5 เดือน ที่ผ่านมา -

ธุรกิจควรเริ่มกระบวนการสรรหาบุคลากรอย่างไร ? เพื่อค้นหาพนักงานคุณภาพ!

กระบวนการสรรหาบุคลากร มีขั้นตอนอะไรบ้าง

​กระบวนการสรรหาบุคลากร คือ กระบวนการในค้นหาตลอดจนคัดเลือกบุคลากร โดยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตของธุรกิจ ดังนั้นเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) จึงต้องใส่ใจในกระบวนการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ได้พนักงานคุณภาพ ซึ่งหมายถึงพนักงานที่สามารถรับผิดชอบงานตามมอบหมายได้เป็นอย่างดี รวมถึงคุณลักษณะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมเชิงบวกในการทำงาน

ในบทความนี้ Manpower จะพามาสำรวจสาเหตุที่ต้องสรรหาบุคลากรและขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการสรรหาบุคลากร เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงพนักงานคุณภาพ

สาเหตุที่ต้องสรรหาบุคลากร

โดยทั่วไป มี 3 สาเหตุหลัก ที่ธุรกิจจะต้องสรรหาบุคลากรใหม่ ได้แก่ 

1.ตำแหน่งเดิมว่างลง 

การที่ตำแหน่งว่างสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิ บุคลากรเดิมลาออก ถูกให้ออก เสียชีวิต เกษียณอายุ หรือมีการโยกย้ายตำแหน่งเกิดขึ้น

2.เพิ่มตำแหน่งใหม่

การเพิ่มตำแหน่งใหม่มักเกิดกับธุรกิจที่กำลังเติบโต และธุรกิจที่กำลังปรับตัวเพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม ส่งผลให้ธุรกิจต้องการกำลังคนที่มากขึ้นในหลายแผนก

3.ตั้งธุรกิจใหม่

แน่นอนว่าการก่อตั้งธุรกิจใหม่ต้องมีการสรรหาพนักงานเข้ามา เพื่อให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หากไม่มีการก่อตั้งธุรกิจใหม่ ไม่มีการเพิ่มตำแหน่ง และตำแหน่งเดิมยังมีบุคลากรที่เหมาะสมทำงานอยู่ ธุรกิจไม่จำเป็นที่จะต้องสรรหาบุคลากรใหม่ เพราะจะทำให้ธุรกิจมีกำลังคนมากเกินความจำเป็น ส่งผลให้ธุรกิจต้องเสียต้นทุนกับทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผลประกอบการเท่าเดิม

สาเหตุของการสรรหาบุคลากร

กระบวนการคัดสรรบุคลากร 5 ขั้นตอน

สำหรับธุรกิจที่จำเป็นต้องหาบุคลากรใหม่หรือเพิ่ม มีขั้นตอนเบื้องต้นในกระบวนการคัดสรรบุคลากร 5 ข้อ ดังนี้

1.วางแผนการสรรหาและคัดเลือก

เมื่อธุรกิจต้องการสรรหาบุคลากร เจ้าของธุรกิจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องเริ่มวางแผนจากการสำรวจความต้องการบุคลากร เช่น เจ้าหน้าที่ในแผนก A แจ้งลาออกล่วงหน้าเป็นจำนวน 1 คน ดังนั้นจะต้องหาบุคลากรใหม่มาแทนที่ 1 คน 

โดยเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องวางกำหนดการอย่างรัดกุมตั้งแต่เริ่มประกาศหาคนทำงานสอบสัมภาษณ์และกำหนดวันเริ่มงาน เพื่อให้หาบุคลากรได้ทันในระยะเวลา 1 เดือน 

2.กำหนดคุณลักษณะของงาน (Job Description) และคุณสมบัติของพนักงาน (Qualification)

เจ้าของธุรกิจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องเขียนกำหนดคุณลักษณะของงาน ในประกาศรับสมัครงานให้ถูกต้องและชัดเจน โดยสามารถให้หัวหน้าแผนกนั้น ๆ ช่วยตรวจสอบความถูกต้องได้ นอกจากนี้ ยังต้องกำหนดคุณสมบัติของพนักงานให้ชัดเจนด้วย เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความสามารถและเหมาะสมกับตำแหน่ง 

โดยคุณลักษณะของงานและคุณสมบัติของพนักงานมักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ยกตัวอย่างคุณสมบัติของพนักงานที่หลายธุรกิจทั่วโลกต้องการ อาทิ

  • Emotional Intelligence หรือความฉลาดทางอารมณ์

  • Communication Intelligence หรือความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่น

  • Problem Solving Skill หรือความสามารถในการแก้ปัญหา

3.สื่อสารเพื่อสรรหา 

การสื่อสารเพื่อสรรหาบุคลากรสามารถทำได้หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ประกาศหางานบริษัทจัดหาพนักงานไปจนถึงช่องทาง Social Media ต่าง ๆ อาทิ Facebook, LINE, Instagram หรือ LinkedIn เป็นต้น 

โดยประกาศรับสมัครงานที่เผยแพร่ออกไปควรมีความชัดเจน ใช้คำที่เข้าใจง่ายและสามารถสร้างแรงจูงใจได้เป็นอย่างดี เช่น การเขียนแสดงวิสัยทัศน์ของบริษัท ซึ่งจะช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่ใกล้กับบริษัทได้ 

4.การคัดเลือก

การคัดเลือกบุคลากรจากผู้เข้าสมัคร เจ้าของธุรกิจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องยึดคุณสมบัติของพนักงานที่กำหนดเอาไว้ในตอนแรก ซึ่งการประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ์แบบถาม-ตอบ หรือแบบทดสอบทางจิตวิทยาต่าง ๆ 

โดยการประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครควรให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทด้วย อาทิ หัวหน้างานหรือหัวหน้าแผนก เพราะเป็นบุคลากรที่จะได้ร่วมงานกันโดยตรงในอนาคต

5.การเซ็นสัญญาจ้างงาน

ขั้นตอนสุดท้าย คือ การเซ็นสัญญาจ้างงาน โดยจะครอบคลุมตั้งแต่การเจรจารายละเอียดการจ้างงานตั้งแต่อัตราจ้าง รูปแบบการจ่ายเงินเดือนพนักงานสวัสดิการ ไปจนถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ให้ชัดเจน หากผู้สมัครพอใจในข้อเสนอของธุรกิจ ก็สามารถดำเนินการเซ็นสัญญาและเริ่มร่วมงานกันได้ทันทีหรือในวันเวลาที่ตกลงกันไว้

โดยธุรกิจสามารถระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาทดลองงานได้ในสัญญาจ้าง เช่น ผู้ถูกว่าจ้างจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานประจำเมื่อผ่านการประเมินหลังครบระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กระบวนการสรรหาบุคลากรนับเป็นเรื่องท้าทายของธุรกิจใหม่ที่เพิ่งก่อตั้ง โดยเฉพาะธุรกิจที่ยังไม่มีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่งผลให้เจ้าของธุรกิจจะต้องดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการสรรหาบุคลากรด้วยตนเอง ซึ่งต้องใช้ทั้งความรู้และความเข้าใจในตลาดแรงงาน การเขียนประกาศรับสมัครพนักงานให้น่าสนใจ สวัสดิการของลูกจ้างตามกฎหมาย ไปจนถึงการร่างสัญญาจ้างให้ครอบคลุมทั้งสิทธิของนายจ้างและลูกจ้างอย่างถูกต้อง ในขณะที่บริษัทจัดหาพนักงานสามารถช่วยเจ้าของธุรกิจประหยัดเวลาและต้นทุนในการสรรหาบุคลากรได้มากกว่า

แนะนำบริการหาคนทำงานจาก Manpower

บริการจัดหาพนักงานชั้นนำระดับโลก ตอบโจทย์การให้บริการสรรหาบุคลากรอย่างครบวงจร เพราะเราเชื่อว่า "คน" หรือ "Manpower" คือ กุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของทุกธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ในการสรรหาบุคลากรตั้งแต่ระดับทั่วไปจนถึงระดับบริหารให้เข้ากับองค์กรชั้นนำของเรากว่า 20 ปีในประเทศไทย เพื่อยกระดับตลาดแรงงาน พัฒนาศักยภาพพนักงานและธุรกิจสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน

ติดต่อเรา

LINE OA: @manpowergroup_th

Call Center: 02-171-2345

E-mail:[email protected]