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย เพื่อวางแนวทางในการนำเสนอการแก้ไขปัญหาประเด็นความรุนแรงเชิงเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเยาวชน โดย ดร.มนทกานติ์ เชื่อมชิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนจากภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ ตัวแทนจากเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม, มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาคนพิการ, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ เป็นต้น และร่วมสะท้อนประสบการณ์แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านการแสดงวิสัยทัศน์จากแต่ละองค์กร