ประมาณ 4 ปี ที่ผ่านมา -

เปลี่ยนจากผู้บริหารระดับสูงมาเป็นผู้บริหารแบบดิจิทัล การเป็นผู้นำโดยการเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยแนวคิดแบบดิจิทัล

Cover