6 เดือน ที่ผ่านมา -

ChatGPT จะตอบแบบไหน เมื่อเราถามว่า “ฮีโร่” คืออะไร แล้ว “ฮีโร่ในมุมมองขององค์กร” จะเป็นแบบไหน?

Repost On Blog (900 X 500 Px) (11)

​เมื่อลองถาม ChatGPT เกี่ยวกับคำจำกัดความของคำว่า “ฮีโร่” ว่ามันคืออะไร ก็ได้คำตอบที่ว่า “คำว่า "ฮีโร่" เป็นคำที่ใช้เรียกบุคคลหรือตัวละครที่มีความกล้าหาญ แข็งแกร่ง และมีความคุ้มค่าในการต่อสู้หรือการช่วยเหลือผู้อื่น ฮีโร่อาจเป็นบุคคลจริงหรือตัวละครในนิยาย เรื่องราว หรือภาพยนตร์ ฮีโร่มักจะมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับความชั่วร้ายหรือภัยคุกคามเพื่อความดีและสวัสดิภาพของคนหรือสังคม”

กล่าวสั้น ๆ คือ ฮีโร่เป็นบุคคลหรือตัวละครที่มีความกล้าหาญและเป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรืออันตราย

จากข้อความด้านบนนี้ อาจเป็นความหมายของฮีโร่ภายใต้การรับรู้ของคนทั่วไป เพราะฮีโร่มักจะถูกแทนด้วยความแข็งแกร่ง แต่สำหรับในบริบทขององค์กรแล้ว โดยเฉพาะ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับหนึ่ง คำว่า “ฮีโร่” จึงหมายถึงทุกคนในองค์กรมีความสำคัญ คอยขับเคลื่อนให้องค์กรเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหรือหน้าที่ใดในองค์กร ต่างก็มีบทบาทที่สำคัญและสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้

แนวคิดดังกล่าว จะทำให้คนในองค์กรรับรู้ถึงคุณค่าและสิ่งที่ทำในบทบาทของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกภูมิใจในหน้าที่ของตนเองและตัวตนในองค์กรอีกด้วย ซึ่งจะสร้างความกระตือรือร้นในการทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยสร้างอัตลักษณ์และบรรยากาศที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือและทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น องค์กรจึงต้องมีเป้าหมายในการสร้างความภูมิใจและความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับหน้าที่และคุณค่าของแต่ละบุคคลในองค์กร รวมถึงสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการทำงานเป็นทีม และสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรเติบโตและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีไปอย่างมั่นคง