มากกว่า 3 ปี ที่ผ่านมา -

การทำงานเพื่อเปลี่ยนโลก : อนาคตที่ยั่งยืนเพื่อคนทำงาน

Thumb Sustainability 2

​จุดมุ่งหมายของเราไม่เคยตรงประเด็นเท่ากับที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 นี้ เราเชื่อมั่นว่างานที่มีความหมายและความยั่งยืนมีอำนาจที่จะเปลี่ยนโลก การหาคนที่มีทักษะตามที่ลูกค้าของเราต้องการเพื่อให้ทุกอย่างยังดำเนินต่อไปตามปกติ ช่วยให้แรงงานพัฒนาทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ เพื่อให้พวกเขามีโอกาสได้รับการว่าจ้างทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และทำให้ที่ทำงานมีความเสมอภาคและมีส่วนร่วมยิ่งขึ้น

READ OUR 2020 SOCIAL IMPACT REPORT (TH&EN)