ประมาณ 5 ปี ที่ผ่านมา -

เทคนิคสู่การบริหารทีมงานให้ทรงพลัง

18

​เทคนิคสู่การบริหารทีมงานให้ทรงพลัง

ทีมงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในองค์กร การที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้จะต้องมีทีมงานที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสมาชิกในทีมทุกคนจึงถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญ การพัฒนาทีมให้แข็งแกร่ง และทรงพลังจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรในทีมด้วย และการพัฒนาทีม และบุคลากรนี้ถือเป็นหน้าที่สำคัญของผู้นำทีม จำเป็นจะต้องมีแนวทาง และเทคนิคที่ดีในการพัฒนาทีม และบุคลากรเพื่อให้เกิดทีมที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้

ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทีมงานให้ทรงพลังออกเป็น 4 ปัจจัยสำคัญด้วยกันคือ

1. ความเป็นผู้นำ ทีมงานที่แข็งแกร่งได้นั้นจำเป็นจะต้องมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นผู้นำสูง ดังนั้นผู้นำคือผู้ที่นำทีมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานโดยคำนึงถึงคำว่า "พวกเรา" ต้องแสดงให้สมาชิกในทีมเห็นว่านี่คืองานของพวกเรา ทำงานเพื่อความสำเร็จร่วมกัน ไม่ใช่สำเร็จแค่ผู้นำ นอกจากนั้นยังต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกในทีมเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น และยังต้องทำหน้าที่ในการสอนงาน ให้กับสมาชิกในทีม พร้อมทั้งยั้งต้องมีการวางแผนพัฒนาสมาชิกในทีมในเรื่องที่จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อให้สมาชิกในทีมมีศักยภาพด้วย

2. การวางเป้าหมายของทีม ไม่ใช่แค่ผู้นำที่เป็นผู้กำหนดเป้าหมาย ทีมงานที่ทรงพลังนั้นจะต้องมีร่วมกันวางเป้าหมายร่วมกันทั้งหมดในสมาชิกในทีม เป้าหมายที่ดีนั้นจะต้องเป็นเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ และสามารถปฏิบัติได้จริง สมาชิกในทีมทุกคนต้องมีส่วนร่วม และร่วมกันรับผิดชอบเป้าหมายของทีม

3. การสื่อสาร ทีมงานที่แข็งแกร่งและทรงพลัง จำเป็นจะต้องมีเทคนิคการสื่อสารที่ดี และชัดเจนในทีมงาน รู้จักวิธีการพูด และการฟังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สมาชิกในทีมต้องมีการสื่อสารเรื่องงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กันและกัน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น หาแนวทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ผู้นำจะต้องมีการสื่อสารกับสมาชิกในทีมอย่างเท่าเทียมกัน สมาชิกคนไหนทำดีต้องได้รับคำชม และต้องมีการให้กำลังใจกับสมาชิกในทีมอย่างสม่ำเสมอ

4. การสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน ข้อนี้ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารทีมงานที่ทรงพลัง สมาชิกในทีมจำเป็นต้องร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน เราสามารถสร้างบรรยากาศได้ง่าย ๆ โดยปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่ สร้างมิตรภาพในการทำงาน สร้างทัศนคติที่ดีต่อกันและกัน ปลูกฝังให้สมาชิกในทีมมีความรักในงานที่ทำอยู่

ปัจจัยเหล่านี้คือสิ่งสำคัญในการบริหารทีมงานให้ทรงพลัง การสร้างทีมงานที่ดีนั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งในทีมแต่นั้นหมายรวมถึงสมาชิกในทีมต้องร่วมกันสร้างทีมงาน เพื่อสนับสนุนทีม และองค์กรให้แข็งแกร่ง และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency, เทคนิคสู่การบริหารทีมงานให้ทรงพลัง