มากกว่า 4 ปี ที่ผ่านมา -

เตรียมความพร้อม "ก่อนเกษียณ" กับดักคน NextGen เตรียมความพร้อม

65

​​เตรียมความพร้อม "ก่อนเกษียณ" กับดักคน NextGen

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลให้เกิดรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ขึ้น เช่น เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative Economy) และเศรษฐกิจแบบชั่วคราว (Gig Economy) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้เกิดการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ คือ รูปแบบการทำงานแบบคนรุ่นใหม่ หรือ NextGen Work ซึ่งเป็นการทำงานที่เน้นอิสระในการเลือกงานและจัดระบบการทำงานของแต่ละบุคคล เอื้อให้บุคคลมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถรับงานจากผู้ว่าจ้างหลายที่พร้อมกันได้ อีกทั้งยังเอื้อให้บุคคลสามารถจัดการเวลาการทำงานกับเวลาการใช้ชีวิตส่วนตัวให้เกิดความสมดุลเละเหมาะสมรูปแบบการทำงานใหม่ครอบคลุม ลักษณะงานสัญญาจ้าง งานโครงการ งานไม่เต็มเวลา งานตามฤดูกาล งานชั่วคราวหรืองานไม่ประจำ อาชีพอิสระ การว่าจ้างเพื่อทำงานเฉพาะกิจ เป็นต้น การทำงานรูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับ NextGen นับเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างงาน แต่ที่น่ากังวลคือ คนรุ่นนี้ยังไม่มีแผนการรองรับเกษียณอายุโดยมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่เตรียมการไว้ ซึ่งต่างจากคนทำงานในระบบราชการหรือองค์กรใหญ่ที่มักมีระบบไว้รองรับแล้วจากการศึกษาพลวัตความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของไทยเละการเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานแบบ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและลังคมแห่งชาติ (สศช) ร่วมกับ บริษัท ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ จำกัด (ก.ค, 2562) พบว่า กลุ่มคนที่ทำงานในรูปแบบใหม่ยังไม่มีความตระหนักถึงเรื่องการวางแผนด้านการเงินในอนาคตเท่าที่ควร โดยในกลุ่มตัวอย่าง อายุระหว่าง 18-39 ปีจำนวน 6255 คนพบว่า 72% ยังไม่ได้มีการวางเผนเตรียมตวามพร้อมสำหรับการให้ชีวิตในยามเกษียณแนวโน้มการทำงานรูปแบบใหม่มีมากขึ้นทั่วโลก ซึ่งจากผลสำรวจของ ManpowerGroup ถึงรูปแบบการทำงานที่ต้องการกับกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 18-55ปี จำนวน 9,500 คน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก พบว่า รูปแบบการทำงานแบบคนรุ่นใหม่ (NextGen Work) กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน โดย 87% ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่า ตนเองพร้อมที่จะเปิดรับการทำงานแบบคนรุ่นใหม่ในอนาคต และมีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนระบุว่าตนเองกำลังทำงานแบบคนรุ่นใหม่อยู่ ณ ปัจจุบัน นอกจากนี้ 90% ระบุว่าตนเองมีความสุขกับการทำงานแบบคนรุ่นใหม่และวางแผนจะทำงานรูปแบบนี้ในอนาคตในประเทศไทยข้อมูลจากการสำรวจของ Fastwork ซึ่งเป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้บริการจัดหางานออนไลน์สำหรับฟรีแลนซ์และอาชีพที่เป็นพนักงานประจำ พบว่าในปัจจุบันแรงงานในประเทศไทยมีลักษณะการทำงานแบบคนรุ่นใหม่จำนวนมากกว่า 2 ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 3-6 แสนคนโดยเฉพาะในกลุ่มคนเจเนอเรชันวาย (กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี 2524-2544) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมาพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานจากแบบดั่งเดิม (Traditional Employment) สู่รูปแบบการทำงานแบบเป็นนายตนเอง (Self-Employment) และมีแนวโน้มในการประกอบอาชีพในรูปแบบใหม่มากขึ้น

1ใน3ของกลุ่มคนเจเนอเรชันวายมีแนวโน้มการทำงานแบบ NextGen Work สูงกว่าคนในกลุ่มอื่นๆ ที่มีอายุมากกว่า เนื่องจากคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่ชอบการทำงานประจำเป็นเวลานานและต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่จากการทำงานหลายที่สำหรับอาชีพที่ผู้ว่าจ้างนิยมจ้างบุคคลในลักษณะการทำงานแบบคนรุ่นใหม่ในประทศไทย 4อันดับแรก คืออาชีพกราฟฟิกดีไซน์ อาชีพเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์และโฆษณา อาชีพเกี่ยวกับเว็บและโปรแกรมมิ่งและอาชีพเที่ยวกับงานเขียนและแปลภาษาแม้ว่าเด็กรุ่นใหม่จะเป็นกลุ่มพี่ชอบความเป็นอิสระ ต้องการเป็นผู้จัดการตนเอง รวมถึงชอบการทำงานที่มีความยึดหยุ่นสูง แต่ยังเป็นกลุ่มที่ตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงด้านรายได้และสวัสดิการดังนั้น จึงพบว่ากลุ่มเด็กรุ่นใหม่จำนวนมากยังคงทำงานในระบบทั้งภาครัฐและเอกขน แต่มีบางส่วนที่ต้องการเพิ่มรายได้และตอบสนองความชื่นชอบส่วนบุคคล ด้วยการทำอาชีพที่ 2 และพร้อมจะเปลี่ยนไปทำอาชีพอิสระเป็นอาชีพหลักได้เช่นกันหากสร้างรายได้ได้มากกว่า

อย่างไรก็ตามกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังจำเป็นจะต้องมีการปรับตัว เพื่อให้สามารถตอบสนองการทำงานในรูปแบบใหม่ซึ่งนอกจากด้านความรู้ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว ระบบความคิดก็ต้องมีการพัฒนาไปสู่การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้นรวมทั้งจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงินและการวางแผนด้านการเงินในอนาคต เพื่อความมั่นคงของชีวิตในยามเกษียณ

ที่มา : Business Today

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency,เตรียมความพร้อม "ก่อนเกษียณ" กับดักคน NextGen