ประมาณ 3 ปี ที่ผ่านมา -

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดผลสำรวจเป้าหมายชีวิตการทำงานท่ามกลางยุค COVID-19

Blank

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

การสำรวจนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรและคนทำงานในการเตรียมพร้อมและรับมือกับความท้าทายในการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตและประสบความสำเร็จ

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจและสังคมที่ปรับตัวอย่างรวดเร็ว รวมถึงขณะนี้ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ส่งผลให้โลกการทำงานถูกปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เช่นเดียวกัน อาทิ การทำงานในรูปแบบWork From Home,การประชุมออนไลน์,การสัมมนาออนไลน์,การเรียนรู้ออนไลน์ รวมถึง การทำงานผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายในเวลาเดียวกัน การทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างรวดเร็วในช่วงความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal)ที่ผ่านมา ก้าวต่อไปสู่ยุคความปกติถัดไป (Next Normal) 

หลายคนอาจวางแผนและกำหนดเป้าหมายในชีวิตของการทำงานให้ประสบความสำเร็จไว้แตกต่างกันตามเหตุผลของแต่ละบุคคล แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทยได้จัดทำแบบสำรวจเพื่อทำความเข้าใจความคิดเห็นของคนวัยทำงานและเป้าหมายในอาชีพของตนท่ามกลางการระบาดของCOVID-19เราเชื่อว่าการสำรวจนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรและคนทำงานในการเตรียมพร้อมและรับมือกับความท้าทายในการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตและประสบความสำเร็จ

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้ทำการสำรวจกลุ่มคนทำงาน 1,256 คน ในหัวข้อ “เป้าหมายอาชีพของคนทำงานช่วงโควิด-19” ผลจากการสำรวจ เป้าหมายและลำดับความสำคัญอาจแตกต่างกันไปตามกลุ่มคนงานที่แตกต่างกัน แต่การตั้งเป้าหมายและการวางแผนเพื่อรับมือกับความท้าทายจะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาและประสบความสำเร็จสำหรับทุกคน

เป้าหมายในอาชีพที่คนวัยทำงานส่วนใหญ่ชอบในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 อยู่ที่ “การมีเพื่อนร่วมงานที่ดี” เป็นเป้าหมายที่พึงประสงค์ที่สุดสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมาก คิดเป็น 14.07% เหตุผลก็คือการประสบความสำเร็จในโครงการของทีม การทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ การมีเพื่อนร่วมงานที่ดีหมายถึงการทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็งเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายต่อไปที่ต้องการคือ “การมีผู้บังคับบัญชาที่ดี” คิดเป็นร้อยละ 13.56 ผู้บังคับบัญชาที่มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจในการกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสม มอบหมายงาน สนับสนุนและช่วยแก้ปัญหาเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จ เป้าหมายต่อไปคือการได้ทำงานในองค์กรที่มั่นคง ซึ่งคิดเป็น 11.06% เป้าหมายนี้เป็นที่ต้องการโดยเฉพาะสำหรับคนทำงานในช่วงการแพร่ระบาด เนื่องจากช่วยให้พวกเขารับประกันอนาคตของพวกเขา นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า “การได้รับสวัสดิการที่ดี” รวมถึงค่ารักษาพยาบาลและเบี้ยเลี้ยงคิดเป็น 11.03% เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้คนทำงานทุ่มเทในงานต่อไป

“การมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี” ซึ่งคิดเป็น 10.85% เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่คนทำงานคิดว่าจำเป็นต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ตามมาด้วย “การได้รับโอกาสในการพัฒนาและมีความก้าวหน้า” ซึ่งคิดเป็น 10.05% เป้าหมายนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการวางแผนอาชีพ และเป็นรากฐานที่นำไปสู่การเติบโตทางวิชาชีพในอนาคต เป้าหมายต่อไปคือ “การได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม” ซึ่งคิดเป็น 9.55% ตามด้วย “การมีปริมาณงานที่เหมาะสม” คิดเป็น 8.04% “การได้รับมอบหมายงานที่มีคุณค่า” คิดเป็น 6.53% และ “การได้รับการยอมรับจากคนในองค์กร” คิดเป็น 6.03% พนักงานแต่ละคนอาจได้รับมอบหมายงานที่แตกต่างกันและอาจมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน และหากพวกเขาทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยปกติแล้ว พวกเขาต้องการให้ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานรับรู้ เพื่อให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าต่องานและองค์กร ซึ่ง ในทางกลับกันจะกระตุ้นให้พวกเขาทำงานได้เต็มที่มากขึ้น

จากผลสำรวจข้างต้นสรุปได้ว่า 10 อันดับเป้าหมายอาชีพที่คนวัยทำงานต้องการมีสัดส่วนไม่ต่างกันมาก เนื่องจากแต่ละเป้าหมายมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนของการระบาดใหญ่นี้ จะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่เลือกเป้าหมายที่ตอบสนองความต้องการระยะสั้นเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน และยังให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย หวังว่าผลการสำรวจเหล่านี้จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ดีสำหรับองค์กรในการจัดการกับเป้าหมายในอาชีพของพนักงานในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ และขณะเดียวกันคนทำงานก็จะสามารถวางแผนชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ที่มา : bangkokbiznews

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด 

ติดต่อฝ่ายการตลาด: 

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทยข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com