มากกว่า 4 ปี ที่ผ่านมา -

เทคนิคการสื่อสารแบบผู้นำที่ดี

30

​เทคนิคการสื่อสาร แบบผู้นำที่ดี

ในการบริหารงานและบริหารคน ในยุคปัจจุบัน มีความหลากหลาย ทั้งเรื่องวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและ Generation ดังนั้น ผู้นำที่ดีควรมีเทคนิคการสื่อสารที่ตอบโจทย์ให้ทั้งองค์กรและลูกค้า รวมทั้งตัวผู้นำเอง เทคนิคการสื่อสารแบบผู้นำที่ดีมีอะไรบ้าง แมนพาวเวอร์ขอแนะนำดังนี้

1. เริ่มจากการฝึกวางความคิดให้เป็นระบบง่ายๆ ก่อน เพราะการที่ผู้นำจะสื่อสารให้ชัดเจนได้ ต้องมาจากการคิดที่ชัดเจนก่อน เพราะเมื่อทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ง่ายๆ การโน้มน้าวก็จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ใช้วิธี สื่อสารที่แตกต่าง กันไปตามเรื่อง, สถานการณ์, เวลา เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication), การสื่อสารในองค์กร (Internal Communication), การสื่อสารกับลูกค้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Stakeholder Communication) นั้นสำคัญอย่างยิ่ง ต้องใช้วิธี เข้าใจสถานการณ์ และเลือกเวลาให้เหมาะสมที่สุด

3. การตั้งใจฟังอย่างเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นสื่อสาร ผู้นำที่ดีจะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจก็ต้องเข้าใจคนอื่นก่อน ต้องเข้าใจสารที่ผู้สื่อสารกำลังสื่อ ไม่คิดไปเอง ถ้าเข้าใจแล้ว ผู้นำก็จะสื่อสารได้ตรงประเด็นยิ่งขึ้น

4. Two way communication ผู้นำที่ดีควรเรียนรู้วิธีการใช้คำถามแบบปลายเปิด เช่น ทำไม, เพราะอะไร, อย่างไร ไม่ควรใช้คำถามปลายปิด เพราะไม่เกิดประโยชน์ หากเราใช้คำถามถูก จะเกิดการตอบรับที่ดีและต่อยอดอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ใช้ช่องทางสื่อหรือเครื่องมือให้เหมาะสม ด้วยยุคปัจจุบัน ผู้นำที่ดีควรเลือกให้เหมาะสม ไม่ว่า Social Media, Direct Communication หรือ อื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของแต่ละกลุ่มที่ต้องการสื่อสาร

6. เอาใจเขามาใส่ใจเรา หลีกเลี่ยงคำพูด ประชดประชัน กระทบกระเทียบ แดกดัน มีแต่สร้างความขัดแย้งไม่เกิดประโยชน์ มีแต่ผลเสียตามมา

7. ภาษากายเป็นเรื่องสำคัญ ไม่พูดแทรก ไม่ตัดบทหรือเปลี่ยนเรื่องทันที รอให้ผู้อื่นสื่อสารจบ ผู้นำที่ดีควรใช้ภาษากายแสดงออกว่าตั้งใจฟังอยู่ เช่น สบตาแบบมีไมตรี ยิ้ม พยักหน้าเบาๆ ให้เกียรติผู้สื่อสารก่อนเสมอ

8. รักษาวาจาสัตย์ เทคนิคการสื่อสารนี้สำคัญมากๆ เหมือนคำที่ว่า “กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำ” ผู้นำที่ดีต้องรักษาคำพูด พูดแล้วควรต้องทำ และทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีเสมอ

ทั้ง 8 เทคนิคการสื่อสารแบบผู้นำที่ดี เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง รวมทั้งบุคลิก น้ำเสียง รวมถึงภาษากายที่เหมาะสมของการสื่อสาร หากผู้นำที่ดีสามารถเข้าใจและใช้เทคนิคดังกล่าวได้ดี ก็สามารถบรรลุเป้าหมายไปกว่าครึ่ง

สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency, เทคนิคการสื่อสารแบบผู้นำที่ดี