มากกว่า 1 ปี ที่ผ่านมา -

Employee Empowerment เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจและองค์กร

Employee Empowerment, Empower, Employee, Empowerment, Empowerment ในองค์กร คือ, Empowerment คือ, Team Approach คือ, Benchmarking คือ, การกระจายงาน, Leadership Empowerment, Employee Engagement, สวัสดิการ, สวัสดิการพนักงาน, Empowerment ตัวอย่าง

​คนที่เป็นหัวหน้า มักถูกถามเสมอว่า "รักษาทีม ให้มีใจที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร?"

ซึ่งคีย์สำคัญคือการ "Empower" หรือแปลตรงตัวว่า การเพิ่มพลังให้กับพนักงาน

Employee Empowerment นั้นก็คือการให้อำนาจ มอบอิสระแก่พนักงาน เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง

สำหรับพนักงานแล้ว สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณ เกิดความพึงพอใจในงานมากขึ้น

สำหรับองค์กร การ Empower พนักงานก็สามารถสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ อีกมากมายเช่นกัน

ผลสำรวจจากบริษัท 100 แห่ง Pepperdine University บอกว่า พนักงานเลือก Employee Empowerment มากกว่า ความสำเร็จทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ทุกคนย่อมต้องการทราบถึงหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Employee Empowerment ไม่ใช่การทำลายอำนาจ ลำดับขั้น หรือโครงสร้างดั้งเดิมขององค์กรนะคะ

สิ่งหนึ่งที่ทำให้แต่ละองค์กรมีความแตกต่างกัน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเด่นชัด ก็คือวัฒนธรมองค์กร แต่พื้นฐานสำคัญที่จะทำให้วัฒนธรรมเหล่านั้น โลดแล่นอยู่ในองค์กรได้อย่างประสบความสำเร็จ คือการที่องค์กรสามารถส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วม มีคุณค่า และถูกรับฟังได้ในระดับไหน และนี่คือจุดที่ผู้นำจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ

ในฐานะผู้นำ คุณสามารถที่จะริเริ่มความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ด้วยการทำตาม 5 ข้อต่อไปนี้

1. Ensure a shared vision and understanding of business goals (ทำความเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน)

เพื่อการตัดสินใจที่ไปในทิศทางเดียวกัน พนักงานไม่สามารถทำงานแบบแยกส่วนหรือทำงานโดยอาศัยความรู้พื้นฐานเพียงอย่างเดียวได้ พวกเขาต้องการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเพื่อมองเห็นภาพที่กว้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งให้พนักงานทราบถึงข้อมูลการพัฒนาองค์กร เป้าหมาย ความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร หรือแม้กระทั่งความล้มเหลว ต้องแน่ใจว่าพวกเขาสามารถเข้าใจถึงคุณค่าและความหมายของบทบาทหน้าที่ที่เขาทำตรงกับที่องค์กรมองหรือเปล่า

2. Energize and Inspire your team (เติมพลัง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม)

พนักงานรับรู้ในสิ่งที่เขาสร้างและส่งมอบให้กับองค์กรอย่างไร? ซึ่งเรื่องนี้เป็นอีกสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อประสบการณ์ของพนักงาน และผู้นำสามารถพัฒนาวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการมีอยู่ของทุก ๆ บทบาทหน้าที่ในองค์กรให้มีความสำคัญและมีความหมายในตัวมันเองได้ชัดเจน จะช่วยให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมกับงานนั้นมากขึ้น

3. Provide goals and boundaries - Let them make their own decisions (กำหนดเป้าหมายและขอบเขต)

ผู้นำองค์กร หรือหัวหน้างานต้องเรียนรู้ที่จะ "ปล่อยวาง" และ "เชื่อใจ" พนักงานของตนเอง ฝึกให้พวกเขาตัดสินใจด้วยตัวเองว่าควรทำอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างดีที่สุด จริงอยู่ที่วิธีการแบบนี้มีความเสี่ยงที่จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้มีค่าเกินกว่าข้อผิดพลาดเหล่านั้น เพราะพนักงาน จะสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ข้อผิดพลาดนั้น ๆ ได้อย่างมากมายมหาศาล นอกจากนั้นยังสร้างความรู้สึกผูกพันธ์ และมีส่วนร่วมกับองค์กรแก่พนักงานอีกด้วย

4. Provide appropriate training (จัดหาคอร์สเรียน เทรนนิ่งส่งเสริมศักยภาพพนักงาน)

องค์กร และหัวหน้างานมีควรมีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ก้าวหน้าอยู่เสมอด้วย “การฝึกอบรมพนักงาน (Training)” จะช่วยให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานแต่ละคน และความก้าวหน้าของบริษัทไปพร้อม ๆ กัน

5. Make and hold employees accountable (สร้าง และรักษาให้พนักงานมีความรับผิดชอบ)

เมื่อองค์กรปล่อยให้พนักงานลงมือทำงาน และตัดสินใจในขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ต้องมั่นใจว่าเราอธิบายเป้าหมายของงานนั้น ๆ อย่างชัดเจน มีการวัดประสิทธิภาพการทำงาน และผลลัพธ์อย่างเป็นธรรม และให้ข้อแนะนำเมื่อจำเป็น

องค์การต่าง ๆ ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนต้องการกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งสิ้น ปัจจัยขับเคลื่อน ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภาพขององค์กรคือ "พนักงาน" ดังนั้นในหลายองค์กรจึงได้มีการนําแนวคิด Employee Empowerment มาใช้ หากองค์กรหรือหัวหน้าปฏิบัติตาม 5 ข้อนี้แล้ว คุณจะช่วยส่งเสริม สร้างวัฒนธรรมองค์กร Employee Empowerment ได้อย่างอัตโนมัติเลยล่ะค่ะ 🙂

องค์กรใดที่ต้องการหาพนักงาน หรือต้องการความช่วยเหลือในการดูแลบุคลากร สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับได้เลยนะคะ

ข้อมูลผู้ติดต่อ

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร

การรับทราบข่าวสาร