มากกว่า 4 ปี ที่ผ่านมา -

สิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ปรารถนาของลูกจ้าง

60

​สิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ปรารถนาของลูกจ้าง

ปัจจุบัน องค์กรส่วนใหญ่มักจะมีการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานประจำปี ซึ่งจะมีการสำรวจตั้งแต่ความคิดเห็นที่พนักงานมีต่อองค์กร หัวหน้างาน ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ฯลฯ เพื่อที่จะทราบถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันกับองค์กรของพนักงาน ซึ่งอาจนับปัจจัยเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่เป็นที่ปรารถนาของพนักงานก็ได้

จะเห็นได้ว่าเมื่อพูดถึงสิ่งแวดล้อมในการทำงานนั้นไม่ได้หมายความเพียงแต่สภาพการปฏิบัติงานที่เหมาะสม (Working Conditions) เช่น สถานที่ทำงาน สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน หรือเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยให้การทำงานประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่สิ่งแวดล้อมในการทำงานยังครอบคลุมไปถึง ลักษณะงานและความรับผิดชอบ (Work itself and Responsibility) นั้นเป็นงานที่มีคุณค่า พนักงานมีโอกาสได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีอิสระในการจัดการงานของตนเอง และมีโอกาสในการก้าวหน้าในการทำงาน (Advancement)องค์กรมีการสื่อสารและการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเข้าถึงนโยบายบริหารขององค์กร (Company Policy) การบริหารงานการดำเนินงานและบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาที่เป็นธรรม (Supervision) การได้รับการยอมรับนับถือในความสำเร็จ ความไว้วางใจ (Recognition) และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับ การช่วยเหลือ สนับสนุน และการร่วมมือปฏิบัติงาน (Interpersonal Relationship)รวมไปถึงผลตอบแทนจากการทำงานที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบและสวัสดิการอื่นๆ (Compensation) ความรู้สึกมั่นคงและความปลอดภัยในการทำงาน (Job Security)และความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว (Work-life balance) ที่พนักงานสามารถบริหารเวลาการทำงานและการใช้เวลาส่วนตัวได้อย่างอิสระ

หากองค์กรสร้างสมดุลในการให้ความสำคัญสำหรับปัจจัยหรือสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม ก็จะทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ปรารถนาของลูกจ้างได้ ทั้งนี้สิ่งแวดล้อมขององค์กรแต่ละองค์กรอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแนวทางการบริหารและวัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆ ด้วย