12 วัน ที่ผ่านมา -

ระวัง! พนักงานลาออกบ่อย เสี่ยงทำองค์กรเดินถอยหลัง มีสาเหตุมาจากอะไร แก้อย่างไรได้บ้าง?

พนักงานลาออกบ่อย

​“พนักงานลาออก” ถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกองค์กร ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในหน้าที่การงานใหม่ ปัญหาสุขภาพส่วนตัว และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่หากมีพนักงานลาออกบ่อยมากขึ้นเรื่อย ๆ เจ้าขององค์กร หรือผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องพิจารณาหาสาเหตุ เพราะการที่พนักงานลาออกบ่อย สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาบางอย่างภายในองค์กร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ในระยะยาว

ในบทความนี้ Manpower จะพามาทำความเข้าใจผลกระทบของการที่พนักงานลาออกบ่อย พร้อมสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา

ผลกระทบจากการที่พนักงานลาออกบ่อย

การที่พนักงานลาออกบ่อย หรือลาออกพร้อมกันเป็นจำนวนมากอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.ผลลัพธ์และคุณภาพของงานลดลง

เมื่อพนักงานลาออกบ่อย การส่งต่อความรับผิดชอบ และรายละเอียดของงานจะมีประสิทธิภาพลดลง ซึ่งทำให้ผลลัพธ์ และคุณภาพของงานลดลงตามไปด้วย ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงสะท้อนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในด้านลบขององค์กร

2.ส่งผลถึงผลประกอบการขององค์กร

ลูกค้ามีแนวโน้มสูงที่จะยกเลิก หรือปฏิเสธการต่อสัญญา หากลูกค้ารู้สึกไม่ประทับใจต่อผลลัพธ์ และคุณภาพงานขององค์กร ซึ่งทำรายได้ขององค์กรลดลงตามไปด้วย

3.มีต้นทุนมากขึ้นในการสรรหาพนักงานใหม่

การสรรหาพนักงานหาคนทำงานว่าจ้าง และอบรมพนักงานใหม่มีต้นทุนที่องค์กรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นค่าลงโฆษณาในเว็บไซต์หางาน ค่าใช้จ่ายในการสอบหรือประเมิน (บางกรณี) และค่าจัดฝึกอบรมพนักงานใหม่ เป็นต้น

หากพนักงานยังลาออกบ่อยอยู่เรื่อย ๆ ท้ายที่สุดจะกระทบต่อผลประกอบการ และสุขภาพทางการเงินขององค์กรในระยะยาว

สาเหตุที่พนักงานลาออกบ่อย มีอะไรบ้าง

การที่พนักงานลาออกบ่อยสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุที่พบได้บ่อย คือ

1.หัวหน้า หรือเพื่อนร่วมงาน Toxic

หากหัวหน้า และเพื่อนร่วมงานบางคนมีพฤติกรรมในแง่ลบอาจส่งผลกระทบต่ออารมณ์ ความเครียด และปัญหาสุขภาพจิตของพนักงานคนอื่น ๆ ในองค์กร อาทิ หัวหน้าใช้อารมณ์ในการสื่อสาร เพื่อนร่วมงานไม่ช่วยทำงาน การนินทา การพูดจาเสียดสี และอื่น ๆ ซึ่งพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมเหล่านี้มักตัดสินใจลาออกในท้ายที่สุด

2.พนักงานรู้สึกไม่มีคุณค่าต่อองค์กร

พนักงานหลายคนมักประสบกับความรู้สึกไม่มีคุณค่าต่อองค์กร โดยเฉพาะในกรณีที่พนักงานตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ แต่ไม่เคยได้รับรางวัล การปรับขึ้นเงินเดือน หรือแม้กระทั่งคำชม

3.วัฒนธรรมองค์กรไม่ตอบโจทย์

วัฒนธรรมองค์กรหลายรูปแบบส่งผลกระทบต่อพนักงานในด้านลบ อาทิ วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัวที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน วัฒนธรรมอาวุโสที่เน้นการเคารพบุคคลจากอายุ และวัฒนธรรมการใช้เส้นสายที่เน้นการเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มผู้ที่มีอำนาจ

4.พนักงานรู้สึกขาดที่พึ่งพิง

การที่พนักงานรู้สึกขาดที่พึ่งพิงมักมีสาเหตุมาจากหัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่สามารถสอน ให้คำปรึกษา หรือแนะนำแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ส่งผลให้พนักงานไม่สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน บริหารความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และจัดการความเครียดของตนเองได้

สาเหตุเหล่านี้มักส่งผลกระทบต่ออารมณ์ ความรู้สึก และความเครียดของพนักงาน ซึ่งสามารถนำไปสู่ปัญหาสุขภาพร่างกายได้ในที่สุด พนักงานหลายคนจึงเลือกแก้ปัญหาด้วยการลาออก โดยเฉพาะพนักงานที่มีความสามารถสูง เพราะเป็นกลุ่มที่มีความต้องการในตลาดแรงงานสูง

แนะนำวิธีแก้ปัญหาพนักงานลาออกบ่อย

แนวทางการแก้ปัญหาพนักงานลาออกบ่อย

อย่างไรก็ตาม ปัญหาพนักงานลาออกบ่อยเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ โดยวิธีแก้ปัญหาพนักงานลาออกบ่อย ได้แก่

1.ปรับปรุงการบริหารงานของแต่ละแผนกอย่างเหมาะสม

เจ้าขององค์กร หรือผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องสำรวจการบริหารงานของแต่ละแผนก ไม่ว่าจะเป็นจำนวนงานที่พนักงานแต่ละคนได้รับมอบหมาย และความยาก-ง่ายของงานนั้น ๆ โดยควรแนะนำ หรือกำหนดนโยบายให้หัวหน้าแผนกจัดสรรความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนอย่างเหมาะสม

2.ส่งเสริมการเรียนรู้ และการเติบโตในสายอาชีพ

องค์กรยุคใหม่หลายแห่งมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ และการเติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงาน เพื่อสะท้อนว่า องค์กรให้ความสำคัญกับพนักงาน อาทิ สวัสดิการหนังสือฟรีเดือนละ 1 เล่ม การจัดอบรมเฉพาะด้าน และการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง หรือเลื่อนขั้นตามความสามารถ

3.เติมเต็มความเชื่อมั่น และพลังใจให้พนักงาน

องค์กรสามารถเติมเต็มความเชื่อมั่น และพลังใจให้พนักงานได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการลงมือแก้ปัญหาภายในอย่างรวดเร็ว หรือแม้กระทั่งการประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส

4.พูดคุย และให้คำแนะนำกับพนักงานอย่างเหมาะสม

ความเครียดจากการทำงานเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกินขึ้นได้ โดยการพูดคุย และให้คำแนะนำกับพนักงานอย่างเหมาะสมจะช่วยให้พนักงานจัดการความเครียดได้ดีขึ้น และลดโอกาสเกิดความรู้สึกไร้ที่พึ่งพิงในหมู่พนักงาน

5.ปรับปรุงคุณภาพการสรรหาบุคลากร

กระบวนการสรรหาบุคลากรที่ไม่มีคุณภาพสามารถส่งผลกระทบให้พนักงานลาออกบ่อยได้เช่นกัน โดยการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพควรคำนึงถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้สมัครอย่างรอบด้าน ทั้งความสามารถในการทำงาน ทัศนคติ และแนวคิดที่สอดคล้องกับองค์กร เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และไม่ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานในด้านลบ

อย่างไรก็ตาม การสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพถือเป็นเรื่องท้าทายของหลายองค์กร โดยเฉพาะองค์กรขนาดเล็กที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ เจ้าขององค์กร หรือผู้บริหารมักทำการสรรหาบุคลากรด้วยตนเอง ซึ่งแก้ไขได้ด้วยการใช้บริการสรรหาบุคลากรจากบริษัท HRที่น่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันปัญหาพนักงานลาออกบ่อยตั้งแต่เนิ่นๆ

แนะนำบริการสรรหาบุคลากรทุกระดับจาก Manpower

บริการสรรหาพนักงานประจำทุกระดับจาก Manpower ตอบโจทย์การสรรหาพนักงานประจำในทุกระดับ รวมถึงบริการ HR แบบครบวงจร เพราะเราเชื่อว่า "คน" หรือ "Manpower" คือ กุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของทุกธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ในการสรรหาบุคลากรตั้งแต่ระดับทั่วไปจนถึงระดับบริหารให้เข้ากับองค์กรชั้นนำของเรากว่า 20 ปีในประเทศไทย เพื่อยกระดับตลาดแรงงาน พัฒนาศักยภาพพนักงานและธุรกิจสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน

ติดต่อเรา

LINE OA: @manpowergroup_th
Call Center: 02-171-2345
E-mail: [email protected]