มากกว่า 2 ปี ที่ผ่านมา -

Soft skills for IT people to advance in work

6 ทักษะทางด้าน Soft Skill ที่คน IT ยังขาดอยู่ เพื่อพัฒนาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุค Digital

หากมีติดตัวเอารับรองช่วยให้เติบโตในหน้าที่การงานได้ง่าย

· ความสามารถในการมองภาพใหญ่ให้ออก

หากเข้าใจในภาพรวมโครงสร้าง ว่ามีผลกระทบต่อส่วนไหน และนำไปผสมผสานอย่างไร

ก็จะทำให้งานเป็นไปได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีโอกาสประสบความสำเร็จที่สูงขึ้น

· การเข้าใจความรู้สึกของลูกค้า

มองในมุมมองของลูกค้าเพื่อนำไปพัฒนาและปรับใช้ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

รวมทั้งคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

· ทักษะทางด้านการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ

นอกจากความรู้และความสามารถทางด้าน IT แล้ว ความสามารถในการการสื่อสารและให้คำปรึกษานั้น

ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่คน IT ต้องพัฒนาเพื่อให้การพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในแผนกอื่นเข้าใจประเด็นต่างๆ

· ความรู้ด้านการตลาด และการโปรโมทเทคโนโลยี

คน IT ควรจะต้องทำก็คือการเห็นคุณค่าของผลงานของตนเองและสื่อสารคุณค่าให้คนในองค์กรเข้าใจด้วย

· ความสามารถในการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

·  จิตใจที่พร้อมเปิดรับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์และสร้างคุณค่าให้กับองค์กร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก UIH