มากกว่า 3 ปี ที่ผ่านมา -

เทคนิคสำหรับผู้จัดการมือใหม่ให้ประสบความสำเร็จแบบมือโปร

Thumbnail

​ปัจจุบันมีคนเก่งเกิดขึ้นมากมายหลายด้าน จากหลายปัจจัยและมีโอกาสก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการมือใหม่อย่างรวดเร็ว ในยุคดิจิทัลที่การเติบโตของเทคโนโลยีและปัจจัยอื่นๆ ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจในทุกมุมมอง แม้กระทั่งการบริหารทรัพยากรบุคคลก็ถูกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันก้าวกระโดดนี้เช่นกัน ทั้ง 4 เทคนิค จะช่วยให้ผู้จัดการมือใหม่ประสบความสำเร็จก้าวสู่เป็นผู้จัดการมือโปรต่อไป

1. Trust Worthy & Change

ประการสำคัญมากคือ การมีจรรยาบรรณและการสร้าง ความน่าเชื่อถือ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการทำงานในบทบาทผู้จัดการ เพื่อให้เราเข้าใจบทบาทเป้าหมาย ตัวเองที่สำคัญ การสร้างความน่าเชื่อถือในฐานะเป็นผู้จัดการมือใหม่ให้กับทีมงานที่เราบริหารอยู่ และ บุคลากรในองค์กรให้เชื่อถือเรา เพราะหากเราสามารถสร้างได้เหมือนการก้าวไปสู่มือโปรก็มีโอกาสสำเร็จไปกว่าครึ่ง


2. Engaging

ผู้จัดการมือใหม่ควรต้องมีความสำนึกรับผิดชอบในงานที่ทำ และทีมที่บริหารมุ่งเน้นประโยชน์และความสำเร็จของส่วนรวม บริหารงานและให้คำปรึกษาอย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถวิเคราะห์และกำหนดแนวทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


3. Human, Technical, Conceptual Skill

ผู้จัดการมือใหม่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง เก่งคน สามารถบริหารจัดการเรื่องคนมีมนุษย์สัมพันธ์เข้ากับคนได้ดี สามารถโน้มน้าวคนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและต้องเก่งงาน รอบรู้จริงในงานที่ทำและเชี่ยวชาญ ตลอดจนสามารถใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกับสภาพการปฎิบัติงานและสุดท้ายต้องเก่งคิด คิดในเชิงสร้างสรรค์ มีสติปัญา ทันคน ทันเหตุการณ์ มีวิสัยทัศน์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างดี


4. Coaching and Consulting & developing

ทักษะสำคัญมากในยุคปัจจุบันคือ การโคช โดยต้องดึงศักยภาพของผู้ร่วมงานออกมาพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนวทาง ให้คิดวิเคราะห์หรือ รวมถึงในบางครั้งต้องมีการสอนงานและการพัฒนาผู้ร่วมทีมให้มีศักยภาพตามเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะต้องรับมือกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างดี