มากกว่า 4 ปี ที่ผ่านมา -

ไขกุญแจปัจจัยสู่ความสำเร็จในอาชีพการงาน

43

​ไขกุญแจปัจจัยสู่ความสำเร็จในอาชีพการงาน

ความสำเร็จในอาชีพการงานสำหรับสังคมมนุษย์เงินเดือนในปัจจุบัน อาจจะถูกมองได้หลายมุม ไม่ว่าจะเป็นด้านตำแหน่ง รายได้ หรือความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้ ถ้าพิจารณากันแล้ว ก็เป็นผลมาจากปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งนำมาสู่ความสำเร็จ และอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยหลักที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

ปัจจัยสู่ความสำเร็จจะถูกแบ่งออกเป็นสามมุมมองหลัก เช่น

1.Hard Skill หรือที่เรียกทั่วไปว่า สมรรถนะด้านเก่งงาน (Work Related Competency)

2.Soft Skill หรือที่เรียกทั่วไปว่า สมรรถนะด้านเก่งคน (People Management Competency)

3.Communication Skill หรือความสามารถด้านการสื่อสาร

Hard Skill ทักษะนี้มีความสำคัญมาก ปัจจัยในการพัฒนาทักษะตัวนี้เพื่อให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นองค์กรต่างๆจึงเล็งเห็นความคิดด้านนี้จึงจัดให้มีการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีทักษะในการทำงานที่สูงขึ้นพร้อมถึงหวังผลของการทำงานที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จมิได้ขึ้นกับการอบรบเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นกับส่วนตัวของพนักงานที่พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถของตน และเปิดรับในสิ่งที่เป็นแนวคิดในการทำงานใหม่ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ก็เพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นเมื่อมุ่งเน้นในการทำงานสายอาชีพใดแล้วควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้ที่จะสามารถนำมาใช้พัฒนาตนเอง และองค์กรได้ นอกจากนี้อาจจะต้องพึ่งปัจจัยอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น Soft Skill ดังที่จะกล่าวในหัวข้อถัดไป

Soft Skill ทักษะนี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้ ทักษะตัวแรก ซึ่งทักษะตัวนี้สามารถจำแนกได้เป็นหลายเรื่องดังเช่น ความขยัน ความกระตือรือล้น บุคลิก การทำงานร่วมกัน (Teamwork) ทักษะการบริหารจัดการต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ เวลา บุคลากร การแก้ปัญหา และ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น ทักษะตัวนี้โดยส่วนใหญ่เป็นทักษะที่มีพื้นฐานมาจากบุคลิกของแต่ละบุคคลเป็นก็เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ โดยปัจจุบัน มีสถาบันและหลักสูตรที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพในด้านต่างๆ รวมถึงพัฒนาหลักแนวคิดการทำงานและการบริหารจัดการในด้านต่างๆ

ทักษะตัวสุดท้ายที่จะกล่าวถึงคือ Communication Skill หรือทักษะความสามารถในด้านการสื่อสาร ทั้งนี้สิ่งที่ผู้เขียนพยายามกล่าวถึงมิได้กล่าวเพียงแค่ความสามารถด้านภาษาแต่เพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงความสามารถในการสื่อสารหรือติดต่อประสานงานโดยรวม ดังมีคำกล่าวไว้ว่า “เก่งในด้านงานแต่สื่อสารไม่เข้าใจ งานก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้” ทักษะตัวนี้เป็นทักษะที่มีติดตัวและสามารถพัฒนาได้ โดยที่ความสามารถในการสื่อสารนั้นเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้สู่การประสบความสำเร็จในการทำงาน การสื่อสารที่ดีนั้นคือการสื่อสารที่ง่ายและสามารถสื่อถึงผู้รับได้อย่างมีสาระและได้ใจความ

สรุปสั้นๆได้ว่าองค์ประกอบสู่ความสำเร็จนั้นมีหลากหลายปัจจัย และไม่ใช่เรื่องยากที่จะพัฒนา แต่ก่อนที่จะพิจารณาทักษะต่างๆนั้น เริ่มแรกผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จจะต้องรู้จักตนเอง รู้ความถนัดของตนเอง และเลือกลักษณะงานที่ถนัดเพื่อที่จะสามารถทราบได้ถึงจุดบกพร่อง และจุดเด่นที่จะพัฒนาทักษะและศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จในอาชีพการงานต่างๆ

สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency, ไขกุญแจปัจจัยสู่ความสำเร็จในอาชีพการงาน