27 วัน ที่ผ่านมา -

สมรสเท่าเทียมผ่านแล้ว! ประวัติศาสตร์บทใหม่ของสังคมไทย

Short Form Artwork (900 X 500 Px) (1)

สิ้นสุดการรอคอยกว่า 12 ปี นับตั้งแต่เริ่มมีการเสนอร่างกฎหมายฉบับแรก วันนี้ 18 มิถุนายน 2567 วุฒิสภาไทย มีมติโหวตผ่านร่าง พ.ร.บ. คู่สมรสเท่าเทียม ด้วยคะแนน 130 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 เสียง และงดออกเสียง 18 เสียง ส่งผลให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านทั้ง สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา

ก้าวสำคัญนี้ ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศแรกใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศที่ 38 ของโลก ที่รองรับการสมรสของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) อย่างถูกกฎหมาย