มากกว่า 1 ปี ที่ผ่านมา - Relevant Audience SEO Agency

5 ข้อถาม-ตอบ ต้องรู้หลังรายงานตัวว่างงานแล้วต้องเตรียมอะไรบ้าง?

5 ข้อถาม-ตอบ ต้องรู้หลังรายงานตัวว่างงานแล้วต้องเตรียมอะไรบ้าง

​การขึ้นทะเบียนว่างงานและการรายงานตัวว่างงานสำหรับผู้ที่กำลังว่างงาน ถือเป็นสิทธิ์ที่ผู้ประกันตนทุกคนพึงมี โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 ไม่ว่าจะว่างงานในกรณีลาออกจากงานเอง การถูกเลิกจ้าง หรือหมดสัญญาจ้าง โดยที่ยังไม่มีงานรองรับนั้น จำเป็นที่จะต้องทำการขึ้นทะเบียนว่างงานตามขั้นตอน และเมื่อขึ้นทะเบียนแล้ว อย่าลืม! ว่าจะต้องมีการรายงานตัวด้วย ซึ่งในระหว่างการรอเข้ารับรายงานตัว ผู้ประกันตนหลาย ๆ คน อาจจะยังมีข้อสงสัยว่าหลังรายงานตัวว่างงานจะต้องเตรียมอะไรอีกบ้าง จึงจะผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างสมบูรณ์ และได้รับเงินทดแทนตามสิทธิ์ของตน

หากใครที่กำลังเกิดความสงสัยและไม่แน่ใจในกระบวนการหลังการรายงานตัวว่างงาน บทความนี้ได้รวบรวม 5 เรื่องต้องรู้หลังรายงานตัวว่างงาน ที่จะเป็นการตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย เพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็น ป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆ และเป็นการรักษาสิทธิ์ เพื่อให้เราได้รับการชดเชยตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้อย่างถูกต้อง

บทความที่น่าสนใจแนะนำ: การขึ้นทะเบียนรายงานตัวว่างงานออนไลน์ง่ายๆ และข้อควรรู้หลังขึ้นทะเบียน

การลงทะเบียนว่างงานและรายงานตัวว่างงาน

ก่อนจะไปดูว่าหลังการเข้ารายงานตัวว่างงานจะต้องเตรียมอะไร เรามาทบทวนกันคร่าว ๆ ถึงการลงทะเบียนว่างงานและเข้ารายงานตัวว่างงานกันก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ได้ทราบข้อมูลสำคัญในเบื้องต้น และเตรียมตัวในการลงทะเบียนได้อย่างถูกต้อง

สำหรับผู้มีสิทธิ์ในการขึ้นทะเบียนว่างงาน จะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือลูกจ้างที่มีการส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นประจำ ต้องอยู่ในกรณีที่เป็น ผู้ลาออกจากงาน ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง สิ้นสุดสัญญาจ้างการถูกไล่ออก และต้องขึ้นทะเบียนหางานกับสำนักงานจัดหางานภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากงานโดยจะต้องเตรียมเอกสารสำคัญให้ครบ การขึ้นทะเบียนว่างงานสามารถทำได้ 2 วิธี คือ การเดินทางไปติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ หรือสำนักงานจัดหางานประจำจังหวัดตามภูมิลำเนา หรือในพื้นที่ที่สะดวก อีกวิธีคือการขึ้นทะเบียนออนไลน์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานhttp://empui.doe.go.th ซึ่งเป็นทางเลือกที่สะดวกมากขึ้น 

เมื่อทำการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจะต้องมีการรายงานตัวว่างงาน โดยสามารถทำได้ตามช่องทางเดียวกับการขึ้นทะเบียน สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัวว่างงานออนไลน์สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

5 เรื่องน่ารู้หลังรายงานตัวว่างงาน

5 ข้อถาม-ตอบ ต้องรู้หลังรายงานตัวว่างงานแล้วต้องเตรียมอะไรบ้าง

เมื่อผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงานแล้ว หลังจากนั้นผู้ประกันตนจะต้องมีการรายงานตัวว่างงานด้วย ซึ่งในระหว่างนี้จะมีกำหนดการให้เข้ารายงานตัว เพื่อตรวจสอบสภาวะการว่างงานและเข้ารับสิทธิ์การชดเชยจากเงินประกันสังคมที่สมทบไว้ตามมาตรา 33 ซึ่งหลังจากรายงานตัวว่างงาน หลายคนอาจจะยังมีข้อสงสัยต่าง ๆ อยู่ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาที่จะได้รับเงิน เช็คเงินว่างงานอย่างไร จะต้องรายงานตัวเมื่อไหร่ กี่ครั้ง ข้อสงสัยเหล่านี้เราได้รวบรวมมาหลักๆ 5 เรื่องด้วยกัน ที่จะต้องรู้ว่าหลังรายงานตัวว่างงานจะต้องเตรียมอะไร อย่างไร ดังนี้

1. รายงานตัวว่างงานไม่เกินกี่วัน?

ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตินั้น การรายงานตัวว่างงานจะถูกกำหนดวันนัดหลังจากผู้ประกันตนทำการขึ้นทะเบียนว่างงานแล้ว 1 เดือน เมื่อครบกำหนดวันนัดรายงานตัว ผู้ประกันตนจะต้องเข้ารายงานตัวว่างงานตามช่องทางที่สะดวก โดยจะต้องทำการรายงานตัวไม่เกิน 7 วัน หลังจากวันที่กำหนดนัด

2. รายงานตัวว่างงานได้เมื่อไหร่? หากไม่สะดวกวันที่กำหนดต้องทำอย่างไร??

ผู้ประกันตนสามารถเข้ารายงานตัวว่างงานได้เมื่อถึงกำหนดวันนัด หลังจากการขึ้นทะเบียนว่างงานแล้ว 1 เดือน โดยจะต้องรายงานตัวตามวันที่กำหนด กรณีที่ผู้ประกันตนไม่สะดวกรายงานตัวในวันที่กำหนด สามารถรายงานตัวว่างงานได้ก่อนกำหนด 7 วัน หรือหลังกำหนดไม่เกิน 7 วันเช่นกัน (นับรวมวันหยุดราชการ)

ยกเว้นในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วย กรณีญาติเสียชีวิต (เป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนบ้าน) หรือกรณีไปต่างประเทศ ในระหว่างการนัดรายงานตัว หากไม่สามารถรายงานตัวได้เพราะกรณีเหล่านี้ ผู้ประกันตนจะต้องนำหลักฐานต่างๆ ตามแต่กรณีไปแสดงและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานต่อไปได้ แต่หากไม่ได้เกิดกรณีต่าง ๆ ดังกล่าวและไม่ได้ทำการรายงานตัวว่างงานตามกำหนด หรือก่อนหรือหลังกำหนด 7 วัน ก็จะส่งผลให้ไม่ได้รับเงินทดแทนว่างงานได้

 

3. รายงานตัวคนว่างงานได้กี่ครั้ง?

สำหรับคำถามนี้ จากข้อมูลหลักเกณฑ์ เราไม่พบว่ามีการกำหนดว่าสามารถรายงานตัวว่างงานได้กี่ครั้ง แต่ว่ามีการกำหนดเป็นจำนวนสิทธิ์รายวันที่จะสามารถเบิกเงินทดแทนประกันสังคมได้แทน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับในแต่ละกรณีการว่างงาน โดยจะส่งผลต่อสิทธิ์การรายงานตัวว่างงานที่แตกต่างกันไปดังนี้

  • กรณีว่างงานจาก การลาออก: จะสามารถรับสิทธิ์ได้สูงสุดที่ 90 วันต่อปีปฏิทิน ซึ่งหากเป็นกรณีที่มีการลาออกและได้งานใหม่ก่อน 90 วัน ผู้รายงานตนจะยังมีวันรับสิทธิ์ที่เหลือลดหลั่นลงไปสำหรับครั้งถัดไปหากเกิดกรณีการลาออกขึ้นอีกในปีนั้น ๆ

  • กรณีว่างงานจาก การถูกเลิกจ้าง: ในกรณีนี้กฎหมายได้มีการกำหนดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถรับสิทธิ์รายงานตัวว่างงานได้สูงสุดรวมกันไม่เกิน 200 วัน ใน 1 ปีปฏิทิน (ต่อการรายงานตัว 1 ครั้ง) ไม่ว่าจะมีการรายงานตัวว่างงานไปแล้วด้วยกรณีใดในครั้งแรก หากต้องการรายงานตัวครั้งถัดมาในกรณีถูกเลิกจ้าง จะมีสิทธิ์รายงานตัวได้ไม่เกิน 200 วัน/ปี แต่หากเป็นการรายงานตัวหลังกรณีลาออกในครั้งแรกและครั้งที่สอง และต้องการรายงานตัวเมื่อถูกเลิกจ้างในครั้งที่สาม สิทธิ์จะเหลือเพียง 90 วันเท่านั้น

  • กรณีว่างงานจาก เหตุสุดวิสัย (จากการติดเชื้อโควิด-19): สำหรับสิทธิ์เพิ่มเติมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกรณีหากต้องหยุดทำงาน หรือนายจ้างให้พักงานจากการติดเชื้อหรือกักตัวจากเชื้อโควิด-19 ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้างรายวัน สูงสุดไม่เกิน 90 วัน

 

4. หลังรายงานตัวแล้ว กี่วันจะได้รับเงิน?

หากเตรียมเอกสารต่างๆ ครบถ้วน ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ หลังจากทำการรายงานตัวว่างงานเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ได้ให้ข้อมูลไว้ไม่เกิน 7-15 วันทำการ ไม่นับรวมวันหยุดสุดสัปดาห์

 

5. เช็คเงินรายงานตัวว่างงานได้ที่ไหนบ้าง?

การเช็คเงินหลังการรายงานตัวว่างงาน สามารถทำได้ผ่านทางช่องทางดังนี้

  • เช็คผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect: ทำการเข้าสู่ระบบบนแอปพลิเคชัน SSO Connect ผ่านการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน เลือกหัวข้อ "การเบิกสิทธิประโยชน์" ระบบจะทำการแจ้งยอดเงินและวันที่อนุมัติสิทธิ์ เมื่อถึงวันที่กำหนดเงินก็จะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ได้รับสิทธิ์

  • เช็คผ่านเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคมwww.sso.go.th: ทำการเข้าสู่ระบบ โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและกรอกรหัสผ่าน ต่อมาเลือกหัวข้อ "ตรวจสอบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย" จากนั้นระบบจะแจ้งยอดเงินและวันที่อนุมัติสิทธิ์ให้ทราบ

เช็คผ่านสายด่วนสำนักงานประกันสังคม 1506: สามารถโทรสอบถามได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการตรวจเช็คเงินว่างงานหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ต้องได้รับทั้งในกรณีว่างงาน และในกรณีอื่น ที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนด

นี่คือข้อควรรู้หลังรายงานตัวว่างงานทั้ง 5 ข้อที่เราได้รวบรวมข้อมูลและนำมาตอบข้อสงสัยกัน เพื่อให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้เตรียมความพร้อม และรักษาสิทธิ์ตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง โดยไม่มีข้อผิดพลาด และหากผู้ว่างงานคนไหนต้องการหางานใหม่ที่ใช่ ทางManpowerGroup Thailand พร้อมให้คำปรึกษา และช่วยหางานที่ใช่สำหรับคุณได้ เพราะเราคือบริษัทจัดหาคนงานชั้นนำ เพื่อหาคนทำงาน ให้ได้งานที่ตอบโจทย์ที่สุด

Manpower เก่งหาคน ถนัดหางาน “We Love our Jobs”

บริษัทจัดหางานชั้นนำระดับโลก ตอบโจทย์การให้บริการอย่างครบวงจร เพราะเราเชื่อว่า "คน" หรือ "Manpower" คือ กุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของทุกธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ในการสรรหาบุคลากรตั้งแต่ระดับทั่วไปจนถึงระดับบริหารให้เข้ากับองค์กรชั้นนำของเรากว่า 20 ปีในประเทศไทย เพื่อยกระดับตลาดแรงงาน พัฒนาศักยภาพพนักงานและธุรกิจสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน


ติดต่อเรา

LINE OA: @manpowergroup_th

Call Center: 02-171-2345

E-mail: [email protected]

Website:www.manpowerthailand.com