มากกว่า 3 ปี ที่ผ่านมา -

โรงงานแห่งอนาคต การสร้างทักษะที่จะช่วยพัฒนาการผลิต

Cover