มากกว่า 4 ปี ที่ผ่านมา -

เปิด ทักษะ ที่คนทำงานรุ่นใหม่ต้องการตอบโจทย์ การทำงานยุค 4.0

54

​​เปิด ทักษะ ที่คนทำงานรุ่นใหม่ต้องการตอบโจทย์ การทำงานยุค 4.0

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

ท่ามกลางการแข่งขันของโลกการทำงานในปัจจุบัน แรงงานจะต้องมีการพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ล่าสุด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้ทำโพลสำรวจการพัฒนาทักษะเพื่อตอบโจทย์การทำงานยุค 4.0 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้กับตนเองทั้งด้านสายอาชีพ และเสริมทักษะความรู้ด้านต่างๆให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง จากกลุ่มตัวอย่าง 891 คน

ทั้งนี้พบว่า ผลโพล 3 อันดับแรก ที่คนทำงานรุ่นใหม่ ต้องการเพิ่มทักษะ ได้แก่ การพัฒนาทักษะทางภาษา รองลงมาศิลปะ ตามด้วยการพัฒนาตนเองด้านซอฟต์ สกิล หรือ ทักษะทางด้านอารมณ์และสังคม ต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงการที่แรงงานเลือกพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาองค์ความรู้แบบรอบด้านเพื่อที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอยู่ในอันดับสูงสุดคิดเป็น 44% รองลงมาคือ ความรู้ศิลปะแขนงต่างๆ 25% อันดับสามการพัฒนาตนเองด้านซอฟต์สกิล 19% รองลงมาเป็นความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 6% และความรู้ด้านกฎหมาย การเลือกพัฒนาทักษะจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามสะท้อนให้เห็นว่าการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศมีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษและภาษาที่สามต่างๆ ในการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะบริษัทต่างชาติ การที่แรงงานมีทักษะภาษาทำให้เพิ่มศักยภาพทำให้ได้งานและค่าตอบแทนที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าการเรียนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และยังส่งผลให้เกิดเป็นอาชีพใหม่ๆ ทั้งล่าม นักแปล และงานบริการลูกค้าสำหรับผู้เรียนที่สามารถนำไปสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

ขณะเดียวกัน ผลโพลที่ระบุถึงการพัฒนาทักษะด้านความรู้ศิลปะแขนงต่างๆ สะท้อนให้เห็นว่า แรงงานอยากหลีกหนีความเครียด ต้องการเลือกเรียนที่เป็นไลฟ์สไตล์และช่วยผ่อนคลาย เพราะศิลปะแขนงต่างๆ ทำให้คนมีสมาธิในการฝึกทักษะ เช่น การวาดภาพ การทำงานฝีมือ เป็นต้น

ผลโพลอันดับรองลงมา สิ่งที่ต้องการเรียนรู้ คือ เรื่องการพัฒนาตนเองด้าน Soft Skills ซึ่งหมายถึงการพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคม ตั้งแต่บุคลิกภาพ การสื่อสาร การวางตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนาสมาธิเพื่อฝึกให้มีความละเอียดรอบคอบและไตร่ตรองก่อนคิดตัดสินใจ รวมถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งนำมาประยุกต์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลายคนคงปฏิเสธไม่ได้เพราะทุกวันนี้เกือบทุกคนใช้เทคโนโลยีทั้งในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ดังนั้น การพัฒนาให้สามารถใช้เทคโนฯ อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็ว จึงนับเป็นสิ่งจำเป็น รวมทั้ง ความรู้ด้านกฎมาย และการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนที่กำลังเป็นแนวโน้มที่น่าสนใจของคนทำงานรุ่นใหม่อย่างไรก็ตาม จากผลโพลที่ทางแมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้ทำการสำรวจในครั้งนี้ สะท้อนบางอย่างโดยเฉพาะการให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดของคนรุ่นใหม่ในเรื่องของการบูรณาการความรู้ความสามารถเสริมสร้างทักษะทั้งศาสตร์และศิลป์ของคนในยุคปัจจุบัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของแรงงานยุค 4.0 ต่อยอดความสำเร็จชนะทุกการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ที่มา : Linetoday

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency,เปิด ทักษะ ที่คนทำงานรุ่นใหม่ต้องการตอบโจทย์ การทำงานยุค 4.0’