ประมาณ 3 ปี ที่ผ่านมา -

สัมมนาเสมือนจริงในงาน “Jump Start and Move Forward” โดยความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Web Thumb Bu

​แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้รับเกียรติเข้าร่วมเสวนา โครงการ Biz Week คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภายใต้ชื่องาน “Jump Start and Move Forward” โดยจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และการลทุน และวิทยาลัย นานาชาติจีน ชั้นปี 4 เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเตรียมตัวในการหางาน ผ่านหัวข้อ “หางานอย่างไรให้ได้งานในยุค Next Normal” พร้อมแนะนำอาชีพที่เป็น ที่ต้องการสูง, ช่องทางการสมัครงาน และคุณสมบัติที่นายจ้างเลือกพิจารณา รวมถึงข้อแนะนำในการก้าวสู่โลกการทำงานโดย คุณสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด พร้อมด้วยตัวแทนวิทยากรร่วม คุณชวาลา ชีวกานนท์ และคุณมานะชัย เชื้อเมืองพาน จากแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย