มากกว่า 2 ปี ที่ผ่านมา -

รับมือวิกฤติขาดแคลนแรงงานกลุ่มบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center)แมนพาวเวอร์แนะเข้าใจตลาดงาน - เข้าใจคน พร้อมวางแผนกำลังคนรองรับทุกการเปลี่ยนแปลง

Thumb