มากกว่า 5 ปี ที่ผ่านมา -

ผู้จ้างงานรู้ยัง! งาน HR ยุคใหม่ ต้องผสานไฮทัช – ไฮเทคเข้าด้วยกัน

37

​​ผู้จ้างงานรู้ยัง! งาน HR ยุคใหม่ ต้องผสานไฮทัช – ไฮเทคเข้าด้วยกัน

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

เมื่อเทคโนโลยีและตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไป องค์กร บริษัทต้องปรับตัวอย่างไร ถือเป็นคำถามที่สำคัญ ที่ผ่านมา “แมนพาวเวอร์กรุ๊ป” ได้เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากตลาดแรงงานที่มีศักยภาพกว่ากว่า 18,000 คน จาก 24 ประเทศทั่วโลก ที่มีอายุระหว่าง 18 – 65 ปี ของผู้สมัครงาน และผู้จ้างงานในยุคปัจจุบันพร้อมวิเคราะห์ถึงภาพในอนาคต โดยมุ่งประเด็นไปที่ขั้นตอนการหางานในโลกแห่งการใช้เทคโนโลยีและสิ่งที่เรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในการเข้ามาช่วยวิเคราะห์ใบประวัติของผู้สมัคร

สิ่งที่น่าสนใจ คือ แรงงานในยุคปัจจุบันปรับตัวต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเฉพาะเทคโนโลยีทำให้การสื่อสารมีความทันสมัย สะดวกรวดเร็วและง่ายในการเชื่อมต่อระหว่างผู้จ้างงานและผู้สมัครงานสามารถเชื่อมโยงได้รวดเร็ว ทั้งการประกาศหางานของนายจ้าง การสมัครงานของผู้สมัครด้วยช่องทางที่หลากหลาย ตลอดจนการปฏิสัมพันธ์ระบบการพูดคุย หรือสามารถสัมภาษณ์งานได้อัตโนมัติรวดเร็วมากขึ้น โดยช่องทางการสื่อสารในสังคมปัจจุบันและสังคมแห่งอนาคตที่เห็นได้ชัด คือ สื่อโซเชียลสุดยอดทางเลือกของผู้สมัครงานในสังคมปัจจุบันและในอนาคต

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการสำรวจ พบว่า ผู้สมัครงานทั่วโลกยังคงให้ความสำคัญกับปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว โดยร้อยละ 26 ของผู้สมัครยังคงชอบการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ซึ่งให้ประสบการณ์แบบไฮทัช (High Touch) เป็นความพอใจสูงสุดท่ามกลางการหางานและวิธีการสมัครงานแบบต่างๆ ที่ผู้สมัครชอบใช้ ทั้งนี้ เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยในกระบวนการต่างๆของเอชอาร์ แต่ไม่อาจทดแทนปฏิสัมพันธ์กับคนได้

ดังนั้น การผสมผสานการทำงานควรมีการปรับใช้ให้เหมาะสม แมนพาวเวอร์กรุ๊ป จึงมองว่า กลยุทธ์ไฮทัช (High Touch) และไฮเทค (High Tech) ต้องมีส่วนผสมที่ลงตัวทั้งการใช้เทคโนโลยี และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

ตลอด 1 ปีในการสำรวจ ทำให้สามารถแบ่งช่วงอายุกลุ่มผู้สมัครงานที่เข้าถึงเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบัน โดยแบ่งกลุ่มผู้ที่สมัครงานได้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สมัครงานเดิม และกลุ่มผู้สมัครงานที่นำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการหางานอย่างน้อย 2 – 3 เทคโนโลยีในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยกลุ่มนี้มีคุณลักษณะอายุน้อย เป็นคนเมืองและมักใช้เทคโนโลยีในการหางาน ใช้เครื่องมือที่คล่องแคล่วฉับไวทันสมัยตอบโจทย์สังคมยุคปัจจุบัน สามารถแบ่งกลุ่มนี้ออกเป็น Gen Z (อายุ 18 – 21 ปี), Gen Y หรือ Millennial (อายุ 22 – 34 ปี) การจับคู่เทคโนโลยีเข้ากับกลุ่มผู้สมัครคือกุญแจสำคัญ ตำแหน่งงานระดับจูเนียร์ถึงกลางเกือบทั้งหมดมีการลงประกาศโดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์ หากแต่มักเกิดขึ้นได้น้อยสำหรับตำแหน่งระดับอาวุโสซึ่งส่วนใหญ่อาศัยการแนะนำหรือการสรรหาโดยบุคคลที่สาม

ทำให้ยุคปัจจุบันหน่วยงาน หรือ ผู้ว่าจ้างทั่วโลกและประเทศไทยต้องมีการปรับตัวให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี ปรับการใช้งานให้เข้ากับกลุ่มแรงงานในแต่ละประเภทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการคัดเลือก ให้ได้แรงงานที่มีคุณภาพมีทักษะตรงตามความเหมาะสมของงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

จากการสำรวจสิ่งที่น่าสนใจอีกประเด็น คือ เสียงสะท้อนที่มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน คือ เทคโนโลยีสามารถช่วยผลักดันจำนวนของใบสมัครงาน โดยเรียกได้ว่า ผู้จ้างงานจะได้รับการสมัครผ่านเทคโนโลยีหลั่งไหลมาเป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถรับประกันได้ถึงคุณภาพผู้สมัครงานที่ได้ การเพิ่มขึ้นของใบสมัครงานผลักดันความต้องการด้านเทคโนโลยีในการบริหารจัดการที่ช่วยให้ฝ่ายเอชอาร์ จัดลำดับผู้ที่มีคุณสมบัติตามต้องการได้

ทั้งนี้ จากผลสำรวจพบว่า 2 ประเทศที่ใช้กระบวนการเอชอาร์ ผ่านเทคโนโลยีสูงที่สุดคือ อินเดีย และมาเลเซีย ส่วนอีก 2 ประเทศที่ใช้กระบวนการเอชอาร์ ผ่านเทคโนโลยีต่ำที่สุดคือ แคนาดาและญี่ปุ่น และสิ่งที่ได้อีกประการ คือ ผู้สมัครงานยุคใหม่มักเลือกใช้เทคโนโลยีผ่านกระบวนการเอชอาร์ใน 3 อันดับแรก คือ 1) เลือกรับรู้ผ่านช่องทางโฆษณาโซเซียลมีเดีย 2) เลือกรับรู้ผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 3) รับรู้จากการประกาศหรือข้อความที่ส่งจากองค์กรโดยตรง อาทิ SMS

ในอนาคตองค์กรโดยเฉพาะเอชอาร์ ต้องมองถึงกลยุทธ์เพื่อผสมผสานไฮทัช (High Touch) ไฮเทค (High Tech) ในกระบวนการสรรหาบุคลากร ซึ่งต้องมอง 5 ส่วนสำคัญ 1. มองถึงปัญหา ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 2. ต้องรู้จักกลุ่มผู้สมัครงาน ทราบถึงบุคลิกตัวตนของผู้ที่สมัครงาน 3. สามารถวิเคราะห์ใช้ช่องทางการสื่อสารที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 4. เปลี่ยนจากปริมาณให้เป็นคุณภาพ และ 5. ให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม อนาคตในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรคุณภาพ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหน่วยงาน ฝ่ายเอชอาร์ต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องตามยุคสมัย เข้าถึงพฤติกรรมในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ได้แรงงานที่มีทักษะคุณภาพงานตรงตามความต้องการของแต่ละสายงาน

ไม่เพียงเท่านั้นผู้สมัครงานควรต้องเรียนรู้ถึงการปรับตัว เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้ตรงตามสายงาน และรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม สร้างจุดขายให้สอดคล้องกับทักษะและบุคลิกภาพของตัวเอง ซึ่งหากวันนี้มีการปรับตัวตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น ตั้งแต่การคัดสรรบุคลากร การเลือกทำงานที่เหมาะกับกลุ่มแรงงานหรือผู้สมัครงาน เชื่อว่าจะทำให้ตลาดแรงงานมีการเติบโตที่ไม่ต้องเสียเวลาและการเสียโอกาสในหางานหาคนอีกต่อไป สุดท้าย ค่าเสียโอกาสที่อาจมองไม่เห็น จะกลายเป็นมูลค่าที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ที่ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร และทุกคนต้องหันมาให้ความใส่ใจในปัจจุบันและในอนาคตอย่างจริงจัง

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency, ผู้จ้างงานรู้ยัง งาน HR ยุคใหม่ต้องผสานไฮทัช - ไฮเทค เข้าด้วยกัน