มากกว่า 1 ปี ที่ผ่านมา -

Growth Mindset สำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาองค์กร ?

Growth Mindset สำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาองค์กร

​​มีหลายตำรากล่าวไว้ว่า "Growth Mindset" คือสิ่งจำเป็นขององค์กรในยุคนี้ หากที่ไหนมีบุคลากร หรือพนักงานที่เต็มไปด้วย Growth Mindset องค์กรนั้นจะสามารถพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Growth Mindset คืออะไร ?