7 เดือน ที่ผ่านมา -

ปลดล็อคธุรกิจสู่อนาคตด้วย แนวคิดใส่ใจความยั่งยืน (Sustainable Workforce)

Repost On Blog (900 X 500 Px) (9)

​เส้นทางสู่การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง “โลกของเรา” มากยิ่งขึ้น

ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญต่อการจ้างงานและการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการคิดค้น พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น อย่างไรก็ดี การพัฒนาอุตสาหกรรมจะต้องไม่ละเลยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเศรฐกิจของประเทศไทย จึงได้ดำเนินการส่งเสริมให้โรงงานและสถานประกอบการพัฒนาสู่ “อุตสาหกรรมสีเขียว” ที่มีกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการประกอบกิจการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยในช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2554-2563 มีโรงงานและสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการและได้รับใบรับรองแล้วทั้งสิ้น 40,799 ใบรับรอง ซึ่งการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียวแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่

1. ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) การสร้างความเข้าใจ และความมุ่งมั่นต่อการมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร

2. ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) มีกิจกรรมหรือการดำเนินการต่าง ๆ ที่ช่วยลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

3. ระบบสีเขียว (Green System) การจัดการระบบต่าง ๆ ได้รับการรองรับและผ่านมาตรฐาน

4. วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ปลูกฝังให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

5. เครือข่ายสีเขียว (Green Network) สนับสนุนให้เกิดการรองรับอุตสาหกรรมสีเขียวให้มากยิ่งขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน

ที่แมนพาวเวอร์เรามีจุดยืน และยึดมั่นการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมที่ดี และสร้างความยั่งยืน เข้าใจถึงความสำคัญของการจัดบุคลากรของคุณให้สอดคล้องกับค่านิยมแห่งความยั่งยืนเพื่อความสำเร็จในโลกปัจจุบัน นั่นเป็นเหตุผลที่เราก้าวไปไกลกว่าบริการจัดหางานแบบดั้งเดิมเพื่อให้คำปรึกษาที่ครอบคลุมและแนะนำองค์กรเกี่ยวกับกรอบการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยความเชี่ยวชาญของเราในการสรรหาบุคลากรเพื่อความยั่งยืนและงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราจะช่วยคุณค้นหาผู้มีความสามารถที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและมีส่วนร่วมในอนาคตที่สดใส รวมถึงการสร้างผลกระทบเชิงบวกกับการจ้างงานบุคลากรที่สอดคล้องกับ "อุตสาหกรรมสีเขียว"