ประมาณ 4 ปี ที่ผ่านมา -

โรงงานแห่งอนาคต การสร้างทักษะที่จะช่วยพัฒนาการผลิต

Cover